Khái niệm về biểu thức đại số

Trúc Giang
Trúc Giang CTV 16 tháng 1 lúc 18:02

a) \(A=x^{15}+3x^{14}+5\)

\(=x^{14}\left(x+3\right)+5\)

\(=x^{14}.0+5\)

= 5

b) x = -3 => x + 3 = 0

\(B=\left(x^{2007}+3x^{2006}+1\right)^{2007}\)

\(=\left[x^{2006}\left(x+3\right)+1\right]^{2007}\)

\(=\left(x^{2006}.0+1\right)^{2007}\)

\(=1^{2007}=1\)

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Giang
Nguyễn Giang 16 tháng 1 lúc 19:27

\(A=x^{15}+3.x^{14}+5\text{ biết x+3=0}\)

\(A=x^{14}.\left(x+3\right)+5\)

\(\text{Do x+3=0}\Rightarrow A=x^{14}.0+5\)

\(A=0+5\)

\(A=5\)        \(\text{Vậy }A=5\text{ với x+3=0}\)

\(B=\left(x^{2007}+3.x^{2006}+1\right)^{2007}\text{ biết x=-3}\)

\(B=\left[x^{2006}.\left(x+3\right)+1\right]^{2007}\)

\(\text{Do x=-3}\Rightarrow B=\left[x^{2006}.\left(-3+3\right)+1\right]^{2007}\)

\(B=\left(x^{2006}.0+1\right)^{2007}\)

\(B=\left(0+1\right)^{2007}\)

\(B=1^{2007}\)

\(B=1\)           \(\text{Vậy }B=1\text{ với x=-3}\)

Bình luận (1)
Karen
Karen CTV 16 tháng 1 lúc 10:51

a/ \(\Leftrightarrow9x^2=36\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}3x=6\\3x=-6\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow x=\pm2\)

b/ \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-1=0\\x+1=0\end{matrix}\right.\) (do \(x^2+\dfrac{1}{2}>0\))

\(\Leftrightarrow x=\pm1\)

c/ Có \(\left|x+4\right|\ge0\forall x\)

=> \(\left|x+4\right|+5\ge5>0\forall x\)

\(\Rightarrow\left|x+4\right|+5=0\left(vô-lí\right)\)

\(\Rightarrow x\in\varnothing\)

d/ \(\sqrt{2x}-3-1=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2x}=4\)

\(\Leftrightarrow2x=16\)

\(\Leftrightarrow x=8\)

Bình luận (1)
Đặng Cường Thành
Đặng Cường Thành 24 tháng 5 2020 lúc 21:45

Thu gọn và sắp xếp:

\(P\left(x\right)=4x^3-2x+1\)

\(Q\left(x\right)=x^4+\frac{7}{5}x^2-6x-3\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 24 tháng 5 2020 lúc 10:48

Ta có: \(C=\left(-\frac{1}{2}y\right)^3\cdot x^2\cdot y^2\cdot z\)

\(=-\frac{1}{8}y^3\cdot x^2\cdot y^2\cdot z\)

\(=\frac{-1}{8}x^2y^5z\)

Hệ số: \(-\frac{1}{8}\)

Phần biến: x2; y5; z

Bậc: 8

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 29 tháng 4 2020 lúc 10:17

Biểu thức nào?

Bình luận (0)
Vũ Cao Minh
Vũ Cao Minh 23 tháng 4 2020 lúc 16:53

Viết biểu thức đại số :

a) \(xy\) b) \(a+b^2\)

c) \(2k;2k+1\) d) \(\frac{h\left(a+b\right)}{2}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 23 tháng 4 2020 lúc 13:17

a) Thay x=1 vào biểu thức \(A=3x^2-2x+5\), ta được

\(3\cdot1^2-2\cdot1+5\)

\(=3-2+5=6\)

Vậy: 6 là giá trị của biểu thức \(A=3x^2-2x+5\) tại x=1

b) Thay x=-1 và y=2 vào biểu thức \(B=4xy\left(x-y\right)\), ta được

\(4\cdot\left(-1\right)\cdot2\cdot\left(-1-2\right)\)

\(=-8\cdot\left(-3\right)=24\)

Vậy: 24 là giá trị của biểu thức \(B=4xy\left(x-y\right)\) tại x=-1 và y=2

c) Thay x=100 và y=2 vào biểu thức \(C=\left(x^5+y^6-2\right)\left(2y-4\right)\), ta được

\(\left(100^5+2^6-2\right)\cdot\left(2\cdot2-4\right)\)

\(=\left(100^5+2^6-2\right)\cdot0=0\)

Vậy: 0 là giá trị của biểu thức \(C=\left(x^5+y^6-2\right)\left(2y-4\right)\) tại x=100 và y=2

d) Thay x+y=0 vào biểu thức \(D=\left(x^5+y^5-x^2+y^2\right)\left(x+y\right)-1\), ta được

\(\left(x^5+y^5-x^2+y^2\right)\cdot0-1\)

=0-1=-1

Vậy: -1 là giá trị của biểu thức \(D=\left(x^5+y^5-x^2+y^2\right)\left(x+y\right)-1\) tại x+y=0

Bình luận (0)
Đặng Cường Thành
Đặng Cường Thành 22 tháng 4 2020 lúc 16:31

Tổng của x và y là \(x+y\)

Bonus nè:

Hiệu của x và y là \(x-y\) hoặc \(y-x\)

Tích của x và y là \(x.y\)

Thương của x và y là \(\frac{x}{y}\) hoặc \(\frac{y}{x}\)

Bình luận (0)
Chiyuki Fujito
Chiyuki Fujito 15 tháng 4 2020 lúc 15:53
https://i.imgur.com/a2P4lDJ.jpg
Bình luận (0)
Inosuke Hashibira
Inosuke Hashibira 15 tháng 4 2020 lúc 16:08

Khái niệm về biểu thức đại sốKhái niệm về biểu thức đại số

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN