Kiểm tra 1 tiết: Hiđro-Đề 1

Duy Anh
Thiếu tá -
7 tháng 1 lúc 22:05

a) Phương trình chữ: Kẽm + Axit Clohidric \(--->\) Kẽm Clorua + Hidro

    PTHH: \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\uparrow\)

b) Tỉ lệ 1 : 2 : 1 : 1

c) Bảo toàn khối lượng: \(m_{HCl}=m_{ZnCl_2}+m_{H_2}-m_{Zn}=3,9\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
3 tháng 7 2020 lúc 22:50

2Al+3H2SO4->Al2(SO4)3+3H2

0,4------------------0,2------------0,6 mol

nAl=10,8\27=0,4 mol

=>VH2=0,6.22,4=13,44l

=>mAl2(SO4)3=0,2.315=63g

2H2+O2-to>2H2O

nO2=11,2\22,4=0,5 mol

=>H2 hết

=>VH2O=0,6.18=10,8g

Bình luận (0)
Dương Thiên Hồng
4 tháng 7 2020 lúc 13:42

$n_{Al}=10,8/27=0,4mol$

$PTHH : $

$2Al+3H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+3H_2$

$\text{a.Theo pt :}$

$n_{H_2}=3/2.n_{Al}=3/2.0,4=0,6mol$

$=>V_{H_2}=0,6.22,4=13,44l$

$text{b.Theo pt :}$

$n_{Al_2(SO_4)_3}=1/2.n_{Al}=1/2.0,4=0,2mol$

$=>m_{Al_2(SO_4)_3}=0,2.342=68,4g$

$c.n_{O_2}=11,2/22,4=0,5mol$

$PTHH :$

$2H_2 + O_2\overset{t^o}\to 2H_2O$

$\text{Theo pt : 2 mol 1 mol}$

$\text{Theo đbài : 0,6 mol 0,5 mol}$

$\text{Tỷ lệ : }$

$\dfrac{0,6}{2}<\dfrac{0,5}{1}$

$\text{=>O2 dư}$

$\text{Theo pt :}$

$n_{H_2O}=n_{H_2}=0,6mol$

$=>m_{H_2O}=0,6.18=10,8g$

Bình luận (0)
Thục Trinh
17 tháng 6 2020 lúc 13:53

\(H_2SO_4+Mg\underrightarrow{t^o}MgSO_4+H_2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
17 tháng 6 2020 lúc 13:58

H2SO4+2Na->Na2SO4+H2

Bình luận (0)
Lamkhánhdư
3 tháng 6 2020 lúc 20:24

a, n \(ZnCl_2\) = \(\frac{2,72}{136}\) = 0,02 mol

pt : Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

(mol) 0,02mol ← 0,02mol → 0,02mol

mZn = 0,02 . 65 = 1,3g

b, V\(H_2\) = 0,02 . 22,4 = 0,448 l

c, nH2O = \(\frac{0,54}{18}\) = 0,03mol

pt : CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

mol 0,015mol ← 0,03mol

VCH4 = 0,015 . 22,4 = 0,336l

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
3 tháng 6 2020 lúc 22:06

a,

nZnCl2= 2,72/136= 0,02 mol

Zn+ 2HCl -> ZnCl2+ H2

=> nZn= nH2= 0,02 mol

mZn= 0,02.65= 1,3g

b,

V H2= 0,02.22,4= 0,448l

c,

nH2O= 0,54/18= 0,03 mol

2H2+ O2 (t*)-> 2H2O (1)

CH4+ 2O2 (t*)-> CO2+ 2H2O (2)

nH2= 0,02 mol => nH2O(1)= 0,02 mol

=> nH2O(2)= 0,03-0,02= 0,01 mol

=> nCH4= 0,005 mol

V CH4= 0,005.22,4= 0,112l

Bình luận (0)
Lamkhánhdư
3 tháng 6 2020 lúc 19:55

a, nZn = \(\frac{19,5}{65}\)= 0,3mol

nHCl = \(\frac{18,25}{36,5}\)= 0,5mol

pt Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

b, (mol) 0,3mol → 0,5mol

tỉ lệ \(\frac{0,3}{1}>\frac{0,5}{2}\) → Zn dư , tính theo HCl

c, theo pt : nHCl = \(\frac{1}{2}\)n\(H_2\) → n\(H_2\) = 0,25mol

V\(H_2\)= 0,25 . 22,4 = 5,6l

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
3 tháng 6 2020 lúc 21:10

a,

CuO+ H2 \(\underrightarrow{^{t^o}}\) Cu+ H2O

Ta có:

nCuO= 16/80= 0,2 mol

=> nCu= nH2 pu= 0,2 mol

mCu= 0,2.64= 12,8g

b,

A chứa H2 dư, H2O

Ta có:

nO2= 1,12/22,4= 0,05 mol

2H2+ O2 \(\underrightarrow{^{t^o}}\) 2H2O

=> nH2 dư= 0,1 mol

Tổng mol H2 bđ= 0,2+0,1= 0,3 mol

=> V H2= 0,3.22,4= 6,72l

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
3 tháng 6 2020 lúc 22:10

a,

CuO+ H2 (t*)-> Cu+ H2O

nCuO= 16/80= 0,2 mol

=> nCu= nH2 pu= 0,2 mol

mCu= 0,2.64= 12,8g

b,

A chứa H2 dư, H2O

nO2= 1,12/22,4= 0,05 mol

2H2+ O2 (t*)-> 2H2O

=> nH2 dư= 0,1 mol

Tổng mol H2 bđ= 0,2+0,1= 0,3 mol

V H2= 0,3.22,4= 6,72l

Bình luận (0)
Nhi Trần
30 tháng 5 2020 lúc 22:09

a) 2H2 + O2 ---> 2H2O

b) 2KMnO4 ---> K2MnO4 +MnO2 + O2

c) Fe + CuCl2 ---> FeCl2 + Cu

d) 3Al + 6HCl ---> 2AlCl3 + 3H2

e) 2Fe(OH)3 ---> Fe2O3 + 3H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
30 tháng 5 2020 lúc 22:10

Câu 1: Cân = các phản ứng sau:

a) 2H2 + O2 ---2 H2O

b) 2KMnO4 ---> K2MnO4 +MnO2 + O2

c) Fe + CuCl2 ---> FeCl2 + Cu

d)2Al +6 HCl ---> 2AlCl3 +3 H2

e) 2Fe (OH)3 ---> Fe2O3 + 3H2O

chúc học tốt , với lại bạn nên nhẩm qua cái này để thuộc nhé , vì cái này là gốc của hoá đó!

Bình luận (0)
vũ thùy dương
31 tháng 5 2020 lúc 16:26
mình giúp bạn do máy mình không chụp được á nên mình viết nhaa) 2H2 + O2 ----> 2H2 Ob) 2KMnO4 ---> K2 MnO4 + MnO2 + O2 ( có " nhiệt độ" nha)( do phân hủy)c) Fe + CuCl2 --> FeCl2 + Cud) 2 Al+ 6HCl---> 2 AlCl3 + 3H2e) 2Fe(OH)3 ---> Fe2 O3 + 3H2 O( có nhiệt độ nha) ( do phân hủy)
Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
30 tháng 5 2020 lúc 21:59

Câu 1: Khí hiđro là chất gì:

a) Nặng nhất c) Nặng bằng không khí

b) Nhẹ nhất trong các chất khí d) Nặng hươn khí nitơ

Câu 2: Phương trình đốt khí hiđro với khí oxi là:

a) H2 + O2 t0→t0→ H2 + H2O c) ) 2H2 + O2 t0→t0→ 2H2O

b) H2 + O t0→t0→ H2O d) H2 + 2O2 t0→t0→ H2O

Câu 3: Phương tình hóa học khửu đồng II oxit bằng khí hiđro viết đúng là:

a) H2 + CuO t0→t0→ H2O + Cu c) H2 + 2CuO t0→t0→ 2HO + 2Cu

b) 2H + CuO t0→t0→ H2O + Cu d) H2 + CuO t0→t0→ H2O2 + 2Cu

Câu 4: Dẫn khí H2 qua bôt CuO nung nóng ở nhiệt độ cao có hiện tượng:

a) Tạo thành lớp kim loại màu đỏ gạch c) Cả 2 hiện tương A, B đúng

b) Tạo thành những giọt nước d) Không phải A, B

Câu 5: Tỷ khối hơi của không khí vơi skhis hiđro là

a) 29 c) 16

b) 32 d) 14.5

Câu 6: Dựa vào tính chất nào của khí H2 để nạp khí H2 vào khinh khí cầu?

a) Dễ cháy c) Nhẹ nhất trong các khí

b) Cháy tỏa nhiều nhiệt d) Cả 3 câu A, B, C đều đúng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN