Kiểm tra 1 tiết chương I-Đề 1

hnamyuh
7 tháng 3 lúc 21:49

\(n_{HCl} =\dfrac{52,16.1,05.10\%}{36,5} = 0,15(mol)\\ Fe_xO_y + 2yHCl \to xFeCl_{\dfrac{2y}{x}} + yH_2O\\ n_{Fe_xO_y} = \dfrac{n_{HCl}}{2y} = \dfrac{0,075}{y}(mol)\\ \Rightarrow \dfrac{0,075}{y}.(56x + 16y) = 4\\ \Rightarrow \dfrac{x}{y} =\dfrac{2}{3}\)

Vậy CTHH của oxit : Fe2O3

Bình luận (0)
✟şin❖
7 tháng 3 lúc 21:38

nK = 39 / 39=1 (mol)

Pt: 2K + 2H2O --> 2KOH + H2

1 mol--------------------------> 0,5 mol

mH2 = 0,5 . 2 = 1 (g)

mdd = mK + mnước - mH2 = 39 + 362 - 1 = 400 (g)

C% dd KOH = 39/400.100%=9,75%

https://hoc24.vn/hoi-dap/tim-kiem?id=562460&q=t%C3%ADnh%20n%E1%BB%93ng%20%C4%91%E1%BB%99%20ph%E1%BA%A7n%20tr%C4%83m%20c%E1%BB%A7a%20dung%20d%E1%BB%8Bch%20t%E1%BB%8Da%20th%C3%A0nh%20khi%20h%C3%B2a%20tan%20%3A%20%201%2F%2039g%20Kali%20v%C3%A0o%20362g%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%202%2F200g%20So3%20v%C3%A0o%201%20l%C3%ADt%20dung%20d%E1%BB%8Bch%20H2SO4%2017%25%20%28D%20%3D%201%2C12%20G%2FML%29

Bình luận (0)
đỗ vy
7 tháng 3 lúc 21:22

đốt cháy 25,6g CU thu đc 28,8g chất rắnX. tính khối lượng mỗi chất trong X?

 

Bình luận (0)
✟şin❖
7 tháng 3 lúc 21:08

a) Hiện tượng pứ: CuO đen sau pứ thành đỏ và có hơi nước bốc lên

b) Pt: CuO + H2 --to--> Cu + H2O

........1 mol...................1 mol

..........x..........x.................x

nCuO ban đầu = 2080=0,25 (mol)

Nếu CuO pứ hết => nCu = 0,25 mol

=> mCu = 0,25 .64 = 16g < 16,8g

Vậy CuO không pứ hết

Gọi x là số mol của CuO pứ

Ta có: mCuO dư + mCu = mchất rắn

⇔(0,25−x)80+64x=16,8

⇔x=0,2⇔x=0,2 mol

Hiệu suất pứ:

H = 0,20,25.100%=80%

c) nH2 = nCuO pứ = 0,2 mol

=> VH2 = 0,2 . 22,4 = 4,48 (lít)

Bình luận (0)
✟şin❖
7 tháng 3 lúc 21:09

H = 0,2 / 0,25 x 100% nha

Bình luận (0)
Khánh Đan
7 tháng 3 lúc 21:14

undefined

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
31 tháng 12 2020 lúc 9:04

2Al  +  6HCl   →  2AlCl3  +  3H2

nAl = \(\dfrac{3,375}{27}\)= 0,125 mol

a) Theo tỉ lệ phản ứng => nH2 = \(\dfrac{3}{2}\)nAl = 0,1875 mol

<=> V H2 = 0,1875.22,4 = 4,2 lít

b) nAlCl3 = nAl = 0,125 mol

=> mAlCl3 = 0,125 . 133,5 = 16,6875 gam

Bình luận (0)
Trúc Giang
30 tháng 12 2020 lúc 21:23

a) \(n_{H_2}=\dfrac{m_{H_2}}{M_{H_2}}=\dfrac{4}{2}=2\left(mol\right)\)

Số hạt phân tử H2 có trong 2mol là:

2. 6.1023 = 12.1023 (hạt)

b) \(n_{CO_2}=\dfrac{m_{CO_2}}{M_{CO_2}}=\dfrac{8,8}{44}=0,2\left(mol\right)\)

Số hạt phân tử CO2 có trong 0,2 mol là:'

0,2.6.1023 = 1,2.1023 (hạt)

 

Bình luận (0)
TC.KenJo
10 tháng 1 lúc 15:11

Tại vì lửa tiếp xúc với khí hiđro (H2)nên lửa tiếp tục cháy

Bình luận (1)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
28 tháng 12 2020 lúc 22:33

a) Nhôm + Oxi ----> Nhôm oxit

b) PTHH: \(4Al+3O_2\underrightarrow{t^o}2Al_2O_3\)

c) Tỉ lệ 4 : 3 : 2

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
27 tháng 12 2020 lúc 8:27

Anh nghĩ nếu đề là 3 nguyên tử H sẽ đúng hơn á em, lúc đó sẽ tìm được NH3

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
25 tháng 12 2020 lúc 14:49

Mh3po4=  3 x H + P + 4 x O

             =  3 x 1  + 31 + 4 x 16

             =   608 (g)

Ok ! nha bn đúng like nhathanghoa

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN