Giải chi tiết đề HSG hoá 9 tỉnh Nghệ An 2015-2016 (Bảng A và B)

Nguyễn Trần Thành Đạt
8 tháng 10 2020 lúc 4:49

a)

Oxit axit Oxit Bazo Oxit Lưỡng tính Oxit trung tính
SiO2: silic đioxit -> Axit tương ứng: H2SiO3

BaO: Bari oxit -> Bazo tương ứng: Ba(OH)2

Fe3O4: Sắt từ oxit -> Bazo tương ứng: Fe(OH)2, Fe(OH)3

Al2O3: Nhôm oxit -> Bazo tương ứng: Al(OH)3

CO: cacbon oxit

NO2: nito dioxit

b)

BaO + H2O -> Ba(OH)2

SiO2 + H2O -> H2SiO3

2 Al + 2 NaOH + 2 H2O -> 2 NaAlO2 + 3 H2

SiO2 + 2NaOH -> Na2SiO3 + H2O

BaO + CO2 -> BaCO3

Fe3O4 + 4 H2 -to-> 3 Fe + 4 H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
8 tháng 10 2020 lúc 5:01

Hỗn hợp A gồm SO2 và O2 có tỉ khối vs CH4 là 2.8

a, Tính % về thể tích và khối lượng của các chất trong hỗn hợp A

b, Đun nóng hh A có mặt V2O5 làm xúc tác vs H=80%, thu đc hh B. Tính % thể tích hh B

----

a) M(A)= 2,8 . 16=44,8

Gọi a,b lần lượt là % về số mol SO2, O2 trong hhA (số mol tỉ lệ thuận thể tích)

Em xem đề có thiếu gì không?

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
10 tháng 6 2020 lúc 21:52

HCl đặc có tính chất hút ẩm tạo ra khói trắng , mùi sốc!

Bình luận (0)
Ten Hoàng
15 tháng 1 2019 lúc 21:31

- nhỏ các dd lên giấy quỳ tím:

+ quỳ tím hóa đỏ -> NaHSO4

+ quỳ tím hóa xanh -> Na2CO3 ; Na2SO4 ; Na2S ( nhóm I)

+ không đổi màu -> BaCl2

- cho dd NaHSO4 vừa tìm đc vào nhóm I

+ có khí mùi trứng thối thoát ra -> Na2S

Na2S + 2NaHSO4 -> 2Na2SO4 + H2S \(\uparrow\)

+ có khí mùi hắc thoát ra -> Na2SO3

Na2SO3 + 2NaHSO4 -> 2Na2SO4 + SO2 \(\uparrow\)

+ có khí không màu thoát ra -> Na2CO3

Na2CO3 + 2NaHSO4 -> 2Na2SO4 + CO2 \(\uparrow\)

Bình luận (0)
Diệp Anh Tú
1 tháng 1 2019 lúc 20:21

PTHH : Mg + CuSO4 ----> MgSO4 + Cu (1)

Fe + CuSO4 ----> FeSO4 + Cu (2)

MgSO4 + 2NaOH ----> Mg(OH)2 + Na2SO4 (3)

FeSO4 + 2NaOH ----> Fe(OH)2 + Na2SO4 (4)

Mg(OH)2 --to--> MgO + H2O (5)

2Fe(OH)2 + O2 --to--> Fe2O3 + H2O (6)

Theo PT : mFe + mMg < mFe2O3 + mMgO

Theo bài ra : 3,28 > 2,4 ( vô lí)

=> CuSO4 thiếu

TH1 : Fe ko phản ứng

gọi x ,y lần lượt là số mol của Mg và Fe

=> ta có PT : 24x + 56y = 3,28 (I )

rắn sau phản ứng là Cu và Fe

theo PTHH (1) nCu = x mol => mCu = 64 x

=> 64x + 56y = 4,24 (II)

Từ (I) và (II) =>

x = 0,024 (mol)

y = 0,483 ( mol)

Theo các PTHH (1 , 3 , 5 ) => nMgO = nMg = 0,024 mol

=> mMgO = 0,024 .40= 0,96 (g) < 2,4 g ( loại )

TH2 : Fe tan 1 phần

Gọi x,y lần lượt là số mol của Mg và Fe tan

=> mFe dư = 3,28 - 24x - 56y

theo PTHH(1,2)

nCu = x + y => mCu = 64x + 64y

=> mrắn B = mCu + mFe

4,24 = ( 3,28 - 24x - 56y ) + ( 64x + 64y)

4,24 = 3,28 + 40x +8y

0,96 = 40x + 8y (I)

Từ PT(1,2,3,4,5,6)

=> nMg = nMgO = x ( mol)

=> nFe = 2nFe2O3 = y ( mol)=> nFe2O3 = 0,5y (mol)

theo đề ra

mrăn D = mMgO + mFe2O3

2,4 = 40x + 160 . 0,5x (II)

Từ (I) VÀ (II) =>

x = 0,02 ( mol)

y = 0,02 (mol)

a) Theo PT (1.2) nH2SO4 = x + y = 0,04 (mol)

\(\Rightarrow C_M=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,04}{0,4}=0,1M\)

b)

=> mMg = 0,02 . 24 = 0,48g

\(\Rightarrow\%m_{Mg}=\dfrac{0,48}{3,28}\cdot100=14,634\%\)

\(\Rightarrow\%m_{Fe}=100\%-14,634\%=85,366\%\)

Bài dễ nhưng dài , mệt -.- Chúc năm mới an lành

Bình luận (3)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN