Bài 9: Hình chữ nhật

hữu nguyễn
4 tháng 5 lúc 14:45

Hình bạn tự vẽ nha

xét hcn ABCD có AB//CD

=>\(\widehat{A}=\widehat{B}=\widehat{C}=\widehat{D}\)

=>\(\widehat{ABD}=\widehat{BDC}\)(2 góc ở vị trí so le trong)

=>\(\widehat{ABH}=\widehat{BDC} \) (H∈BD)

xét △AHB và △ BCD

có \(\widehat{C}=\widehat{AHB}=90\)

\(\widehat{ABH}=\widehat{BDC} \)(cmt)

=>△AHB ∼ △ BCD (g-g)

b) xét △AHD và  △BAD có

\(\widehat{D} chung \)

\(\widehat{A}=\widehat{H}=90\)

△AHD ∼ △BAD (gg)

=>\(\dfrac{AD}{BD}=\dfrac{HD}{AD}(tsđd)\)

=>AD2=BD.HD

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận (0)
Thu Thao
2 tháng 2 lúc 16:22

undefined

Bình luận (0)
Luna đáng iu không quạu...
8 tháng 1 lúc 22:49

A B C D E F H K

a, 

Xét tứ giác BDEF, ta có:

BC = CE (E đối xứng với B qua C)

DC = CF (F đối xứng với D qua C)

→ C là trung điểm của BE và DF (1)

Lại có: ∠ BCD = 90o (góc của hình chữ nhật ABCD) (2)

Từ (1) và (2) → tứ giác BDEF là hình thoi.

 

 

 

 

Bình luận (0)
Luna đáng iu không quạu...
8 tháng 1 lúc 22:49

b,

Theo câu a, ta có: tứ giác BDEF là hình thoi 

→ BD = DE (hai cạnh của hình thoi)

Lại có: AC = BD (hai đường chéo của hình chữ nhật ABCD) 

→ AC = DE ( = BD)

Bình luận (0)
Luna đáng iu không quạu...
8 tháng 1 lúc 23:14

c,

Theo câu b, ta có: AC = DE (1)

Lại có: BC = DE ( E đối xứng với B qua C ) 

Mà: AD = BC (hai cạnh của hình chữ nhật ABCD)

→ AD = DE (2)

Từ (1) và (2) → ADEC là hình bình hành

→ AE = DC (hai đường chéo của hình bình hành) 

→ H là trung điểm của AE 

→ HK là đường trung bình của Δ AEF

Vậy, HK // AF

Bình luận (0)
b8d.DreamHero
5 tháng 1 lúc 20:10

bạn ghi đầy đủ đề bài vào

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN