Làm quen với tin học và máy tính điện tử - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

I/Trắc nghiệm
1.Với x là kiểu số nguyên,phép gán nào sau đây đúng?
A.x:=5/2 B.x:=x*(3/2) C.x:=x*0.1 D.x:=x*5
2.Ý nghĩa của lệnh clrscr.
A.Khai báo sử dụng thư viện chuẩn trong chương trình
B.Xóa chương trình
C.Dừng chương trình
3.Muốn tạm dừng chương trình để xem kết quả bài lập trình ta dùng lệnh nào sau đây?
A.End. B.Writeln; C.Uses crt; D.Readln;
4.Tên nào sau đây do người lập trình đặt?
A.Var B.Real C.End D.Ctdt
5.Lệnh khai báo tên chương trình trong ngôn ngữ lập trình là?
A.Begin B.Uses C.Var Program
6.Trong Pascal,lệnh clrscr dùng để:
A.In thông tin ra màn hình B.Xóa màn hình C.Nhập dữ liệu từ bàn phím D.Tạm dừng ctrình
7.Đặt tên ntn là hợp lệ?
A.Tam giac; B.Tamgiac; C.1Lơp8A; D.Lop.8A;
8.Để nhập dữ liệu ta dùng lệnh
A.Readln(x); B.X:='dulieu'; C.Write('Nhap du lieu');
9.Trong Pascal,khai báo nào sau đây là đúng?
A.Var tb:real; B.Var X:=100; C.Conts X:integer; D.Var R=15;
10.Để lưu tệp chương trình trong Pascal ta nhấn phím
A.F2 B.F3 C.F5 D.F9
11.Để thoát khỏi ctrinh Pascal ta dùng tổ hợp phím
A.Ctrl+X B.Ctrl+F9 C.Alt+F9 D.Alt+X
12.Giả sử A được khai báo là biến với kiểu số nguyên,X là biến được khai báo với kiểu dữ liệu xâu.Khoanh vào các phép gán đúng:
A.A:=9; B.X:=234; C A:=1.5; X:='Lao Cai';
13.Phép gán nào đúng
A.Var n: integer; B.Var R=30; C.Const n: real; D.Var 6:=integer;
II/Tự luận
1.Tìm lỗi sai và sửa lại
Program bai - tap;
Var a,b,c, TB = Integer;
Const n:= 3
Begin
Writeln('nhap vao ba so a,b,c);
Readln(a,b,c)
TB : = (a+b+c)/n ;
Writeln('Trung binh cong cua 3 so da cho la;TB');
Readln
End
2.Viết ctrinh nhập vào từ bàn phím độ dài cạnh a của 1 hình vuông bất kì,in ra màn hình chu vi,diện tích của hình vuông đó
3.Viết ctrinh đưa ra tb trên màn hình.Mỗi tb nằm trên 1 dòng
PHONG GIAO DUC VA DAO TAO TX QUANG TRI
TRUONG THCS THANH CO
TEN EM LA:....................
4.Viết chương trình Pascal nhập vào từ bàn phím độ dài 2 cạnh hình chữ nhật bất kỳ,in ra màn hình chu vi,diện tích hình chữ nhật đó.

Được cập nhật 14 tháng 6 lúc 17:53 0 câu trả lời

1 Để dịch và chạy chương trình cần làm thế nào ?
2 Các phép toán với dữ liệu kiểu số ?
3 Trình bày lệnh nhập dữ liệu , thông báo kết quả tính toán , dừng màn hình để xem kết quả ?
4 Cú pháp khai báo biến và hằng ( cho ví dụ )? Hãy so sánh điểm giống và khác nhau giữa hằng và biến ?
5 Bài tập :
* Viết chương trình tính và in ra màn hình diện tích tam giác với chiều cao h = 5 , độ dài cạnh đáy d được nhập vào từ bàn phím
* Viết chương trình tính và in ra màn hình tổng của hai số a và b ; biết a= 10 và giá trị của b được nhập từ bàn phím
*Viết chương trình tính và in ra màn hình diện tích hình chữ nhật với chiều rộng =5 , chiều dài b được nhập vào từ bàn phím .
6 Bài tập phần luận
* Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực , X là biến với dữ liệu xâu . Các phép gán sau đây có hợp lệ không ?
a) A:=4

b) X:= 3242
c) X:='3242'
d) A:= 'Ha Noi '.
* Giả sử ta đã khai báo một hằng Pi với giá trị 3.14 . Có thể gán lại giá trị 3.1415 cho Pi trong phần thân chương trình được không ?Tại sao ?
* Trong Pascal , khai báo nào sau đây là đúng ?
a) var tb: real;
b) var 4hs : integer;
c) const x : real;
d) var R = 30;

* Hãy liệt kê các lỗi có thể có trong chương trình dưới đây và sửa lai cho đúng :
Var a,b := integer;
const c:= 3;
begin
a:=200
b:= a/c;
write (b);
readln
end .
* Hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình để giải các bài toán dưới đây :
a) Tính diện tích S của hình tam giác với độ dài một cạnh a và chiều cao tương ứng h ( a và h là các số tự nhiên được nhập từ bàn phím ).
b) Tính kết quả c của phép chia lấy phần nguyên và kết quả d của phép chia lấy phần dư của 2 số nguyên a và b .

Bài tập Tin học

Được cập nhật 14 tháng 5 lúc 17:43 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.