Giải chi tiết đề HSG hoá 9 tỉnh Thanh Hoá 2014-2015

B.Thị Anh Thơ
28 tháng 3 2020 lúc 13:32

1.

Chọn B.

Cl2 tác dụng với nước nhưng nó tự oxi hoá khử chính nó, nước chỉ là môi trường.

I2 phản ứng rất ít với nước, gần như là không phản ứng.

2.

Chọn D

(F2 chỉ có thể giảm số oxi hoá 0 xuống -1 nên chỉ có tính oxi hoá. Các halogen khác có các số oxi hoá dương nên ngoài tính oxi hoá còn có tính khử)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Yến Nhi
28 tháng 3 2020 lúc 13:11
https://i.imgur.com/GQ6zjZb.jpg
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
28 tháng 3 2020 lúc 13:36

Ta có :

\(V_{C3H8}=1,68\left(l\right)\)

\(n_{C2H2}=n_{Ag2C2}=\frac{24}{240}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{C2H2}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

\(\%V_{C3H8}=\frac{1,68}{6,72}.100\%=25\%\)

\(\%V_{C2H2}=\frac{2,24}{6,72}.100\%=33,33\%\)

\(\%V_{C2H4}=41,67\%\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
27 tháng 3 2020 lúc 10:27

Ta có:

\(A+O_2\rightarrow CO_2+H_2O+N_2\)

Do vậy A có dạng CxHyOzNt

Dẫn sản phẩm qua nước vôi trong

\(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

\(\Rightarrow n_{CO2}=n_{CaCO3}=\frac{4}{100}=0,04\left(mol\right)\)

\(m_{CO2}+m_{H2O}=3,02\Rightarrow m_{H2O}=3,02-0,04.44=1,26\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{H2O}=0,07\left(mol\right)\)

\(n_{N2}=\frac{0,224}{22,4}=0,01\left(mol\right)\)

Bảo toàn nguyên tố:

\(n_C=n_{CO2}=0,04\left(mol\right);n_H=2n_{H2O}=0,14\left(mol\right)\)

\(n_N=2n_{N2}=0,02\left(mol\right)\)

Ta có :

\(m_A=m_C+m_H+m_O+m_N\)

\(\Rightarrow m_O=0,9-0,04.12-0,14-0,02.14=0\)

Vậy A không chứa O (z=0)

\(\Rightarrow x:y:t=0,04:0,14:0,02=2:7:1\)

Vậy A là C2H7N

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Yến Nhi
24 tháng 3 2020 lúc 20:53
https://i.imgur.com/6g8ovXk.jpg
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
24 tháng 3 2020 lúc 21:03

- Cho X vô nước Br2 dư

\(n_{Br2}=\frac{88}{160}=0,55\left(mol\right)\)

\(PTHH:C_2H_2+Br_2\rightarrow C_2H_2Br_2\)

\(Br_2+C_3H_6\rightarrow C_3H_6Br_2\)

- Cho X tác dụng vs AgNO3/ NH3

\(PTHH:2AgNO_3+C_2H_2+2NH_3\rightarrow2NH_4NO_3+Ag_2C_2\downarrow\)

\(n_{\downarrow}=\frac{36}{240}=0,15\left(mol\right)\)

\(n_{C2H2}=n_{Ag2C2}=0,15\left(mol\right)\)

Ta có nBr2=nhh khí

Hay \(0,15+n_{C3H6}=0,55\Rightarrow n_{C3H6}=0,4\left(mol\right)\)

Thành phần phần trăm về thể tích của từng khí có trong X là:

\(\%V_{C3H6}=\frac{0,4}{0,55}.100\%=72,73\%\)

\(\%V_{C2H2}=\frac{0,15}{0,55}.100\%=27,27\%\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
23 tháng 3 2020 lúc 20:18

\(n_X=0,6\left(mol\right)\) có a,b,c mol \(C_2H_6;C_2H_4;C_2H_2\)

\(\Rightarrow a+b+c=0,6\left(1\right)\)

\(n_{Br2}=0,8\left(mol\right)\Rightarrow b+2c=0,8\left(2\right)\)

Trong 8,2(g) : \(n_{C2H6}=ka;n_{C2H4}=kb;n_{C2H2}=kc\)

\(\Rightarrow k\left(30a+28b+26c\right)=8,2\left(+\right)\)

\(\Rightarrow n_{Ag2C2}=0,15\left(mol\right)\)

\(C_2H_2\underrightarrow{^{AgNO3}}Ag_2C_2\)

0,15__________0,15

\(\Rightarrow kc=0,15\left(++\right)\)

\(\left(+\right)+\left(+\right)\Rightarrow k=\frac{8,2}{30a+28b+26c}=\frac{0,15}{c}\)

\(\Rightarrow8,2c=0,15.\left(30a+28b+26c\right)\)

\(\Rightarrow4,5a+4,2b-4,3c=0\left(3\right)\)

\(\left(1\right)+\left(2\right)+\left(3\right)\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,1\\b=0,2\\c=0,3\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{C2H6}=30a=3\left(g\right)\\m_{C2H4}=28b=5,6\left(g\right)\\m_{C2H2}=26c=7,8\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
23 tháng 3 2020 lúc 14:49

a,

\(C_4H_{10}\underrightarrow{^{to}}C_2H_4+C_2H_6\)

\(C_2H_6+Cl_2\underrightarrow{^{als}}C_2H_5Cl+HCl\)

\(2C_2H_5Cl+Na\underrightarrow{^{to}}C_4H_{10}+2NaCl\)

\(C_4H_{10}\underrightarrow{^{to}}CH_4+C_3H_6\)

\(CH_4+2Cl_2\rightarrow C+4HCl\)

b,

\(Al_4C_3+12HCl\rightarrow3CH_4+4AlCl_3\)

\(CH_4+Cl_2\underrightarrow{^{as}}CH_3Cl+HCl\)

\(2CH_3Cl+Na\underrightarrow{^{to}}C_2H_6+2NaCl\)

\(C_2H_6+Cl_2\underrightarrow{^{as}}C_2H_5Cl+HCl\)

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
23 tháng 3 2020 lúc 14:57

a) - C4H10 -to-> C2H6 + C2H4

- C2H6 + Cl2 --> C2H5Cl + HCl

- 2C2H5Cl + Na --> C4H10 + 2NaCl

- C4H10 -to-> CH4 + C3H6

- CH4 --to--> C + 2H2

b) - Al4C3 + 12H2O --> 4Al(OH)3 + 3CH4

- CH4 + Cl2 --> CH3Cl + HCl

- 2CH3Cl + Na -to-> C2H6 + 2NaCl

- C2H6 + Cl2 --> C2H5Cl + HCl

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Yến Nhi
23 tháng 3 2020 lúc 14:36
https://i.imgur.com/rx8idhZ.jpg
Bình luận (0)
Lê Thu Dương
23 tháng 3 2020 lúc 14:43

đề bị lỗi rồi.bn gửi lại đi

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
23 tháng 3 2020 lúc 14:44

Đốt A chỉ thu được CO2 và H2O nên A có dạng CxHyOz.

Ta có:

\(M_A=2,25M_{O2}=2,25.32=72=12x+y+16z\)

Đốt cháy A:

\(C_xH_yO_z+\left(x+\frac{y}{4}-\frac{z}{2}\right)O_2\rightarrow xCO_2+\frac{y}{2}H_2O\)

\(n_A=\frac{0,72}{72}=0,01\left(mol\right)\)

\(n_{CO2}=\frac{2,2}{44}=0,05\left(mol\right)\)

\(n_{H2O}=\frac{1,344}{22,4}=0,06\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow x=\frac{n_{CO2}}{n_A}=\frac{0,05}{0,01}=5\)

\(\Rightarrow y=\frac{2n_{H2O}}{n_A}=\frac{0,06.2}{0,01}=12\Rightarrow z=0\)

Vậy A là C5H12

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN