Khái niệm về dao động, dao động điều hòa

Phạm Hoàng Hải Anh
Phạm Hoàng Hải Anh 7 tháng 7 2019 lúc 8:42

Tóm tắt : D=7800kg/m3

V=0,2m3

m2=50g=0,05kg

m1=?

V1=?

a, Khối lượng của một miếng sắt là :

m1=V.D=0,2.7800=1560(kg)

b, Thể tích của viên bi sắt là :

V1=\(\frac{m_2}{D}=\frac{0,05}{7800}\approx0,00000641m^3\)

Bình luận (0)
Thanh Lam
Thanh Lam 18 tháng 7 2019 lúc 1:08
https://i.imgur.com/Kww4hSy.jpg
Bình luận (0)
Thanh Lam
Thanh Lam 18 tháng 7 2019 lúc 1:21
https://i.imgur.com/LxWhTac.jpg
Bình luận (0)
Kiều Anh
Kiều Anh 21 tháng 6 2019 lúc 20:50

T=2π/ω=2π/2π=1(s)

t/T=0,5/1=1/2

S=2A=2.5=10cm

-> C

Bình luận (0)
Đức Minh
Đức Minh 10 tháng 6 2019 lúc 14:45

Pt \(x=20cos\left(4\pi t+0\right)\) (cm).

Vận tốc \(v=-4\pi\cdot20\cdot sin\left(4\pi\cdot\frac{1}{8}\right)\approx253\left(cm/s\right)\)

Bình luận (0)
Kiều Anh
Kiều Anh 21 tháng 6 2019 lúc 21:26

mỗi chu kỳ vật đi được 4A=>A=20/4=5cm

f=20Hz=>ω=40π

φ=0

=> pt x=5cos(40πt) cm

v=x' bấm máy ra v=0 cm/s

Bình luận (0)
Hai Yen
Hai Yen 2 tháng 6 2019 lúc 22:14

Phương trình của li độ: \(x=4\cos\left(2\pi t-\frac{\pi}{3}\right)\)

Lực kéo về \(F=-kx=-m\omega^2A\cos\left(\omega t+\varphi\right)\)

Biên độ của lực kéo về chính là \(m\omega^2A=0,1.\left(2.\pi\right)^24=7,9\); Chu kì là T = 1s.

Động năng : \(\text{W}=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}mA^2\omega^2\cos^2\left(\omega t-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{4}mA^2\omega^2-\frac{1}{4}mA^2\omega^2\cos\left(2\omega t-\frac{2\pi}{3}\right)\)Biên độ của động năng và thế năng \(\frac{1}{4}m\omega^2A^2=\frac{1}{4}0,1.\left(2\pi\right)^20,04^2=1,58.10^{-3}J\)

(đổi A = 4cm -> 0,04 m)

Chu kì của động năng và thế năng là nửa chu kì của li độ và bằng \(T'=\frac{T}{2}=\frac{1}{2}=0.5s\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 25 tháng 4 2019 lúc 18:11

Đương nhiên quỹ đạo là một đoạn thẳng rồi

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 9 tháng 4 2019 lúc 0:11

\(A=4\) cm; \(T=\frac{2\pi}{\omega}=2\left(s\right)\)

Góc quét của vecto trên đường tròn:

\(\alpha=2.arcsin\frac{2\sqrt{2}}{4}=2.45^0=90^0\)

\(\Rightarrow\) Vecto quét được \(\frac{1}{4}\) đường tròn \(\Rightarrow t=\frac{T}{4}=\frac{1}{2}\left(s\right)\)

Bình luận (0)
Loading...