Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 8 tháng 1 lúc 22:12

Ta có: ΔABC vuông tại A(gt)

nên \(\widehat{B}+\widehat{C}=90^0\)(hai góc nhọn phụ nhau)

\(\Leftrightarrow\widehat{B}=90^0-\widehat{C}=90^0-52^0\)

hay \(\widehat{B}=38^0\)

Xét ΔABC vuông tại A có

\(AB=BC\cdot\sin\widehat{ACB}\)

\(\Leftrightarrow AB=12\cdot\sin52^0\)

hay \(AB\simeq9.46cm\)

Áp dụng định lí Pytago vào ΔABC vuông tại A, ta được:

\(AB^2+AC^2=BC^2\)

\(\Leftrightarrow AC^2=BC^2-AB^2=12^2-\left(9.46\right)^2=54.5084\)

hay \(AC\simeq7.38cm\)

Vậy: \(\widehat{B}=38^0\)\(AB\simeq9.46cm\)\(AC\simeq7.38cm\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 8 tháng 1 lúc 20:01

Câu 1: 

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông vào ΔABC vuông tại A có AH là đường cao ứng với cạnh huyền BC, ta được:

\(\dfrac{1}{AH^2}=\dfrac{1}{AB^2}+\dfrac{1}{AC^2}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{AH^2}=\dfrac{1}{9^2}+\dfrac{1}{12^2}=\dfrac{1}{81}+\dfrac{1}{144}=\dfrac{25}{1296}\)

\(\Leftrightarrow AH^2=\dfrac{1296}{25}\)

hay \(AH=\dfrac{14}{5}=4.8cm\)

Vậy: AH=4,8cm

Câu 2: 

Ta có: BC=BH+CH(H nằm giữa B và C)

hay BC=5+6=11(cm)

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông vào ΔABC vuông tại A có AH là đường cao ứng với cạnh huyền BC, ta được:

\(AB^2=BH\cdot BC\)

\(\Leftrightarrow AB^2=5\cdot11=55\)

hay \(AB=\sqrt{55}cm\)

Vậy: \(AB=\sqrt{55}cm\)

Câu 4:

Không có hàm số nào không phải là hàm số bậc nhất

Bình luận (0)
Trương Huy Hoàng
Trương Huy Hoàng 29 tháng 12 2020 lúc 21:32

Đề thiếu r bn ơi!

Bình luận (0)
truongvinamilk12
truongvinamilk12 27 tháng 12 2020 lúc 14:22

- Áp dụng hệ thức (1), ta có:

\(AB^2=BH\cdot BC=16\cdot36=576cm\)

\(\rightarrow AB=\sqrt{576}cm\)

Vậy \(AB=\sqrt{576}cm\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 8 tháng 12 2020 lúc 12:26

a) Xét ΔABC vuông tại A có

\(\sin C=\frac{AB}{BC}\)

\(\Leftrightarrow\frac{AB}{20}=\frac{3}{5}\)

hay \(AB=\frac{20\cdot3}{5}=\frac{60}{5}=12\left(cm\right)\)

Áp dụng định lí Pytago vào ΔABC vuông tại A, ta được:

\(AB^2+AC^2=BC^2\)

\(\Leftrightarrow AC^2=BC^2-AB^2=20^2-12^2=256\)

hay \(AC=\sqrt{256}=16\left(cm\right)\)

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông vào ΔABC vuông tại A có AH là đường cao ứng với cạnh huyền BC, ta được:

\(AH\cdot BC=AB\cdot AC\)

\(\Leftrightarrow AH\cdot20=12\cdot16=192\)

hay \(AH=\frac{192}{20}=9.6cm\)

Vậy: AB=12cm; AH=9,6cm

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN