Giải chi tiết đề HSG hoá 9 tỉnh Hải Dương 2016-2017

Nguyễn Trần Thành Đạt
20 tháng 12 2020 lúc 19:25

Ngửa bình với các khí CO2, SO2, Cl2 và HCl -> Do các khí này nặng hơn không khí

Úp bình với các khí CO,N2,NH3,H2,CH4 -> Do các khí này nhẹ hơn không khí

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
9 tháng 5 2020 lúc 15:53

a+b, \(X\left\{{}\begin{matrix}2p+n=60\\p-n=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}p=20\left(Ca\right)\\n=20\end{matrix}\right.\)

\(Ca:1s^22s^22p^63s^23p^64s^2\)

Nằm ở ô 20, chu kì 4 , nhóm IIA

\(Y:1s^22s^22p^63s^23p^3\)

Nằm ở ô 17, chu kì 4 , nhóm IIA

\(Z:1s^22s^22p^63s^23p^63d^54s^1\)

Nằm ở ô 24, chu kì 4, nhóm IIB

c,\(Y^-\left(Cl^-\right)\) có 3 lớp e nên R nhỏ nhất

\(Ca^{2+}\) có R bé hơn Ca ( Vì cation có R nhỏ hơn kim loại phản ứng )

\(\Rightarrow R_{Y^-}< R_{Ca^{2+}}< R_{Ca}\)

Bình luận (0)

cho hỗn hợp CaCO3, Fe2O3, SiO2 vào dung dịch NaOH dư

+ CaCO3, Fe2O3 không phản ứng

+ SiO2 phản ứng tạo dung dịch Na2SiO3

2NaOH+ SiO2\(\rightarrow\) Na2SiO3+ H2O

cho dung dịch thu được vào dung dịch H2SO4 dư sau phản ứng thấy có chất kết tủa. Kết tủa đó là H2SiO3

H2SO4+ Na2SiO3\(\rightarrow\) Na2SO4+ H2SiO3\(\downarrow\)

hỗn hợp CaCO3, Fe2O3 không phản ứng với NaOH ta lọc nung đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp CaO và Fe2O3

CaCO3\(\xrightarrow[]{to}\) CaO+ CO2

cho hỗn hợp thu được và H2O dư nhiều được dung dịch Ca(OH)2 và Fe2O3 không tan

lọc bỏ phần không tan cho tác dụng với dd HCl dư thu được dung dịch FeCl3 và HCl dư. Cô cạn dung dịch ta thu được FeCl3

Fe2O3+ 6HCl\(\rightarrow\) 2FeCl3+ 3H2O

cho dung dịch Ca(OH)2 vừa thu được vào dung dịch H2SO4 vừa đủ thu được dung dịch CaSO4. Cô cạn dung dịch ta thu được CaSO4

Ca(OH)2+ H2SO4\(\rightarrow\) CaSO4+ 2H2O

Bình luận (0)
ngocduong
9 tháng 10 2018 lúc 13:39

nH2=8.96÷22,4=0.4mol mH2=0,4×2=0,8g Theo ĐLBTKL ta có mH2+mFexOy=mA+mH2

hay m=28,4+7,2-0,8=34,8g

b,Ta có nFe(trong A)=28,4×59,155÷100÷56=0,3mol

nO=nH2O=7.2÷18=0,4mol

Ta có x:y=nFe:nO=0,3:0.4=3:4

->CTHH của oxit là Fe3O4

Bình luận (0)
ngan ngan
7 tháng 10 2018 lúc 10:43

nNaHCO3= 0,025 mol

NaHCO3+ HCl=> NaCl+ H2O+CO2

0,025 0,025

ta có nKOH/nCO2= 0,06/0,025=2,4>2

=> pu tạo muối K2CO3

2KOH+CO2=>K2CO3 + H2O

0,05 0,025 0,025

mK2CO3=3,45 g

Bình luận (0)
Chu Hiếu
21 tháng 1 2018 lúc 17:46

Gọi oleum X : H2SO4.nSO3

SO3 chiếm 71% theo khối lượng

\(\Rightarrow\) %SO3 = 80n/80n+98 = 71/100 = 0,71

\(\Leftrightarrow\) 80n = 0,71(80n+98)

\(\Leftrightarrow\) 23,2n = 69,58 \(\Leftrightarrow\) n = 3

Vậy công thức oleum là H2SO4.3SO3

_ Lấy 8,45 g X vào 20 g dd H2SO4 10%

\(\Rightarrow\) n X = 8,45/338 = 0,025 = n H2SO4 ( trong X )

\(\Rightarrow\) m H2SO4 = 0,025 . 98 = 2,45 g

\(\Rightarrow\) n SO3 = \(\dfrac{3.8,45}{338}\)= 0,075 mol

m ct(H2SO4 10%) = \(\dfrac{20.10}{100}\) = 2 g

_ SO3 trong X sẽ tác dụng với dd H2SO4 :

SO3 + H2O \(\rightarrow\) H2SO4

0,075..............0,075 (mol)

\(\Rightarrow\) m H2SO4(từ SO3) = 0,075 . 98 = 7,35 g

\(\Rightarrow\) m H2SO4(tạo thành) = 2 + 7,35 + 2,45 = 11,8 g

_ m dd sau pứ = 8,45 + 20 = 28,45 g

C% dd Y = \(\dfrac{11,8}{28,45}\).100% = 41,5%

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN