Kiểm tra 1 tiết Hiđro: Đề 2

hnamyuh
29 tháng 3 lúc 21:33

3,6 gam chất rắn không tan là Cu

\(n_{CuO} = n_{Cu} = \dfrac{3,6}{64}= 0,05625(mol)\\ Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2\\ n_{Fe} = n_{H_2} =\dfrac{3,36}{22,4}= 0,15(mol)\\ m_X = m_{CuO} + m_{oxit\ sắt} \Rightarrow m_{oxit\ sắt} =15,6 -0,05625.80 = 11,1(gam)\\ m_{Oxit\ sắt} = m_{Fe} + m_{O(trong\ oxit\ sắt)}\\ Rightarrow n_O = \dfrac{11,1-0,15.56}{16} = 0,16875(mol)\\ \dfrac{n_{Fe}}{n_O} = \dfrac{0,15}{0,16875} = \dfrac{8}{9}\)

(Sai đề)

Bình luận (0)
hnamyuh
21 tháng 3 lúc 19:51

Câu 1 : 

\(a) 2KMnO_4 \xrightarrow{t^o} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\\ b) Na_2O + H_2O \to 2NaOH\\ c) 4Al +3 O_2 \xrightarrow{t^o} 2Al_2O_3\\ d) 2Fe(OH)_3 \xrightarrow{t^o} Fe_2O_3 + 3H_2O\\ e) 2Al + 3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2\)

- Phản ứng phân hủy : a ; d

- Phản ứng hóa hợp : b ; c

- Phản ứng thế : e

Câu 2 : 

\(4P + 5O_2 \xrightarrow{t^o} 2P_2O_5\\ 3Fe + 2O_2 \xrightarrow{t^o} Fe_3O_4\)

Bình luận (2)
hnamyuh
21 tháng 3 lúc 19:55

Câu 3 : 

\(a) 3Fe + 2O_2 \xrightarrow{t^o} Fe_3O_4\\ b) n_{Fe} = \dfrac{126}{56}= 2,25(mol)\\ \Rightarrow n_{O_2} = \dfrac{2}{3}n_{Fe} = 1,5(mol)\\ \Rightarrow V_{O_2} = 1,5.22,4 =33,6(lít)\\ c) 2KClO_3 \xrightarrow{t^o} 2KCl + 3O_2\\ n_{KClO_3} = \dfrac{2}{3}n_{O_2} = 1(mol)\\ m_{KClO_3} = 1.122,5 = 122,5(gam)\)

Bình luận (0)
hnamyuh
21 tháng 3 lúc 19:48

\(14.B\\ 15.C\\ 16.C\\ 17.\text{Không có đáp án đúng}\\ 18.B\\ 19.D\\ 20.C\)

Bình luận (1)
Quang Nhân
21 tháng 3 lúc 19:48

14. B

15.C 

16.C

17. Câu này em xem lại đáp án giúp anh nhé CO2 

18.B

19.D

20.C

Bình luận (1)
Quang Nhân
20 tháng 3 lúc 22:29

3. B 

4. C

5. C

19. D

nO2 = 4.48/22.4 = 0.2 (mol) 

=> nKMnO4 = 2nO2 = 0.4 (mol) 

 

Bình luận (8)
AhJin
21 tháng 3 lúc 0:22

3.B

4.C

5.C

19.D

20.C

Bình luận (0)
hnamyuh
8 tháng 3 lúc 19:25

\(a)\ 2H_2 + O_2 \xrightarrow{t^o} 2H_2O\\ b)\ CuO + H_2 \xrightarrow{t^o} Cu + H_2O\\ c)\ Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2\)

a) : Phản ứng hóa hợp

b) : Phản ứng oxi hóa khử

c) : Phản ứng thế

Bình luận (0)
Trần Mạnh
5 tháng 3 lúc 19:43

undefined

undefined

Bình luận (1)
Đỗ Thanh Hải
5 tháng 3 lúc 19:43

1)yH2 + FexOy --> xFe + yH2On

H2 = 8,96/22,4 = 0,4 (mol)

nH2O = 7,2/18 = 0,4 (mol)

=> H2 đã phản ứng hết hay FexOy dư

mH2 = 2.0,4 = 0,8 (g)

Ta có m = mA + mH2O - mH2 = 28,4 + 7,2 - 0,8 = 34,8 (g)

2)Trong A chứa 59,155% Fe=

> mFe = 59,155%.28,4 = 16,8 (g)

=> nFe = 16,8/56 = 0,3 mol

Từ pt pư ta cóx/y = nFe/nH2 = 0,3/0,4 = 3/4=> Oxit sắt đã dùng là Fe3O4

Bình luận (5)
Nguyễn Phương Linh
16 tháng 2 lúc 20:44

\(n_{Al}=\dfrac{1,5.10^6}{27}=\dfrac{1}{18}.10^6\left(mol\right)\)

\(4Al+3O_2\rightarrow2Al_2O_3\)

\(\rightarrow n_{Al_2O_3}=\dfrac{1}{36}.10^6\left(mol\right)\) < lý thuyết >

\(\rightarrow n_{Al_2O_3}=\dfrac{1}{36}.10^6:60\%=\dfrac{5}{108}.10^6\left(mol\right)\)

\(\rightarrow m_{boxit}=\dfrac{5}{108}.10^6:85\%=\dfrac{25}{459}.10^6\left(g\right)\)\(\approx54466\) (tấn)

 

Bình luận (1)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
16 tháng 2 lúc 21:17

PTHH: \(4Al+3O_2\underrightarrow{t^o}2Al_2O_3\)

Ta có: \(n_{Al}=\dfrac{1500}{27}=\dfrac{500}{9}\left(kmol\right)\) \(\Rightarrow n_{Al_2O_3}=\dfrac{250}{9}\left(kmol\right)\)

\(\Rightarrow n_{Al_2O_3\left(lýthuyết\right)}=\dfrac{\dfrac{250}{9}}{60\%}=\dfrac{1250}{27}\left(kmol\right)\) \(\Rightarrow m_{Al_2O_3\left(lýthuyết\right)}=\dfrac{1250}{27}\cdot102=\dfrac{42500}{9}\left(kg\right)\)

\(\Rightarrow m_{quặng}=\dfrac{\dfrac{42500}{9}}{85\%}=\dfrac{50000}{9}\left(kg\right)\approx5,56\left(tấn\right)\)

Bình luận (1)
Karik-Linh
25 tháng 6 2020 lúc 19:49

khi điều kiện cần có nhiệt độ , xúc tác : như các phản ứng oxi hoá khử

Bình luận (0)
Văn Quách
25 tháng 6 2020 lúc 19:53

Khi phương trình có chất cần nhiệt độ để phản ứng thì cần phải có nhiệt độ thêm vào để dễ cân bằng

VD: Các-bon +Oxi tạo thành khi cacbonic.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN