Hóa học 11

Phạm Vũ Trí Dũng
10 tháng 12 2020 lúc 12:52

\(n_{Mg}=\dfrac{3,6}{24}=0,15\left(mol\right)\)

\(n_{khí}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

PTHH: \(Mg+4HNO_3\rightarrow Mg\left(NO_3\right)_2+2NO_2+2H_2O\)

_______a------->4a------------->a------------->2a_____________(mol)

\(3Mg+8HNO_3\rightarrow3Mg\left(NO_3\right)_2+2NO+4H_2O\)

_b-------->\(\dfrac{8}{3}b\)------------->b------------->\(\dfrac{2}{3}b\)_________________(mol)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,15\\2a+\dfrac{2}{3}b=0,2\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}a=0,075\left(mol\right)\\b=0,075\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}V_{NO_2}=0,075.22,4=1,68\left(l\right)\\V_{NO}=0,075.22,4=1,68\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

b) \(n_{HNO_3}=4a+\dfrac{8}{3}b=0,5\left(mol\right)\)

=> \(m_{HNO_3}=0,5.63=31,5\left(g\right)\)

=> \(m_{ddHNO_3}=\dfrac{31,5}{20}.100=157,5\left(g\right)\)

c) \(n_{Mg\left(NO_3\right)_2}=0,15\left(mol\right)\)

PTHH: \(2Mg\left(NO_3\right)_2\underrightarrow{t^o}2MgO+4NO_2+O_2\)

________0,15------------------------>0,3---->0,075______(mol)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}V_{O_2}=0,075.22,4=1,68\left(l\right)\\V_{NO_2}=0,3.22,4=6,72\left(l\right)\end{matrix}\right.=>V_{khí}=8,4\left(l\right)}\)

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
6 tháng 12 2020 lúc 13:31

CTHH: CxHyOz

\(n_{C_xH_yO_z}=\frac{1,1}{12x+y+16z}\)(mol)

\(n_{O_2}=\frac{0,4}{32}=0,0125\left(mol\right)\)

Do 2 khí có thể tích bằng nhau

=> \(\frac{1,1}{12x+y+16z}=0,0125=>M_{C_xH_yO_z}=88\) (g/mol)

Mặt khác:

\(n_{C_xH_yO_z}=\frac{2,2}{88}=0,025\left(mol\right)\)

\(n_{CO_2}=\frac{4,4}{44}=0,1\left(mol\right)\)

\(n_{H_2O}=\frac{1,8}{18}=0,1\left(mol\right)\)

Bảo toàn C: \(0,025.x=0,1=>x=4\)

Bảo toàn H: \(0,025.y=0,1.2=>y=8\)

=> \(n_O=0,025z=\frac{2,2-0,1.12-0,2}{16}=0,05\left(mol\right)\)

=> \(z=2\)

=> CTHH: \(C_4H_8O_2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
4 tháng 12 2020 lúc 22:00

nH3PO4= 0,4(mol)

nNaOH= 1,1(mol)

Ta có: 2 < nH3PO4/ nOH- = 1,1/ 0,4= 2,75 <3

=> P.ứ tạo hỗn hợp 2 muối: Na3PO4 và Na2HPO4

PTHH: 3 NaOH + H3PO4 -> Na3PO4 + 3 H2O

3x____________x_________x(mol)

2 NaOH + H3PO4 -> Na2HPO4 + 2 H2O

2y________y________y(mol)

Ta có hpt:

\(\left\{{}\begin{matrix}3x+2y=1,1\\x+y=0,4\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,3\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

=> m=m(muối)= mNa3PO4+ mNa2HPO4= 164. 0,3+ 142.0,1=63,4(g)

=>m=63,4(g)

Bình luận (0)
Nguyễn Sỹ Tấn
3 tháng 12 2020 lúc 21:53

Lấy mỗi chất một ít làm mẫu thử rồi đánh số thứ tự

Cho dung dịch Ba(OH)2 vào các mẫu thử

+Mẫu thử xuất hiện kết tủa là Na3PO4

+Mẫu thử xuất hiện khí mùi khai là NH4NO3

+Các mẫu thử còn lại không có hiện tượng

PTHH 3Ba(OH)2 +2Na3PO4------> Ba3(PO4)2↓ + 6NaOH

2NH4NO3 +Ba(OH)2 ------->2NH3↑ +Ba(NO3)2 +2H2O

Cho dung dịch AgNO3 vào các mẫu thử còn lại

+Mẫu thử xuất hiện kết tủa là NaCl

+Mẫu thử còn lại là NaNO3

PTHH AgNO3 + NaCl---------->AgCl↓ +NaNO3

Bình luận (0)
Hoàng Thị Hạ Trang
3 tháng 12 2020 lúc 20:12

a, - Sử dụng quỳ tím: + Qùy đổi xanh: NaOH + Không đổi màu: NaNO3, K3PO4, NH4NO3 - Sử dụng NaOH: + Xuất hiện khí có mùi khai: NH4NO3 NH4NO3 + NaOH \(\rightarrow\) NaNO3 + NH3\(\uparrow\) + H2O + Không hiện tượng: NaNO3, K3PO4. - Sử dụng AgNO3: + Xuất hiện kết tủa màu vàng: K3PO4 K3PO4 + AgNO3 \(\rightarrow\) Ag3PO4\(\downarrow\) + KNO3 + Không hiện tượng: NaNO3 b, - Nhỏ Ba(OH)2 vào 4 ống nghiệm lần lượt chứa 4 dd bài cho. + Xuất hiện kết tủa trắng: K2SO4 và H2SO4 K2SO4 + Ba(OH)2 \(\rightarrow\) BaSO4\(\downarrow\) + 2KOH + Xuất hiện khí có mùi khai: NH4NO3 2NH4NO3 + Ba(OH)2 \(\rightarrow\) Ba(NO3)2 + 2NH3\(\uparrow\) + 2H2O + Không có hiện tượng: KNO3 - Sử dụng quỳ tím để phân biệt K2SO4 và H2SO4 + Qùy đổi đỏ: H2SO4 + Không hiện tượng: K2SO4 c, - Sử dụng Ba(OH)2 + Xuất hiện kết tủa trắng: Na3PO4 2Na3PO4 + 3Ba(OH)2 \(\rightarrow\) Ba3(PO4)2\(\downarrow\) + 6NaOH + Xuất hiện kết tủa trắng, khí có mùi khai: (NH4)2SO4 (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 \(\rightarrow\) BaSO4 + 2NH3 + 2H2O + Không hiện tượng: HNO3, NaCl - Sử dụng quỳ tím: + Qùy đổi đỏ: HNO3 + Không đổi màu: NaCl

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN