Kiểm tra 1 tiết

Quang Nhân
7 tháng 7 lúc 21:09

a) Fe+2HCL --> FeCl+ H2

b) 4FeS2 + 11O2 --> 8SO2 + 2Fe2O3

c) 4Al + 3O2 --> 2Al2O3

d)BaCl+ Na2SO4 --> BaSO4  + 2NaCl

e)SO2  +  2NaOH  --> Na2SO3  + H2O

g)2NaHCO3  + H2SO4  --> Na2SO4  +  2CO2  + 2H2O

h)NaHCO3  +  NaOH  -->  Na2CO3  +  H2O

i)Fe3O4  + 8HCl --> FeCl2   +   2FeCl3   +  4H2O

k)3Fe3O4  +  28HNO3  --> 9Fe(NO3)3 +  NO + 14H2O

l)2FeS2  +  14H2SO4  --> Fe2(SO4)3  + 15SO2  +  14H2O

Bình luận (0)
弃佛入魔
7 tháng 7 lúc 21:13

Mình chỉ ghi hệ số thôi nha

a)1,2,1,1

b)4,11,8,2

c)4,3,2

d)1,1,1,2

e)1,2,1,1

g)2,1,1,2,2

h)1,1,1,1

i)1,8,1,2,4

k)3,28,9,1,14

l)2,14,1,15,14

Bình luận (0)
👁💧👄💧👁
6 tháng 4 lúc 21:32

Dùng que đóm đang cháy để thử khí:

+ Nếu thấy khí cháy với ngọn lửa xanh nhạt => Khí Hidro

+ Nếu que đóm tắt ngay => Khí CO2

Bình luận (1)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
6 tháng 4 lúc 21:32

- Dùng quỳ tím ẩm

+) Hóa hồng: CO2

+) Không đổi màu: H2

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Thái Hà
31 tháng 3 lúc 17:32

1.C

2.C

3.A

4.A

5.C

6.D

7.D

8.C

9.D

10.D

11.A

12.B

 

 

Bình luận (3)
hnamyuh
30 tháng 3 lúc 19:55

\(a) 2Zn +O_2 \xrightarrow{t^o} 2ZnO\\ n_{ZnO} = n_{Zn} = \dfrac{13}{65} = 0,2(mol)\\ m_{ZnO} = 0,2.81 = 16,2(gam)\\ b) n_{O_2}= \dfrac{1}{2}n_{Zn} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow V_{O_2} = 0,1.22,4 = 2,24(lít)\)

Bình luận (0)
Thân Dương Phong
28 tháng 3 lúc 12:59

câu 1:

1Na+H2O-> NaOH+H2

KClO3->KCl+O2

P+O2->P2O5

P2O5+H2O->H3PO4

CaCO3->CaO+CO2

2. 2KMnO4-t0->K2MnO4+MnO2+O2

Zn+O2->ZnO

ZnO+H2->Zn +H2O

H2O điện phân->H2+O2

H2+O2->H2O

phương trình 2 ko làm được

 

Bình luận (0)
Thân Dương Phong
28 tháng 3 lúc 13:04

câu 2

Zn+HCl->ZnCl2+h2

sủi bọt khí, zn tan trong dung dịch

Na+H2O->NaOH+H2

sủi bọt khí,Na tan trong Nước,QUỳ TÍm hóa xanh

H2+CuO->Cu+H2O

có đọng hơi nước, chất rắn chuyển màu đen sang đỏ

P+O2->P2O5

P2O5+H2O->H3PO4

có chất rắn màu trắng được tạo ra,quỳ tím hóa đỏ

 

Bình luận (0)
Thân Dương Phong
28 tháng 3 lúc 13:18

câu 3

-trích mẫu thử

-cho +H2O:

+) chất nào ko tan là Mg và Cu

+) tan tạo dung dịch:Na+H2O->NaOH

+) tan tạo dung dịch và sủi bọt khí:Na2O, P2O5,CaO:

              Na2O+H2O->NaOH

              P2O5+H2O-> H3PO4

              CaO+H2O-> Ca(OH)2

- cho axit HCl vào nhóm 1, ta được: Cu ko phản ứng

                                                        Mg+HCl->MgCl2+H2

-cho quỳ tím vào nhóm 3,ta được: NaOH,Ca(OH)2 hóa xanh

                                                      H3PO4 hóa đỏ-> chất ban đầu là P

-Cho CO2 phản ứng với NaOH,Ca(OH)2 :

  +) kết tủa vẩn đục ->Ca(OH)2->CaO

+) không hiện tượng là NaOH->Na2O

-dán nhãn cho từng lọ chất

 

Bình luận (0)
hnamyuh
21 tháng 3 lúc 13:35

\(X\ gồm\ CO_2(x\ mol)\ và\ CO(y\ mol)\\ n_X = x + y = \dfrac{5,6}{22,4} = 0,25(mol)\\ m_X = 44x + 28y = 0,25.2.18,8(gam)\\ \Rightarrow x = 0,15 ; y = 0,1\\ n_{CO\ pư} =n_{CO_2} = 0,15(mol)\\ \Rightarrow V = (0,15 + 0,1).22,4 = 5,6(lít)\\ Oxit : R_2O_n\\ R_2O_n + nCO \xrightarrow{t^o} nCO_2 + 2R\\ n_{oxit} = \dfrac{n_{CO_2}}{n} = \dfrac{0,15}{n} (mol)\\ \Rightarrow \dfrac{0,15}{n} (2R + 16n) = 8\)

\(\Rightarrow R=\dfrac{56}{3} n\)

Với n =3 thì R = 56(Fe)

Vậy oxit : Fe2O3

Bình luận (1)
Quang Nhân
21 tháng 3 lúc 13:35

\(n_{CO\left(dư\right)}=a\left(mol\right),n_{CO_2}=b\left(mol\right)\)

\(n_X=a+b=\dfrac{5.6}{22.4}=0.25\left(mol\right)\left(1\right)\)

\(m_X=18.8\cdot2\cdot0.25=9.4\left(g\right)\)

\(\Rightarrow28a+44b=9.4\left(2\right)\)

\(\left(1\right),\left(2\right):a=0.1,b=0.15\)

\(R_2O_n+nCO\underrightarrow{t^0}2R+nCO_2\)

\(\dfrac{0.15}{n}......0.15\)

\(M_{R_2O_n}=\dfrac{8}{\dfrac{0.15}{n}}=\dfrac{160}{3}n\)

\(\Rightarrow2R+16n=\dfrac{160n}{3}\)

\(\Rightarrow R=\dfrac{56}{3}n\)

\(n=3\Rightarrow R=56\)

\(Rlà:Fe\)

\(V_{CO}=\left(0.1+0.15\right)\cdot22.4=5.6\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN