Giải chi tiết đề thi HSG hoá 9 TP Bắc Giang 2016-2017

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
1 tháng 4 2020 lúc 14:50

2

a) 400g dung dịch HCl mHCl = 29,2 (g) => nHCl = 0,8(mol) K2CO3 + 2HCl → 2KCl + H2O + CO2 (1)

KHSO3 + 2HCl → KCl + H2O + SO2 (2)

Giả sử trong hỗn hợp chỉ có KHSO3 => n(hỗn hợp) = 0,33 (mol) Giả sử trong hỗn hợp chỉ có K2CO3 => n(hỗn hợp) = 0,29 (mol) =>0,29 < n(hỗn hợp) < 0,33 (mol) nHCl cần dùng = 2n hỗn hợp < 0,66 < 0,8 => axit còn dư sau phản ứng

b,Gọi x, y lần lượt là số mol của KHSO3 và K2CO3 trong hỗn hợp (x, y > 0) Ta có PT theo khối lượng hỗn hợp: 120x + 138y = 39,6 (g) (I) Hỗn hợp khí X gồm CO2 và SO2. M(hỗn hợp khí) = 50,66 (g/mol)

=> 2x = y Kết hợp với I có hệ, giải được: x = 0,1 (mol); y = 0,2 (mol) nKCl = 0,4 (mol) => mKCl = 29,8 (g) nCO2 = x = 0,1 (mol)=> mCO2 = 4,4 (g) nSO2 = y = 0,2 (mol) => mSO2 = 12,8 (g) mdd = mkl + maxit – m khí = 422,4 (g) nHCl phản ứng = 0,6 (mol) => nHCl dư = 0,2 (mol) => mHCl = 7,3 (g) C%KCl = 7,05% C%HCl =1,73%

1.

đặt nX=4x-->nFe3O4=x

qua đổi hỗn hợp FeO(4x),Fe2O3(x),co2,h2o

bảo toàn e

4x=0,6.2-->x=0,3 mol

m muối=400.3x=m+208,8

m=151,2g

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
22 tháng 3 2020 lúc 9:42

Ta có:

\(m=m_{H2}+m_{C2H6}+m_{C2H4}=1.2+2.30+1.28=90\left(g\right)\)

Nung X với Ni, phản ứng xảy ra như sau:

\(C_2H_4+H_2\rightarrow C_2H_6\)

\(M_Y=12,857.2=25,714\)

\(\Rightarrow n_Y=\frac{m_Y}{25,714}=3,5\left(mol\right)\)

Số mol giảm chính là do H2 phản ứng.

Vì % số mol = % thế tích

\(\Rightarrow\%V_{ankan}=\frac{2,5}{3,5}=71,43\%\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
22 tháng 3 2020 lúc 9:33

Ta có: \(V_A=6720\left(ml\right)\)

Vì : \(V_{CH4}+V_{H2S}=V_A=6,72,V_{CH4}:V_{H2S}=1:2\)

\(\Rightarrow V_{CH4}=2240\left(ml\right);V_{H2S}=4480\left(ml\right)\)

\(\%V_{CH4}=\frac{2240}{6720}=33,33\%\Rightarrow\%V_{H2S}=100\%-33,33\%=66,67\%\)

Phản ứng cháy:

\(CH_4+2O_2\rightarrow CO_2+2H_2O\)

\(2H_2S+3O_2\rightarrow2SO_2+2H_2O\)

\(\Rightarrow V_{O2}=2V_{CH4}+\frac{3}{2}V_{H2S}=2240.2+4480.\frac{3}{2}=11200\left(ml\right)\)

Bình luận (0)
Giọt Sương
20 tháng 9 2019 lúc 21:43

Đã ngu thì đừg tỏ ra nguy hiểm. Xin lỗi, đăng qua Sinh đi em ơi :))

Bình luận (0)
Tạ Thị Diễm Quỳnh
7 tháng 5 2019 lúc 16:46

Số mol của \(H_2:\) \(n_{H_2}=\frac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

PTHH: \(Mg+2CH_3COOH\rightarrow\left(CH_3COO\right)_2Mg+H_2\uparrow\)

0,15 0,3 0,15 0,15 (mol)

a) Khối lượng của Mg: \(m_{Mg}=0,15\cdot24=3,6\left(g\right)\)

b) Khối lượng của \(CH_3COOH:\) \(m_{CH_3COOH}=0,3\cdot60=18\left(g\right)\)

Khối lượng dd \(CH_3COOH:\) \(m_{ddCH_3COOH}=\frac{18\cdot100\%}{30\%}=60\left(g\right)\)

Khối lượng của \(\left(CH_3COO\right)_2Mg:\) \(m_{\left(CH_3COO\right)_2Mg}=0,15\cdot142=21,3\left(g\right)\)

Khối lượng của \(H_2:\) \(m_{H_2}=2\cdot0,15=0,3\left(g\right)\)

Khối lượng dd thu được sau phản ứng:

\(m_{dd}=3,6+60-0,3=63,3\left(g\right)\)

Nồng độ % của dd muối thu được sau phản ứng:

\(C\%_{dd\left(CH_3COO\right)_2Mg}=\frac{21,3}{63,3}\cdot100\%=33,65\%\)

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN