Kiểm tra 1 tiết - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

I. LÍ THUYẾT

1. Nêu tính chất vật lí của oxi và hiđro.

2. Nêu định nghĩa, Cách phân loại, gọi tên oxit?

3. Sự oxi hóa, sự khử là gì? Lấy ví dụ?

4. Nêu cách điều chế và thu khí oxi, hiđro trong phòng thí nghiệm. Viết PTHH minh họa.

5. Nêu ra đặc điểm để nhận biết các loại phản ứng : hóa hợp, phân hủy, thế.

6, Viết lại các tính chất hóa học của oxi, hiđro, nước dưới dạng phương trình chữ.

VD : oxi + hiđro → nước

7. Xem lại hiện tượng của các thí nghiệm chứng minh tính chất của oxi, hiđro, nước

8. Xem lại thành phần của không khí

II. BÀI TẬP

1. Lập PTHH và cho biết phản ứng nào xảy ra sự oxi hóa, đâu là phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng thế

a, C + O2 → .....

b. KMnO4 →....+ MnO2 + ....

c. Na + H2O→ .... + ....

d. CuO + H2→ ... + ...

e. K2O + H2O → ...

f. SO3 + H2O → ...

g. Zn + HCl →... + ...

2. Làn thế nào để nhận ra dung dịch axit, đung dịch bazơ

3. Nêu cách nhận biết các khí H2, O2, N2 đựng riêng biệt trong 3 lọ không ghi nhãn.

4. Tham khảo các BT 36.3, 36.6, 36.7/SBT - 42, 43

5. Sử dụng các công thức chuyển đổi để tính m, n, M, V khí ở đktc (Xem và làm lại các bài tập 4, 6/SGK - 94; 4, 5/ SGK - 109; 5/SGK - 117, 3/SGK - 125; 4, 5/SGK - 132

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.