Lập trình đơn giản

hacker
hacker 10 tháng 1 lúc 17:31

uses crt;var n: longint;    chrn: string;    valn,sum,max,i,preperror: byte;begin    write('Nhap so can kiem tra: ');    readln(n);    str(n,chrn);    for i:=1 to length(chrn) do    begin        val(chrn[i],valn,preperror);        sum:=sum+valn;        if max<valn then max:=valn;        valn:=0    end;    writeln('Ket qua: ');    writeln(length(chrn));    writeln(sum);    write(max);    readln;end.uses crt;var n: longint;    chrn: string;    valn,sum,max,i,preperror: byte;begin    write('Nhap so can kiem tra: ');    readln(n);    str(n,chrn);    for i:=1 to length(chrn) do    begin        val(chrn[i],valn,preperror);        sum:=sum+valn;        if max<valn then max:=valn;        valn:=0    end;    writeln('Ket qua: ');    writeln(length(chrn));    writeln(sum);    write(max);    readln;end.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Minh Lệ Giáo viên 10 tháng 1 lúc 20:09

Program HOC24;

var N:longint;

max,tg,t,d: integer;

Begin

write('Nhap N : '); readln(N);

max:=0;

while n<>0 do

begin

tg:=n mod 10;

d:=d+1;

t:=t+tg;

if tg>max then max:=tg;

n:=n div 10;

end;

writeln('So nguyen N co ',d,' chu so');

writeln('Tong cac chu so cua N la : ',t);

write('Chu so lon nhat cua N la :',max);

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 10 tháng 1 lúc 20:11

uses crt;

var n,d,i,t,max,x:longint;

y:integer;

st:string;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap n='); readln(n);

until n>0;

str(n,st);

d:=length(st);

writeln('So chu so cua ',n,' la: ',d);

t:=0;

max:=0;

for i:=1 to d do 

  begin

val(st[i],x,y);

t:=t+x;

if max<x then max:=x;

end;

writeln('Tong cac chu so cua ',n,' la: ',t);

writeln('Chu so lon nhat cua ',n,' la: ',max);

readln;

end.

Bình luận (0)
Ngọc Nguyễn Thái Khánh
Ngọc Nguyễn Thái Khánh 7 tháng 1 lúc 22:20

1.

- Di chuyển chuột: Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng (không nhấn bất cứ nút chuột nào).- Nháy chuột: Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay.- Nháy nút phải chuột: Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay.- Nháy đúp chuột: Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột.- Kéo thả chuột: Nhấn giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác.

2. B1: Nhấn vào nút cửa sổ ở góc trái bên dưới màn hình

B2: Nhấn chọn shut down

Bình luận (0)
Ngọc Nguyễn Thái Khánh
Ngọc Nguyễn Thái Khánh 7 tháng 1 lúc 22:24

1:

- Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính, cung cấp các phương tiện và dịch vụ để điều phối việc thực hiện các chương trình, quản lý chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu.

 - Một số hệ điều hành phổ biến: MS Dos, Windows, …

2.

- Màn hình nền (Desktop)

- Thanh tác vụ (Taskbar)

- Menu start

- Chuột và sử dụng chuột trong Windows

 

Bình luận (0)
Myoo
Myoo 7 tháng 1 lúc 22:25

1. CPU, RAM, ổ cứng, thiết bị đầu vào, màn hình, ổ đĩa quang, card mạng

2. MS-DOS /ˌɛmɛsˈdɒs/ EM-es-DOSS-' (viết tắt của Microsoft Disk Operating System, Hệ điều hành đĩa từ Microsoft) là hệ điều hành của hãng phần mềm Microsoft. Đây là một hệ điều hành có giao diện dòng lệnh (command-line interface) được thiết kế cho các máy tính họ PC (Personal Computer).

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 7 tháng 1 lúc 21:59

Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ

Thư mục là một dạng tập tin đặc biệt có công dụng như là một ngăn chứa, được dùng trong việc quản lý và sắp xếp các tập tin.

Ví dụ về cây thư mục:

Bình luận (0)
B͛é_Z͛A͛N͛
B͛é_Z͛A͛N͛ 7 tháng 1 lúc 21:32
RAM. Ổ cứng. Thiết bị đầu vào. Màn hình. Ổ đĩa quang. Card mạng.
Bình luận (0)
Myoo
Myoo 7 tháng 1 lúc 22:19

Mạng máy tính bao gồm ba thành phần:

-Các máy tính.

-Các thiết bị mạng đảm bảo kết nối các máy tính với nhau.

-Phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các máy tính.

 

Bình luận (0)
nhất trên đời
nhất trên đời 8 tháng 1 lúc 19:24

CPU, RAM, Ổ cứng, Thiết bị đầu vào, Màn hình, Ổ đĩa quang, Card mạng.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 5 tháng 1 lúc 20:36

Câu a đúng

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 5 tháng 1 lúc 20:37

Những tên có ý nghĩa xác định từ trước và không được phép sử dụng cho mục đích khác gọi là từ khóa

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn 4 tháng 1 lúc 20:26

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 4 tháng 1 lúc 21:26

uses crt;

var diem:real;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap diem trung binh:'); readln(diem);

until (0<=diem) and (diem<=10);

if diem<5 then writeln('Xep loai yeu')

else if (5<=diem) and (diem<6.5) then writeln('Xep loai trung binh')

else if (6.5<=diem) and (diem<8.0) then writeln('Xep loai kha')

else writeln('Xep loai gioi');

readln;

end.

Bình luận (0)
loli
loli 4 tháng 1 lúc 20:15

help

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN