Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu

Vũ Hà My

Mọi người giúp mình với ạ <Tin học 12>

Câu 45: Hãy sắp xếp các bước đề tạo liên kết bảng là:

1. Chọn Tool \ Relationships

2. Tạo liên kết đôi một giữa các bảng


3. Đóng hộp thoại Relationships/ Yes đề lưu lại

4. Chọn các bảng sẽ liên kết


A. 4, 2, 3, 1

B. 1, 4, 2 , 3

C.1 , 2 , 3 , 4

D. 2, 3,4, 1


Câu 46: Trong Access, để tạo mối liên kết giữa các bảng, ta thực hiện : ..... -> Relationships
A. Tools

B. Format

C. Insert

D. Edit


Câu 47: Khi muốn thiết lập liên kết giữa hai bảng thì mỗi bảng phải có:
A. Số trường bằng nhau

B. Số bản ghi bằng nhau

C. Khóa chính giống nhau.

D. Tất cả đều sai


Câu 48: Mẫu hỏi thường dùng để:


A. Sắp xếp bản ghi

B. Tổng hợp thông tin

C. Thực hiện tính toán

D. Tât cả đêu đúng


Câu 49: Khi tạo biểu mẫu, ta muốn tính cột tổng điểm là tổng của cột Toán và cột Văn thì biểu thức nào sau đây đúng
A. Tong:=[Toan] + Van

B. Tong:[Toan]+[Van]

C. Tong=Toan+Van

D. Tong:=Toan+Van


Câu 50: Khi tạo biểu mẫu, muốn đếm có bao nhiêu học sinh Nam ta sử dụng hàm nào sau đây?
A. Sum

B. Count

C. Max

D. AVG
Câu 51: Tạo biểu mẫu: Khi muốn đặt điều kiện ta viết điều kiện vào dòng nào trên lưới QBE?


A. Criteria

B. Show _

C. Sort

D. Table


Cau 52: Tao biểu mẫu: Khi muốn đặt một trường nào đó hiển thị hay không ta chọn vào dòng nào trên lưới QBE?
A. Criteria

B. Show

C. Sort

D. Table


Câu 53: Tạo biểu mẫu: Khi muốn thục hiện tính toán ta chọn vào dòng nào trên lưới QBE?
A. Criteria

B. Total

C. Sort

D.Table


Câu 54: Hãy sắp xếp các thao tác tạo biểu mẫu sau đây cho đúng trình tự: (1) Chọn các trường cần thiết (2): Chọn nguồn dữ
liệu (3): Create query in design view (4): Khai báo: điều kiện, sắp xếp, tính toán, gộp nhóm (5): Lưu lại.


A. 3, 2, 1, 4, 5

B.3, 1, 2, 5, 4

C. 3, 1, 2, 4, 5

D. 1, 2, 3, 4, 5


Câu 55: Khi muốn đưa ra DS học sinh, điểm các môn và tổng điểm ta có thể thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Lọc theo mẫu

B. Tìm kiếm trong bản

C. Tạo mẫu hỏi

D. Cả 3 đáp án trên


Câu 56: Khi muốn xem dữ liệu được tạo ra bởi mẫu hỏi ta mở mẫu hỏi đó ở chế độ nào
A. Trang dữ liệu

B. Thiết kế

C. A và B


Câu 57: Báo cáo thường được sử dụng nhằm mục đích gì?
A. Cập nhật thông tin

B. Xem thông tin

C. Tổng hợp thông tin

D. Cả B và C


Cau 58: Khi muốn trình bày theo mẫu in an danh sách họ tên học sinh và tông điểm ta có thể tạo ra đối tượng nào?
A. Bảng

B. Biểu mẫu

C. Mẫu hỏi

D. Báo cáo

Nguyễn

Cài môi trường C++

MinGW-w64 - for 32 and 64 bit Windows download | SourceForge.net

IDE quất

Visual Studio 2019 IDE - Programming Software for Windows

(dành cho beginner)

Chuyên nghiệp lấy bé dưới

Sublime Text - A sophisticated text editor for code, markup and prose

hoặc notepad có strong máy bạn rồi đấy :)

Cre :

anoymouse112

(Đăng lại sau khi tui nghịch ngu :)

Phúc
25 tháng 4 2020 lúc 18:30

Tui hỏi 1 câu: Có vẻ dịch vụ của ông ế rồi nhỉ ?

Bình luận (0)
Trần Minh Hoàng
25 tháng 4 2020 lúc 19:01

Bạn ơi, cho mk hỏi xem hiện nay phần mềm diệt virus (free 99,(9) %) nào là tốt nhất vậy?

Bình luận (0)
tth_new
25 tháng 4 2020 lúc 20:07

CLB ế :v Đăng tus câu hỏi tặng GP đi ông.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN