Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Hoàng Tử Hà
6 tháng 5 lúc 16:04

\(0,38=\dfrac{\Delta\lambda.D}{a};0,551=\dfrac{\Delta\lambda.\left(D+x\right)}{a}\)

\(\Rightarrow(0,551-0,38).10^{-3}=\dfrac{\Delta\lambda.x}{a}=\dfrac{\left(0,76-0,38\right).10^{-6}.x}{10^{-3}}\Rightarrow x=....\left(m\right)\)

Bình luận (0)
Hoàng Tử Hà
9 tháng 4 lúc 22:45

\(i=\dfrac{\lambda D}{a}=\dfrac{0,75.1}{0,5}=\dfrac{3}{2}\left(mm\right)\)

\(\Rightarrow x=ki=4.\dfrac{3}{2}=6\left(mm\right)\Rightarrow2x=12\left(mm\right)\)

Bình luận (0)
Hoàng Tử Hà
10 tháng 3 lúc 18:18

\(i_1=\dfrac{\lambda_1D}{a};i_2=\dfrac{\lambda_2D}{a}\Rightarrow\dfrac{i_1}{i_2}=\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}=\dfrac{5}{3}\)

\(x=\dfrac{\left(k_1-0,5\right)\lambda_1D}{a}=\dfrac{\left(k_2-0,5\right)\lambda_2D}{a}\)

\(\Leftrightarrow\left(k_1-0,5\right)\lambda_1=\left(k_2-0,5\right)\lambda_2\Leftrightarrow\dfrac{k_1-0,5}{k_2-0,5}=\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1}=\dfrac{3}{5}\)

\(\Rightarrow i_{trung}=\dfrac{3.\lambda_1D}{a}=3.i_1=3.0,5=1,5\left(mm\right)\)

=> D

Bình luận (0)
Hoàng Tử Hà
7 tháng 3 lúc 0:02

\(\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1}=\dfrac{4}{5}\Rightarrow i_{trung}=\dfrac{4.\lambda_1.D}{a}=\dfrac{4.0,5.0,8}{0,4}=4\left(mm\right)\) 

Tọa độ thì x=k.i (k là số nguyên)

Bình luận (0)
Hoàng Tử Hà
3 tháng 2 lúc 22:24

Khoang cach giua 5 van sang lien tiep la 2 mm

=> \(i=\dfrac{2}{4}=0,5\left(mm\right)\)

\(i=\dfrac{\lambda.D}{a}\Leftrightarrow\lambda=\dfrac{i.a}{D}=\dfrac{0,5.2}{1,6}=0,625\mu m\)

Bình luận (0)
Phan Nguyễn Bảo Anh
3 tháng 2 lúc 20:29

\(x=\dfrac{k.\lambda.D}{a}\Leftrightarrow2.\dfrac{5.\lambda.1,6}{2}\Rightarrow\lambda=0,5\mu m\)

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
3 tháng 2 lúc 19:50

Bước sóng của ánh sáng đơn sắc:

\(i=\dfrac{\lambda.D}{a}\) => \(\lambda=\dfrac{i.a}{D}=\dfrac{0,8.1}{2}=0,4\mu m=4.10^{-7}m\)

Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm:

\(f=\dfrac{c}{\lambda}=\dfrac{3.10^8}{4.10^{-7}}=7,5.10^{14}Hz\)

Bình luận (1)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
21 tháng 1 lúc 17:30

Tia khúc xạ đơn sắc gần mặt nước nhất là lục

Đáp án: A

 

Bình luận (0)
Hoàng Tử Hà
19 tháng 1 lúc 23:09

\(x=\left(k-0,5\right).\dfrac{\lambda D}{a}\Rightarrow\lambda=\dfrac{x.a}{D.\left(k-0,5\right)}\) (1)

\(0,38\le\lambda\le0,76\Leftrightarrow0,38\le\dfrac{x.a}{D\left(k-0,5\right)}\le0,76\)

\(\Leftrightarrow0,38\le\dfrac{3,5.2}{1,6.\left(k-0,5\right)}\le0,76\)

\(\Leftrightarrow12,01\ge k\ge6,25\Rightarrow k\in\left[7;12\right]\)

Thay từng giá trị của k vô biểu thức (1)=> bước sóng cần tìm

Check lại số má hộ tui nhé, tui tính hay ẩu

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN