Hướng dẫn soạn bài Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?