Hình trụ. Hình nón. Hình cầu

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 11 tháng 7 2020 lúc 21:33

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

64:2=32(m)

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a(điều kiện: 16<a<32)

Chiều rộng của hình chữ nhật là: 32-a(m)

Theo đề bài, ta có: \(a\left(32-a\right)=192\)

\(\Leftrightarrow32a-a^2-192=0\)

\(\Leftrightarrow-a^2+32a-192=0\)

\(\Leftrightarrow a^2-32a+192=0\)

\(\Leftrightarrow a^2-32a+256-64=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-16\right)^2-8^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-16-8\right)\left(a-16+8\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-24\right)\left(a-8\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}a-24=0\\a-8=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}a=24\left(nhận\right)\\a=8\left(loại\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy: Chiều dài của hình chữ nhật là 24m

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 30 tháng 6 2020 lúc 13:43

Ta có : \(V_{trụ}=\pi R^2h\)

=> \(V_{mộttétnước}=\pi.\left(\frac{0,6}{2}\right)^2.1=0,09\pi\left(m^3\right)\)

=> V45 téc nước = \(45.V=0,09\pi.45=4,05\pi\left(m^3\right)=4050\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 19 tháng 6 2020 lúc 16:52

không biết vẽ đúng hay sai

Bình luận (0)
diuhuyn
diuhuyn CTV 14 tháng 6 2020 lúc 0:28

$\text{Diện tích đáy của hình trụ: 16,7cm2 nên:}$

\(\Rightarrow\pi r^2=16,7\)

\(V_1=16,7h\)

$\text{Thể tích nước khi bỏ thêm quả trứng vào:}$

\(V_2=16,7\left(h+8,2\right)\)

$\text{Thể tích của quả trứng:}$

\(V=V_2-V_1=16,7\left(h+8,2\right)-16,7h\)

\(V=136,94cm^3\)

Vậy .........

{Làm đại chứ không biết đúng sai :)) }

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN