Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.

Nguyễn Phương Linh
23 tháng 5 lúc 11:07

Diện tích bề mặt Trái Đất là \(S = 4\pi R^2 = 4\pi 6370^2 = 162307600\pi (km^2)\)

Diện tích của lục địa và băng là 

\(162307600\pi . 29.2\% \) xấp xỉ \(148892074.2 (km^2)\)

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
28 tháng 6 2020 lúc 9:43

Ta có: Vcầu = \(\frac{4}{3}\Pi R^3=288\Pi\)

=> \(\frac{4}{3}R^3=288\)

\(\Leftrightarrow R^3=216\)

\(\Leftrightarrow R=6\)

SMặt cầu = \(4\Pi R^2=4\Pi6^2=144\Pi\)

Vậy diẹn tích mặt cầu là \(144\Pi\) (cm2)

Bình luận (0)
Akai Haruma
24 tháng 6 2020 lúc 20:18

Lời giải:

PT $\Leftrightarrow 5x^2-4x+(1-m)=0$

Để PT có nghiệm kép thì:

$\Delta'=2^2-5(1-m)=0$

$\Leftrightarrow m=0,2$

Khi đó, nghiệm kép của PT là \(x=\frac{-b'}{a}=\frac{2}{5}\)

Lần sau bạn chú ý đặt bài đúng box. Bài này không thuộc box hình học đâu nhé.

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
25 tháng 6 2020 lúc 9:35

Đường thẳng d' song song d có dạng: \(y=x+b\) với \(b\ne-\frac{3}{2}\)

Pt hoành độ giao điểm d' và (P):

\(-\frac{1}{2}x^2=x+b\Leftrightarrow x^2+2x+2b=0\)

\(\Delta'=1-2b=0\Rightarrow b=\frac{1}{2}\)

Vậy pt d' là: \(y=x+\frac{1}{2}\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
23 tháng 6 2020 lúc 23:46

Lời giải:

a)

Tam giác $OCD$ cân tại $O$ có $OM\perp CD$ nên đồng thời $OM$ cũng là đường trung tuyến.

$\Rightarrow M$ là trung điểm của $CD$

Như vậy, xét tứ giác $ACOD$ có 2 đường chéo $CD, AO$ vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm $M$ của mỗi đường nên $ACOD$ là hình thoi.

b) $CI$ cắt $(O)$ tại $K$.

Do $ACOD$ là hình thoi nên $\widehat{ACD}=\widehat{DCK}$

$\Rightarrow \text{cung (AD)}=\text{cung(DK)}$

$\Rightarrow \widehat{MBD}=\widehat{MCO}$

$\Rightarrow 90^0-\widehat{MBD}=90^0-\widehat{MCO}$

$\Rightarrow \widehat{MDI}=\widehat{COM}$

$\Rightarrow DIOM$ là tứ giác nội tiếp.

Bình luận (0)
Akai Haruma
24 tháng 6 2020 lúc 17:59

Hình vẽ:

Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.

Bình luận (0)
Akai Haruma
23 tháng 6 2020 lúc 23:52

Lời giải:

Để $(P)$ luôn cắt $(d)$ tại 2 điểm phân biệt thì PT hoành độ giao điểm:

$ax^2-2x-k=0$ phải có 2 nghiệm phân biệt

$\Leftrightarrow \Delta'=1+ak>0$

$\Leftrightarrow k> \frac{-1}{a}$ nếu $a>0$ hoặc $k< \frac{-1}{a}$ nếu $a< 0$

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN