Giải chi tiết đề thi HSG hoá 9 TP Hải Phòng 2016-2017

Lan Anh Nguyễn
29 tháng 12 2020 lúc 21:22

2A + Cl2 → 2ACl

Theo đlbtkl ta có

mA + mCl2 = mACl

⇒mCl2=mACl - mA

mCl2 = 29,5-11,5= 17,75 (g)

nCl2=\(\dfrac{17,75}{71}=0,25\left(mol\right)\)

theo PTHH: nA=2* nCl2 = 2*0,25=0,5 (mol)

MA=\(\dfrac{m}{n}=\dfrac{11,5}{0,5}=23\) (g/mol)

Vậy kim loại A hóa trị I là Na

 

Bình luận (0)
Nguyễn Sỹ Tấn
29 tháng 12 2020 lúc 20:46

nA=\(\dfrac{11,5}{A}\)(mol)

PTHH 2A+Cl2----->2ACl

Theo phương trình =>nACl=nA=\(\dfrac{11,5}{A}\)(mol)

=>mACl=\(\dfrac{11,5}{A}.\left(A+35,5\right)=29,25\)(g)

=>A=23(Na)

Kim loại A là Natri

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
10 tháng 5 2020 lúc 16:06

đăng sai môn

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
14 tháng 1 2020 lúc 13:41

a)

nHCl=0,5.1=0,5(mol)

nH2SO4=0,5.3,8=1,9(mol)

nH2=\(\frac{8,736}{22,4}\)=0,39(mol)

Bảo toàn H ta có

0,39.2<0,5+1,9.2\(\rightarrow\) Axit dư kim loại tan hết

b)

Theo ĐLBTKL ta có

mkl+maxit=m muối+mH2

\(\rightarrow\)m muối=7,74+1,9.98+0,5.36,5-0,39.2=211,41 g

Bạn xem lại CM của H2SO4 nha

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
14 tháng 1 2020 lúc 16:07

a) nH2SO4 = 1.9 mol

nHCl = 0.5 mol

nH2 = 8.736/22.4 = 0.39 mol

nH2 < nH2SO4 + 1/2nHCl =>Axit còn , hỗn hợp kim loại tan hết

Mg + 2HCl => MgCl2 + H2

Mg + H2SO4 => MgSO4 + H2

2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2

2Al + 3H2SO4 => Al2(SO4)3 + 3H2

+) Nếu : HCl còn => nHCl phản ứng = 2nH2 - 2nH2SO4 = 2*0.39 - 1.9 * 2 = -3.02 (mol)

=> Bạn xem lại đề nha

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
13 tháng 1 2020 lúc 20:17

Coi hỗn hợp ban đầu chỉ gồm Fe và O

nFe2(SO4)3= \(\frac{32}{400}\)= 0,08 mol

\(\rightarrow\)nFe= 2nFe2(SO4)3= 0,16 mol

nSO2= \(\frac{0,448}{22,4}\)= 0,02 mol

Fe\(\rightarrow\)Fe+3 +3e

\(\rightarrow\) n e nhường= 0,48 mol

O+ 2e\(\rightarrow\) O-2

S+6 +2e\(\rightarrow\) S+4 (1)

(1) có nSO2= 0,02 mol \(\rightarrow\) S+6 nhận 0,04 mol

\(\rightarrow\) O nhận 0,44 mol e \(\rightarrow\)nO= 0,22 mol

\(\rightarrow\) mO= 0,22.16= 3,52g

nFe= 0,16 mol \(\rightarrow\) mFe= 0,16.56= 8,96g

Vậy khối lượng oxit ban đầu là:

m= mFe+ mO= 12,48g

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
13 tháng 1 2020 lúc 20:34

Tham Khảo

Các phương trình phản ứng xảy ra:

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Theo bài:

nFe2(SO4)3 = 0,08(mol)

nSO2 = 0,02mol → nH2SO4 (phản ứng) = 0,08.3 + 0,02 = 0,26(mol) Theo PTHH:

nH2O = nH2SO4 (phản ứng) = 0,26(mol)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: m(oxit) + m(axit) = m(muối) + m(khí) + m(nước) → m(oxit) = 32 + 0,02.64 + 0,26.18 – 0,26.98 = 12,48(gam)

Bình luận (0)
Cù Văn Thái
2 tháng 1 2020 lúc 10:43

Gọi hóa trị M là n; nFe =a mol; nM = b mol

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

MCln + nNaOH → M(OH)n + nNaCl

4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O

2M(OH)n → M2On + nH2O

Ta có mFe + mM = 10,4 => 56a + M.b = 10,4 (1)

nH2 = a + b.n/2 <=> a + b.n/2 = 0,3 (2)

mFe2O3 + mM2On = 16 <=> 80a + b/2.(2M +16n) = 16 <=> 80a +M.b + 8.b.n = 16 (3)

(1)(2)(3) => a = 0,1; M.b = 4,8; b.n = 0,4

=> nFe = 0,1

Với n= 2 => M = 24 => b = 0,2 => M là Mg: 0,2 mol

b. m muối = mFeCl2 + mMgCl2 = 0,1.(56+71) + 0,2.(24+71) = ...

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
7 tháng 12 2019 lúc 21:43

Gọi công thức của oxit kim loại M là M2On

M2On + nH2\(\rightarrow\) 2M + nH2O (1)

2M + 2nHCl \(\rightarrow\) 2MCln + nH2 (2)

0,09/n.......................................0,045

nH2(1)= \(\frac{1,344}{22,4}\)= 0,06 (mol)= nH2O

\(\rightarrow\) mH2= 0,06.2=0,12 (g)

mH2O= 0,06.18= 1,08 (g)

BTKL \(\rightarrow\) mM= 3,48 + 0,12 - 1,08= 2,52 (g)

nH2(2)=\(\frac{1,008}{22,4}\)= 0,045 (mol)

\(\rightarrow\) MM = \(\frac{2,52}{\frac{0,09}{n}}\)= 28n

Vì M là kim loại nên hóa trị sẽ nằm trong khoảng từ 1 đến 3

Nếu n=1\(\rightarrow\)M=28 (Loại)

Nếu n=2 \(\rightarrow\) M=56 (Chọn, Fe)

Nếu n=3 \(\rightarrow\) M=84 (loại)

Vậy kim loại M là Fe và oxit là FeO

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN