Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Ta có: ΔABC∼ΔA'B'C' theo tỉ số đồng dạng \(k=\dfrac{7}{3}\)(tỉ số chu vi bằng tỉ số đồng dạng)

nên \(\dfrac{AB}{A'B'}=\dfrac{7}{3}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{20+A'B'}{A'B'}=\dfrac{7}{3}\)

\(\Leftrightarrow3\left(A'B'+20\right)=7\cdot A'B'\)

\(\Leftrightarrow3\cdot A'B'-7\cdot A'B'=-60\)

\(\Leftrightarrow A'B'=15\left(cm\right)\)

Suy ra: AB=20+A'B'=20+15=35(cm)

Vậy: Độ dài hai cạnh là 35cm và 15cm

Bình luận (0)

a) Xét hình thang ABCD(AB//CD) có 

E∈AD(gt)

G∈BC(gt)

EG//AB//CD(gt)

Do đó: \(\dfrac{AE}{ED}=\dfrac{BG}{GC}\)(Định lí Ta lét)

\(\Leftrightarrow\dfrac{BG}{GC}=\dfrac{2}{5}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{BG}{GC}+1=\dfrac{2}{5}+1\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{BC}{GC}=\dfrac{7}{5}\)

hay \(\dfrac{CG}{BC}=\dfrac{5}{7}\)

Bình luận (0)
~Nguyễn Tú~
5 tháng 3 lúc 19:14

a, Tam giác AMN ~ Tam giác ABC 

Tam giác MBL ~ tam giác ABC 

Tam giác AMN ~ tam giác MBL 

Bình luận (0)
Phong Thần
5 tháng 3 lúc 19:15

Kiếm trên mạng ấy, nhiều lắm đó bạn.

https://www.google.com/search?q=T%E1%BB%AB+%C4%91i%E1%BB%83m+M+thu%E1%BB%99c+c%E1%BA%A1nh+AB+c%E1%BB%A7a+tam+gi%C3%A1c+ABC+v%E1%BB%9Bi+AM+%3D+1+2+12+MB%2C+k%E1%BA%BB+c%C3%A1c+tia+song+song+v%E1%BB%9Bi+AC+v%C3%A0+BC%2C+ch%C3%BAng+c%E1%BA%AFt+BC+v%C3%A0+AC+l%E1%BA%A7n+l%C6%B0%E1%BB%A3t+t%E1%BA%A1i+L+v%C3%A0+N+a%2C+N%C3%AAu+t%E1%BA%A5t+c%E1%BA%A3+c%C3%A1c+c%E1%BA%B7p+tam+gi%C3%A1c+%C4%91%E1%BB%93ng+d%E1%BA%A1ng+b%2C+%C4%91%E1%BB%91i+v%E1%BB%9Bi+m%E1%BB%97i+c%E1%BA%B7p+tam+gi%C3%A1c+%C4%91%E1%BB%93ng+d%E1%BA%A1ng%2C+h%C3%A3y+vi%E1%BA%BFt+c%C3%A1c+c%E1%BA%B7p+g%C3%B3c+b%E1%BA%B1ng+nhau+v%C3%A0+t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+%C4%91%E1%BB%93ng+d%E1%BA%A1ng+t%C6%B0%C6%A1ng+%E1%BB%A9ng&oq=T%E1%BB%AB+%C4%91i%E1%BB%83m+M+thu%E1%BB%99c+c%E1%BA%A1nh+AB+c%E1%BB%A7a+tam+gi%C3%A1c+ABC+v%E1%BB%9Bi+AM+%3D%C2%A0++1+2+12+MB%2C+k%E1%BA%BB+c%C3%A1c+tia+song+song+v%E1%BB%9Bi+AC+v%C3%A0+BC%2C+ch%C3%BAng+c%E1%BA%AFt+BC+v%C3%A0+AC%C2%A0l%E1%BA%A7n+l%C6%B0%E1%BB%A3t+t%E1%BA%A1i+L+v%C3%A0+N++a%2C+N%C3%AAu+t%E1%BA%A5t+c%E1%BA%A3+c%C3%A1c+c%E1%BA%B7p+tam+gi%C3%A1c+%C4%91%E1%BB%93ng+d%E1%BA%A1ng%C2%A0++b%2C+%C4%91%E1%BB%91i+v%E1%BB%9Bi+m%E1%BB%97i%C2%A0c%E1%BA%B7p+tam+gi%C3%A1c+%C4%91%E1%BB%93ng+d%E1%BA%A1ng%2C+h%C3%A3y+vi%E1%BA%BFt+c%C3%A1c+c%E1%BA%B7p+g%C3%B3c+b%E1%BA%B1ng+nhau+v%C3%A0+t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+%C4%91%E1%BB%93ng+d%E1%BA%A1ng+t%C6%B0%C6%A1ng+%E1%BB%A9ng&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
5 tháng 3 lúc 18:54

Xets tam giác ABC và tam giác MNP có

góc ABC=góc MNP (gt)

góc BAC=góc NMP(gt)

-> tam giác ABC ∼tam giác MNP( góc - góc)

Bình luận (1)
Lazyboy
5 tháng 3 lúc 18:55

a) Xét tam giác ABC và tam giác MNP có

\(\widehat{BAC}=\widehat{NMP}\)

\(\widehat{ABC}=\widehat{MNP}\)

=> tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP (g.g)

b) Tam giác ABC \(\sim\) tam giác MNP 

=> K = \(\dfrac{AB}{MN}=\dfrac{AC}{MP}=\dfrac{BC}{PN}\) = \(\dfrac{6}{4}=\dfrac{9}{6}=\dfrac{12}{8}=\dfrac{3}{2}\)

Bình luận (1)
^JKIES Nguyễn^
5 tháng 3 lúc 18:58

b, tam giác ABC ∼tam giác MNP (cmt)

-> \(\dfrac{AB}{MN}=\dfrac{AC}{MP}=\dfrac{BC}{NP}\)

T/s \(\dfrac{6}{4}=\dfrac{9}{6}=\dfrac{12}{8}=\dfrac{3}{2}\)

Vậy tỉ số đồng dạng là \(\dfrac{3}{2}\)

Bình luận (1)
NLT MInh
3 tháng 3 lúc 19:25

Hai tam giác đồng dạng chưa chắc sẽ bằng nhau còn khi 2 tam giác bằng nhau thì chắc chắn chúng sẽ đồng dạng. giải thích : Hai Δ có ti số đồng dạng là 1/2 hay 1/3 thì sẽ không bằng nhau tại vì 2 tam giác bằng nhau sẽ có tỉ lệ là 1:1

Bình luận (0)
Karik-Linh
3 tháng 3 lúc 19:25

Hai tam giác đồng dạng với nhau nếu một trong hai cặp góc và một cặp cạnh tương ứng bằng nhau. ...  vậy, nếu hai tam giác bằng nhau, thì cạnh và góc bên thứ ba cũng bằng nhau

Hai tam giác đồng dạng với nhau nếu một trong hai cặp góc và một cặp cạnh tương ứng bằng nhau. Cơ sở của lý thuyết này là tính chất tổng 3 góc trong tam giác. Theo tính chất tổng góc, tổng ba góc trong một tam giác là 180°. Vì vậy, nếu hai tam giác bằng nhau, thì cạnh và góc bên thứ ba cũng bằng nhau

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN