Hệ điều hành

Kiều Vũ Linh
8 tháng 1 lúc 16:01

Sai. Vì có nhiều hệ điều hành như: Android, IOS, Ubuntu... không phải chỉ có hệ điều hành Windows.

Bình luận (0)
Hoan Culi

Câu 1. Khởi động Microsoft Word bằng cách nào?
​A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng Microsoft Word trên màn hình nền
​B. Nháy nút Start -> Document -> Microsoft Office ->Microsoft Word
​C. Nháy chuột lên biểu tượng Microsoft Word trên màn hình nền
​D. Chọn File->Open-> Microsoft Word
Câu 2. Cho cụm từ sau: "Học đi đôi với hành". Trong cụm từ trên đã sử dụng những kiểu định dạng kí tự nào?
​A. phông chữ, cỡ chữ, chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân
​B. chữ nghiêng, gạch chân, chữ đậm
​C. chữ nghiêng, gạch chân, chữ đậm, màu chữ
​D. phông chữ, chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân
Câu 3. Để gõ cụm từ "Học học nữa học mãi" bạn An đã gõ trên bàn phím các kí tự sau: "Hojc hojc nuwax hojc maxi". Hỏi bạn An đã sử dụng kiểu gõ nào?
​A. TCVN3​B. VNI​C. TELEX​D. UNICODE
Câu 4. Chức năng của hệ soạn thảo văn bản là:
​A. nhập, trình bày, lưu trữ và in văn bản​B. nhập, trình bày và lưu trữ văn bản
​C. gõ, sửa đổi, trình bày, lưu trữ và in văn bản​D. gõ và định dạng văn bản
Câu 5. Trong Microsoft Word việc chuyển đổi các kí tự được chọn từ chữ thường thành chữ hoa thuộc loại định dạng nào?
​A. trang màn hình​B. đoạn văn​C. trang văn bản​D. ký tự
Câu 6. Trong Microsoft Word, để mở một tệp có sẵn, ta thực hiện lệnh:
​A. File -> Open...​B. Tools -> Open...​C. File -> New... D. View -> Open...
Câu 7. Trong hệ soạn thảo văn bản, khả năng định dạng kí tự cho phép:
​A. chọn phông chữ, cỡ chữ, màu sắc chữ
​B. căn lề trái, phải, giữa, đều hai bên
​C. xác định vị trí thụt vào hay nhô ra của dòng văn bản
​D. định khoảng cách giữa các dòng
Câu 8. Bạn Hạnh đang soạn thảo văn bản trên tệp Donxinhoc.doc, bạn ấy muốn sao chép một phần văn bản đang soạn thảo sang một tệp mới. Bạn Hạnh sẽ thực hiện lần lượt các thao tác nào sau đây:
1. Chọn File ->New
2. Đánh dấu khối văn bản cần sao chép
3. Đặt con trỏ vào vị trí cần sao chép đến trong tệp mới
4. Nháy nút lệnh Paste
5. Chọn Edit->Copy
​A. 2-5-1-3-4​B. 2-1-5-3-4​C. 1-2-5-3-4​D. 1-2-3-5-4
Câu 9. Trong Microsoft Word việc xác định lề trái/phải của đoạn văn bản được chọn thuộc loại định dạng nào?
​A. đoạn văn bản​B. ký tự C. trang màn hình D. trang văn bản
Câu 10. Hãy cho biết thông tin về việc đánh số trang cho văn bản trong hộp thoại sau:
​A. Số thứ tự trang sẽ được đặt ở góc dưới, ở giữa mỗi trang, không kể trang đầu tiên
​B. Số thứ tự trang sẽ được đặt ở góc dưới, ở giữa mỗi trang, kể cả trang đầu tiên
​C. Số thứ tự trang sẽ được đặt ở góc trên, ở giữa mỗi trang, không kể trang đầu tiên
​D. Số thứ tự trang sẽ được đặt ở góc trên, ở giữa mỗi trang, kể cả trang đầu tiên

Giải hộ mình với

Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 12 2019 lúc 16:07

B

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 12 2019 lúc 17:31

B

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 12 2019 lúc 17:33

Câu B

Bình luận (0)
Kieu Diem
11 tháng 12 2019 lúc 20:07

Câu 1

Cách làm việc với hệ điều hành:

Người dùng có thể đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống bằng 2 cách sau:

- Cách 1: sử dụng các lệnh

+ Ưu điểm: hệ thống biết chính xác công việc cần làm, lệnh được thực hiện ngay lập tức.

+ Nhược điểm: người dùng phải nhớ câu lệnh

- Cách 2 : sử dụng các đề xuất do hệ thống đưa ra thường dưới dạng bảng chọn, nút lệnh, ...

+ Ưu điểm: người dùng chỉ cần chọn công việc hoặc tham số thích hợp, không cần biết quy cách câu lệnh, có thể dùng cả chuột và bàn phím để thao tác.

Câu 2

* Các bước để giải một bài toán trên máy tính:

+ Xác định bài toán

+ Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

+ Viết chương trình

+ Hiệu chỉnh

+ Viết tài liệu.

Bình luận (0)
Bui Nguyen Thai Hoa
6 tháng 4 2018 lúc 21:52

j

Bình luận (0)
The8BitImage
12 tháng 7 2018 lúc 15:02

Hiện Thông báo :

There is already a file wiith the same name in location.

Click the file you want to keep

và nó sẽ hiện ra 3 cách giữ file

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN