Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
30 tháng 12 2020 lúc 23:27

uses crt;

var a,t,dem:integer;

begin

clrscr;

t:=0;

dem:=0;

repeat

write('Nhap a='); readln(a);

if (a mod 2=0) and (a mod 3=0) then

  begin

    t:=t+a;

dem:=dem+1;

end;

until a=0;

writeln('Trung binh cong cua cac so chia het cho 3 va 2 la: ',t/dem:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
16 tháng 12 2020 lúc 22:41

const fo='int.txt';

fo='out.txt';

var f1,f2:text;

m,n:integer;

begin

assign(f1,fi); reset(f1);

assign(f2,fo); rewrite(f2);

readln(f1,m);

readln(f1,n);

writeln(f2,m+n);

close(f1);

close(f2);

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
16 tháng 12 2020 lúc 21:17

#include <iostream>

#include <iomanip>

using namespace std;

int main()

{    

int n,i;    

float a[12];    

float tbc;    

cout<<"Nhap so mon hoc:";    

cin>>n;    

for (i=1;i<=n;i++)    

{        

cout<<"Nhap diem so mon hoc thu "<<i<<":";  

cin>>a[i];    

}    

tbc=0;    

for (i=1;i<=n;i++)      

tbc=tbc+a[i];    

cout<<"Trung binh cong la:"<<fixed<<setprecision(2)<< tbc/n;    

return 0;

}

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
7 tháng 12 2020 lúc 12:41

uses crt;

var a:array[1..30]of integer;

i,n,tam,j:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to n-1 do

for j:=i+1 to n do

if a[i]<a[j] then

begin

tam:=a[i];

a[i]:=a[j];

a[j]:=tam;

end;

writeln('Mang theo thu tu giam dan la: ');

for i:=1 to n do

write(a[i]:4);

writeln;

writeln('Cac phan tu le va chia het cho 5 la: ');

for i:=1 to n do

if (a[i] mod 2<>0) and (a[i] mod 5=0) then write(a[i]:4);

writeln;

writeln('Cac phan tu chan la: ');

for i:=1 to n do

if a[i] mod 2=0 then write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
2 tháng 12 2020 lúc 20:52

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,dem:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

dem:=0;

for i:=1 to n do

if (a[i] mod 2<>0) and (a[i] mod 3=0) then inc(dem);

writeln('So phan tu la so le va chia het cho 3 la: ',dem);

readln;

end.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
27 tháng 11 2020 lúc 15:11

a) {Dem so luong phan tu la so chan}

program dem_so_luong_so_chan;

uses crt;

var

i,dem,n: longint;

a:array[1..10000] of longint;

begin

writeln('Nhap n = '); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

writeln('Nhap so thu ',i); readln(a[i]);

end;

dem:=0;

for i:=1 to n do

begin

if (a[i] mod 2 = 0) then inc(dem);

end;

write('So luong so chan la: ',dem); readln;

end.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
27 tháng 11 2020 lúc 15:13

b) {Dem so luong so lon hon 100}

program dem_so_luong_so_lon_hon_100;

uses crt;

var

i,n,dem:longint;

a:array[1..10000] of longint;

begin

writeln('Nhap n = '); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('Nhap so thu ',i); readln(a[i]);

end;

dem:=0;

for i:=1 to n do

begin

if (a[i]>100) then inc(dem);

end;

write('Vay so luong so lon hon 100 la: ',dem); readln;

end.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
27 tháng 11 2020 lúc 15:16

c) {In ra so chan}

program in_ra_so_chan;

uses crt;

var

i,n:longint;

a:array[1..10000] of longint;

begin

writeln('Nhap n = '); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

writeln('Nhap so thu ',i); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to n do

begin

if (a[i] mod 2 = 0) then writeln(a[i]);

end;

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
23 tháng 11 2020 lúc 21:18

uses crt;

var st:string[40];

i,d,dem:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap ho ten:'); readln(st);

d:=length(st);

dem:=0;

for i:=1 to d do

if st[i]='A' then inc(dem);

writeln('Ten nguoi do co ',dem,' chu A');

readln;

end.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN