Kiểm tra chương IV Oxi-Không khí: Đề 1

Quang Nhân
14 tháng 7 lúc 17:04

\(n_{H_2}=\dfrac{6.72}{22.4}=0.3\left(mol\right)\)

\(n_{Cl_2}=\dfrac{1.12}{22.4}=0.05\left(mol\right)\)

\(H_2+Cl_2\underrightarrow{^{^{as}}}2HCl\)

\(n_{H_2}>n_{Cl_2}\Rightarrow H_2dư\)

\(m_{HCl}=0.05\cdot2\cdot36.5=3.65\left(g\right)\)

Bình luận (0)
hnamyuh
14 tháng 7 lúc 17:05

$n_{H_2} = 0,3(mol) ; n_{Cl_2} = 0,05(mol)$
$H_2 + Cl_2 \xrightarrow{ánh\ sáng} 2HCl$

Ta thấy : $n_{H_2} > n_{Cl_2}$ nên Hidro dư

$n_{HCl} = 2n_{Cl_2} = 0,1(mol)$
$m_{HCl} = 0,1.36,5 = 3,65(gam)$

Bình luận (0)
Jenny 💖 U (team ❤underta...
14 tháng 7 lúc 17:06

nH2=6.7222.4=0.3(mol)nH2=6.7222.4=0.3(mol)

nCl2=1.1222.4=0.05(mol)nCl2=1.1222.4=0.05(mol)

H2+Cl2as→2HClH2+Cl2as→2HCl

nH2>nCl2⇒H2dưnH2>nCl2⇒H2dư

mHCl=0.05⋅2⋅36.5=3.65(g)

#HT#

Bình luận (0)
Quang Nhân
14 tháng 5 lúc 16:37

\(n_{Al}=\dfrac{5.4}{27}=0.2\left(mol\right)\)

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

\(0.2........0.6.........................0.3\)

\(m_{HCl}=0.6\cdot36.5=21.9\left(g\right)\)

\(V_{H_2}=0.3\cdot22.4=6.72\left(l\right)\)

Bình luận (0)
hnamyuh
14 tháng 5 lúc 16:36

a) $2Al + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2$

b) n Al = 5,4/27 = 0,2(mol)

n HCl = 3n Al = 0,6(mol)

=> m HCl = 0,6.36,5 = 21,9 gam

c) n H2 = 3/2 n Al = 0,3(mol)

=> V H2 = 0,3.22,4 = 6,72 lít

Bình luận (0)
Quang Nhân
27 tháng 3 lúc 22:29

\(2KMnO_4\underrightarrow{^{t^0}}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

\(0.4.................................................0.2\)

\(V_{O_2}=0.2\cdot22.4=4.48\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Dương Ngọc Nguyễn
18 tháng 2 lúc 17:27

2KMnO4 --to--> MnO2 + O2 + K2MnO4

0,6 <------------------------- 0,3                          (mol)

a) nO2 = V/22,4 = 6,12/22,4 ≃ 0,3 (mol)

=> mKMnO4 = n . M = 0,6 . 158 = 94,8 ( g)

b) *PT (a) thu được khí O2

3O2 + 4Al --to--> 2Al2O3

0,3 -> 0,4                                (mol)

mO2 = 0,3 . 32 = 9,6 (g)

mAl = 0,4 . 27 = 10,8 (g)

Khối lượng chất rắn cần tìm:

mAl2O3 = mO2 + mAl = 9,6 + 10,8 = 20,4 (g)

 

Bình luận (0)
hnamyuh
17 tháng 2 lúc 11:45

a)\(2Mg + O_2 \xrightarrow{t^o} 2MgO\)

b)

\(n_{Mg} = \dfrac{2,4}{24} = 0,1(mol)\)

Theo PTHH : 

\(n_{O_2} = \dfrac{1}{2}n_{Mg} = 0,05(mol)\\ \Rightarrow V_{O_2} = 0,05.22,4 = 1,12(lít)\)

c)

\(n_{MgO} = n_{Mg} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow m_{MgO} = 0,1.40 = 4(gam)\)

d)

\(V_{không\ khí} = 5V_{O_2} = 1,12.5 = 5,6(lít)\)

Bình luận (0)

a) Cu2O : Đồng (I) oxit

CuO : Đồng (II) oxit

b) Al2O3 : nhôm oxit

ZnO: kẽm oxit

MgO: magie oxit

c) FeO : sắt (II) oxit

Fe2O3: sắt (III) oxit

d) N2O: dinito oxit

NO: nito oxit

NO2: nito dioxit

N2O5: dinito pentaoxit

b]oxit axit: N2O5,SO3,CO2

oxit bazo K2O,FeO,Fe2O3,CaO

Bình luận (0)
Kirito-Kun
2 tháng 2 lúc 21:46

Bài 3: 

a. Cu2O: Đồng(l) oxit.

CuO: Đồng(ll) oxit.

b. Al2O3: Nhôm oxit.

ZnO: Kẽm oxit.

MgO: magie oxit.

c. FeO: Sắt(ll) oxit.

Fe2O3: Sắt(lll) oxit.

d. N2O: đinitơ oxit.

NO: nitơ oxit.

N2O5: đinitơ pentaoxit.

NO2: nitơ đioxit.

Bài 4:

* Oxit axit:

N2O5.

SO3.

CO2.

H2SO4.

* Oxit bazơ:

K2O.

KCl.

FeO.

Fe2O3.

CaO.

Ba(OH)2.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
2 tháng 2 lúc 14:47

Bài 1

H2+ 1/2O2 --> H2O

Mg + 1/2O2 --> MgO

Cu+ 1/2O2-->CuO

S+O2 -->SO2

4Al+ 3O2-->2Al2O3

C+ O2--> CO2

2P+5/2O2--> P2O5

Bài 2

CH4+2O2->CO2+2H2O

2C2H2+5O2->4CO2+2H2O

C2H6O+3O2->2CO2+3H2O

Bình luận (0)
hnamyuh
23 tháng 1 lúc 19:55

Oxit kim loại : RO

\(RO + 2HNO_3 \to R(NO_3)_2 + H_2O\)

Theo PTHH : 

\(n_{RO} = n_{R(NO_3)_2}\\ \Rightarrow \dfrac{2}{R+16} = \dfrac{4,7}{R+62.2} \Rightarrow R = 64(Cu)\)

Oxit cần tìm :CuO

Bình luận (3)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN