Giải chi tiết đề HSG hoá 9 tỉnh Vĩnh Phúc 2014-2015

B.Thị Anh Thơ
23 tháng 2 2020 lúc 17:47

\(C_2H_2+Br_2\rightarrow C_2H_2Br_2\)

\(m_{tang}=m_{C2H2}=4,68\left(g\right)\)

\(\rightarrow n_{C2H2}=\frac{4,68}{26}=0,18\left(mol\right)\)

\(n_{hh}=\frac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

\(\rightarrow C\%_{C2H2}=\frac{0,18}{0,3}.100\%=60\%\)

\(\rightarrow C\%_{CH4}=100\%-60\%=40\%\)

Bình luận (0)
Trần Đức Anh
21 tháng 10 2018 lúc 22:44

1) S + O2 \(\rightarrow\) SO2

2) SO2 + H2O + O2 \(\rightarrow\) H2SO4

3) H2SO4 + Na2SO4 \(\rightarrow\) NaHSO4

5) HCl + Na \(\rightarrow\) NaCl + H2

6)2NaCl +2H2O\(\rightarrow\) 2NaOH + Cl2 + H2

còn cái NaHSO4 \(\rightarrow\) HCl mk chưa làm đc

Bình luận (1)
Nh Phùng
22 tháng 10 2018 lúc 11:44

NaHSO4 + BaCl2 ---> HCl + NaCl + BaSO4

SO2 + 2H2 --->2H2O + S

2H2SO4(đn) + Cu ---> CuSO4 + SO2 + 2H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hà Linh
7 tháng 8 2018 lúc 13:46

X: FeCO3

X1: FeCl2

X2: CO2

X3: Fe(OH)2

X4: NaCl

X5: FeCl3

X6: Fe(OH)3

X7: Ba(HCO3)2

X8: BaCO3

X9: Na2CO3

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hà Linh
7 tháng 8 2018 lúc 13:53

(1) FeCO3+ 2HClFeCl2 +CO2 + H2O

(2) FeCl2 + 2NaOH Fe(OH)2+2NaCl

(3) 2FeCl2+ Cl2 →2FeCl3

(4) 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2→4Fe(OH)3

(5) 2CO2 + Ba(OH)2→Ba(HCO3)2

(6) Ba(HCO3)2 + 2NaOH →BaCO3 +Na2CO3+2H2O

(7) BaCO3 +HCl CO2+H2O+BaCl2

(8) FeCl2+ Na2CO3→FeCO3+2NaCl

Bình luận (0)
Lê Đình Thái
1 tháng 2 2018 lúc 22:35

a) Mg +2HCl --> MgCl2 + H2 (1)

Fe +2HCl --> FeCl2 +H2 (2)

2Al +6HCl --> 2AlCl3 +3H2 (3)

giả sử nMg=x(mol)

nFe=y(mol)

=>mMg=24x(g) =mAl

=>nAl=8/9x(mol)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}48x+56y=18,56\\\dfrac{7}{3}x+y=0,73\end{matrix}\right.\)=>\(\left\{{}\begin{matrix}x=0,27\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)=>nAl=0,24(mol)

=> mMg=mAl=6,48(g)

mFe=5,6(g)

b) theo (1,2,3)

\(\Sigma\)nHCl=1,38(mol)

=> VHCl=0,69(l)

c) MgCl2 +2NaOH --> Mg(OH)2 +2NaCl (4)

AlCl3 + 3NaOH --> Al(OH)3 +3NaCl (5)

FeCl2 +2NaOH --> Fe(OH)2 + 2NaCl (6)

có thể : NaOH +Al(OH)3 --> NaAlO2 +2H2O (7)

Mg(OH)2 -TO-> MgO +H2O (8)

2Al(OH)3 -to-> Al2O3 +3H2O (9)

4Fe(OH)2 +O2 -to-> 2Fe2O3 +4H2O (10)

nNaOH=1,5(mol)

theo (4,5,6) : \(\Sigma\)nNaOH (PƯ)=1,46(mol)

=> nNaOH=0,04(mol)

theo (7) : nAl(OH)3(7)=nNaOH dư=0,04(mol)

lại có : \(\Sigma\)nAl(OH)3=0,24(mol)

=> nAl(OH)3(9)=0,2(mol)

=>m=29(g)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN