Hình học lớp 9

Neet
13 tháng 2 2017 lúc 0:05

dùng Pitago đảo thử từng cặp 1 thôi:v

ta có: \(\left(b-c\right)^2+h^2=b^2+c^2-2bc+h^2\)(1)

vì tam giác ABC vuông ở A có đường cao AH nên \(a^2=b^2+c^2\)\(AB.AB=AH.BC=2S\)hay\(b.c=a.h\)

\(\Rightarrow b^2+c^2-2bc+h^2=a^2-2ah+h^2=\left(a-h\right)^2\)

Bình luận (1)
Nguyễn Khánh
28 tháng 2 2017 lúc 14:24

dể

Bình luận (0)
Neet
28 tháng 3 2017 lúc 22:57

a) gợi ý : cm \(\Delta AID=\Delta CLD\left(g.c.g\right)\)

có:AD=DC và \(\widehat{ADI}=\widehat{CDL}\left(=\widehat{DKL}\right)\)

b) \(\dfrac{1}{DI^2}+\dfrac{1}{DK^2}=\dfrac{1}{DL^2}+\dfrac{1}{DK^2}=\dfrac{1}{CD^2}\)không đổi (hệ thức lượng)

Bình luận (0)
Son To
31 tháng 5 2018 lúc 23:13
https://i.imgur.com/fPGrsVT.jpg
Bình luận (1)
Võ Hà Kiều My
26 tháng 12 2016 lúc 17:33

mấy bạn tl nhah dùm mình đi

Bình luận (0)
Trần Việt Linh
13 tháng 3 2017 lúc 13:41

A B C D E F M

c) Vì tứ giác ABEF nt(cmt)

=> \(\widehat{BAE}=\widehat{BFE}\) (1)

Vì tứ giác DCEF nt (cmt)

=> \(\widehat{EFC}=\widehat{EDC}\)

Mà: \(\widehat{BAE}=\widehat{EDC}\left(=\frac{1}{2}sđcungBC\right)\) (3)

Từ (1)(2)(3)=> \(\widehat{BFE}=\widehat{EFC}\)

=> \(\widehat{BFC}=2\widehat{EFC}\) (4)

Vì tứ giác DCEF nt đường tròn đường kính ED

Mà M là trung điểm của ED

=> M là tâm đường tròn nt tứ giác DCEF

=> \(\widehat{EMC}=2\widehat{EFC}\) ( góc ở tâm = 2 lần góc nt cùng chắn 1 cung) (5) Từ (4)(5)=> đpcm

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN