Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Duy Anh
Thiếu tá -
21 tháng 1 lúc 22:22

\(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{18}{8}=2,25\left(g/cm^3\right)\)

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
16 tháng 1 lúc 18:51

D = 0,8g/cm3 = 800kg/m3

Bình luận (0)
halinh
16 tháng 1 lúc 19:10

=800kg

Bình luận (1)
sừng dài 1m2
Tân binh -
16 tháng 1 lúc 20:30

=800kg/m3

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
16 tháng 1 lúc 17:51

Tóm tắt:

V = 0,5dm3 = 0,0005m3

m = 9kg

d = ? 

Giải:

Trọng lượng của kim loại:

P = 10.m = 10.9 = 90N

Trọng lượng riêng của kim loại:

\(d=\dfrac{P}{V}=\dfrac{90}{\text{0,0005}}=180000\)N/m3

 

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
16 tháng 1 lúc 17:52

Đổi 0,5dm3 = 0,0005m3

Trọng lượng của kim loại:

P = 10.m = 10.9 = 90N

Trọng lượng riêng của kim loại:

\(d=\dfrac{P}{V}=\dfrac{90}{0,0005}=180000\)N/m3

Bình luận (1)
halinh
16 tháng 1 lúc 18:49

180000

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
15 tháng 1 lúc 20:01

2100 dm3 = 2,1 m3

 
Bình luận (1)
Gia Long 2k6
Thượng tá -
15 tháng 1 lúc 20:01

2,1 m^3

Bình luận (1)
Mr. Đăng Khoa (61)
15 tháng 1 lúc 20:04

2100 dm3 = 2,1 m3

Bình luận (1)
Mr. Đăng Khoa (61)
15 tháng 1 lúc 20:21

     Tóm tắt                                  Giải

V = 20dm3                    Khối lượng riêng :                            D = 2700 kg/m3       m : V = D = 5400 : 2 = 2700 (kg/m3 )   P = ?                                 20 dm3 = 0,02 m3        

                                   Khối lượng :

                                       V . D = m =0,02 . 2700 = 54 (kg)                                       Trọng lượng :

                                       P = 10m = 54 . 10 = 540 (N)

                                    Đáp số : P = 540

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
15 tháng 1 lúc 21:36

Lực kéo do 4 ng hợp lại:

F' = 4.F = 4.2000 = 8000N

 

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
15 tháng 1 lúc 18:35

Đổi 2dm3 = 0,002m3

* Thể tích của hình hộp chữ nhật:

V = a.b.c = 10.25.20 = 5000 cm3 = 0,005 m3

* Khối lượng của hình hộp chữ nhật:

m = D.V = 7800.0,005 = 39kg

* Khối lượng sắt đc khoét ra:

m1 = D.V1 = 7800.0,002 = 15,6kg

Khối lượng của vật nhét đầy vào:

m2 = D2.V2 = 2000.0,002 = 4kg

Khối lượng hình hộp chữ nhật lúc này:

m3 = m - m1 + m2 = 39 - 15,6 + 4 = 27,4kg

Khối lượng riêng của hình hộp chữ nhật lúc này:

\(D=\dfrac{m_3}{V}=\dfrac{27,4}{0,005}=5480\)kg/m3

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Thượng tá -
15 tháng 1 lúc 16:57

Khối lượng: m=D.V

 

Thể tích: V=m/D

 

Trong đó:

 

m là khối lượng

 

V là thể tích

 

D là khối lượng riêng

Bình luận (1)
Nguyễn Duy Khang
Thượng tá -
15 tháng 1 lúc 17:00

Công thức: \(D=\dfrac{m}{V}\)

Trong đó: 

 + D là khối lượng riêng \(\left(kg/m^3\right)\)

 + m là khối lượng \(\left(kg\right)\)

 + V là thể tích \(\left(m^3\right)\)

Bình luận (0)
Mr. Đăng Khoa (61)
14 tháng 1 lúc 12:29

Tóm tắt                                              Giải

m = 810g                          810g = 0,81 kg

D = 2700kg/m3                 Trọng lượng :

P = ?                                 P=10m = 0,81.10 = 8,1 (N)

V= ?                                  Thể tích :

d = ?                         V= m : D = 0,81 : 2700 = 0,0003 (m3)

                                         Trọng lượng riêng :

                             d =10D = 8,1 : 0,00003 = 27000 ( N/m3

                        Đáp số : P = 8,1 N

                                      V = 0,0003 m3

                                      d = 27000 N/m3

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
14 tháng 1 lúc 12:35

Tóm tắt:

m = 810g = 0,81kg

D = 2700kg/m3

P = ?

V = ?

d = ?

Giải:

Trọng lượng của nhôm:

P = 10.m = 10.0,81 = 8,1N

Thể tích của nhôm:

 \(V=\dfrac{m}{D}=\dfrac{0,81}{2700}=0,0003m^3\)

Trọng lượng riêng của nhôm:

d = \(\dfrac{P}{V}=\dfrac{8,1}{0,0003}=27000N/m^3\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN