Hello - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

VI. Write the sentences with the cues given. (Dùng những từ hoặc nhóm từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh).

4. How/ two / bowls / noodles / ?

......................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................

42. He / want J 200 grams / beef.

...................................................................................................................................................................

43. Lap / would / orange juice /.noodles.

..................................................................................................................................................................

44. How / she / need / ? / Two glasses of lemon juice.

......................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................

45. What / you / have / lunch?

...................................................................................................................................................................

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.