Học kì 2 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

cau 13: viec nho guoi khac o phieu ho vi pham quyen nao sau day cua cong dan?

a. quyen ung cu ua cong dan

b. quyen tham gia quan li nha nuoc va xh cua cong dan

c. quyen bau cu cua cong dan

d. quyen tu do ngon luan cua cong dan

cau 15: cong dan du 21 tuoi tro len,co nang luc tin nhiemvoi cu trideu co the

a. tham gia bau cu quoc hoi

b. dc tham gia bau cuhoi dong nhan dan cac cap

c. tu ungcu vao cac co quan dai bieucua nhan dan

d. tu gioi thieunguoi ung cu vao quoc hoi

cau 27: nhung ai duoc thuc hien quyen to nao

a. moi ca nhan,to chuc

b moi cong dan

c nhung nguoi khong vi pham phap luat

d nhung cong dan du 18tuoitrolen

cau 28 quyen khieu nai,to caola cong cu thuc hien

a dan chu gian tiepde bao ve quyen,loi ich hop phapcua cong dan

b dan chu truc tiep de bao ve moi loi ich cua cong dan

c dan chu truc tiepde bao ve quyen loi ich hop phap cua cong dan

d cong bang xa hoicho moi cong dan

cau 29cong dan duoc de nghi o quan co tham uyen xem xetlai quyet dinh hanh chinh ,xam pham loi ich hop phapcua minh bang quyen

a. khieu nai

b to cao

c tham gia quan li nha nuoc, quan li xa hoi

d tu do ngon luan

cau 30cong dan dc quyenkhieu nai khi thay

a hanh vi gay haicho loi ichcong dong

b hanh vi gay hai cho tai sancua nha nuoc

c hanh vi gay hai cho tai san cua nguoi khac

d quyet dinh hanh chinh xam pham quyen, loi ich hop phap cua minh

cau 31 cong dan dc quyen to cao khi phat hien

a quyet dinh ki luat cua cong ti qua cao cua minh

b hanh vi trai phapluat gay thiet haicho loi ich cua nha nuoc

c can bo hu thue p muc thue cao sovoi thuc tekinh doanhcua cong ti

d quyet dinh xu phat hanh chinh xam phamloi ichhop phapcua minh

Được cập nhật 8 tháng 5 2018 lúc 10:21 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.