Bài 11: Hình thoi

Quang Nhân
21 tháng 3 lúc 19:29

Cho tứ giác ABC vuông tại A có M,N và H lần lượt là trung điểm của AB,AC và BC.Hỏi tứ giác AMHN là hình gì ?chọn câu trả lời đúng nhất

A.Hình bình hành

B.Hình vuông

C.Hình chữ nhật

D.Hình thoi

 
Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Chiến
21 tháng 3 lúc 19:46

C

Bình luận (0)
Akai Haruma
22 tháng 2 lúc 16:07

Lời giải:

Hình thang cân không phải hình thoi. Vì tính chất của hình thang cân có 2 cạnh bên bằng nhau, còn hình thoi có các cạnh đều bằng nhau. 

Bình luận (0)

Hình thang cân chắc chắn không phải hình thoi rồi bởi vì hình thang cân thì hai đường chéo bằng nhau, còn hình thoi thì ngược lại

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
6 tháng 2 lúc 21:02

- Ta có : \(AH=\dfrac{1}{2}AC=\dfrac{1}{2}.6=3\)

- Áp dụng định lý pi ta go vào tam giác AHB vuông tại H .

\(AH^2+BH^2=AB^2\)

\(\Rightarrow3^2+BH^2=5^2\)

\(\Rightarrow BH=4\)

\(BD=2BH=4.2=8\)

Ta có : \(S_{ABCD}=AC.BD=8.6=48\) ( đvdt )

Vậy ...

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN