Giải chi tiết đề HSG hoá 9 tỉnh Hải Dương 2013-2014

Cao Văn Hào
Cao Văn Hào 15 tháng 9 2020 lúc 20:56

m\(CuSO_4\) trong dd 20% = \(\frac{20\%.500}{100\%}\)= 100(g)

Gọi m là khối lượng CuSO4 cần thêm vào

Ta có

C%\(CuSO_4\)sau khi thêm = \(\frac{100+m}{500+m}\).100%=25%

=> m =33,33(g)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 2 tháng 5 2020 lúc 13:38

Ta có:

\(n_{NH3}=\frac{1700}{17}=100\left(mol\right)\) \(PTHH:N_2+3H_2\underrightarrow{^{t^o}}2NH_3\)

________50 ____150 __ 100____

\(n_{N2}=\frac{50}{H}=\frac{50}{25\%}=200\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{N2}=200.28=5600\left(g\right)\)

\(n_{H2}=\frac{150}{H}=\frac{150}{25\%}=600\left(mol\right)\Rightarrow m_{H2}=600.2=1200\left(g\right)\)

Vậy cần dùng 5600g N2 và 1200g H2

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 26 tháng 3 2020 lúc 22:17

Fe+S-->FeS

nFe=8,4\56=0,15 mol

nS=3,2\32=0,1 mol

==>Fe dư

FeS+2HCl-->FeCl2+H2S

0,1-------------------0,1 mol

Fe+HCl-->FeCl2+H2

0,05-----------------0,05 mol

=>Vkhí=0,15.22,4=33,6 l

Bình luận (0)
Nam Nguyễn
Nam Nguyễn 17 tháng 10 2019 lúc 18:36

a)

\(\left(1\right)FeCl_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaCl_2+Fe\left(OH\right)_2\downarrow\)

\(\left(2\right)Fe\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}FeO+H_2O\)

\(\left(3\right)FeO+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2O\)

\(\left(4\right)FeSO_4+2KOH\rightarrow K_2SO_4+Fe\left(OH\right)_2\downarrow\)

b)

\(\left(1\right)MgO+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2O\)

\(\left(2\right)MgSO_4+BaCl_2\rightarrow MgCl_2+BaSO_4\downarrow\)

\(\left(3\right)MgCl_2+2AgNO_3\rightarrow Mg\left(NO_3\right)_2+2AgCl\downarrow\)

\(\left(4\right)Mg\left(NO_3\right)_2+2NaOH\rightarrow Mg\left(OH\right)_2\downarrow+2NaNO_3\)

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 17 tháng 10 2019 lúc 19:17

a) FeCl2+2NaOH--->2NaCl+Fe(OH)2

Fe(OH)2--->FeO+H2O

FeO+H2SO4--->FeSO4+H2O

FeSO4+2NaOH-->Fe(OH)2+Na2SO4

b) MgO+ H2SO4--->MgSO4+H2O

MgSO4+ BaCl2---->MgCl2+BaSO4

MgCl2+ 2AgNO3---->Mg(NO3)2+ 2AgCl

Mg(NO3)2+ 2NaOH---> Mg(OH)2+2NaNO3

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 17 tháng 10 2019 lúc 20:04

a, \(1.\text{FeCl2 + 2NaOH → NaCl + Fe(OH)2}\)

\(2.\text{Fe(OH)2 → FeO + H2O}\)

\(3.\text{FeO + H2SO4 → H2O + FeSO4 }\)

\(4.\text{2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2}\)

b,\(1.\text{H2SO4 + MgO → H2O + MgSO4}\)

\(2.\text{BaCl2 + MgSO4 → MgCl2 + BaSO4}\)

\(3.\text{2AgNO3 + MgCl2 → 2AgCl + Mg(NO3)2}\)

\(4.\text{Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaNO3}\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 29 tháng 9 2019 lúc 19:44
https://i.imgur.com/W5bTLD2.jpg
Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 10 tháng 5 2019 lúc 21:04

Dẫn hh khí qua dd Ca(OH)2 dư:

- Kết tủa trắng chửng tỏ trong đó có khí CO2

Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H2O

Bình luận (0)
Con Cun
Con Cun 10 tháng 6 2019 lúc 14:31

Sục các khí trên qua dd nước vôi trong nếu thấy có kết tủa sau thấy một phần kết tủa tan là \(CO_2\)

\(Ca\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3\downarrow+H_2O\)

\(CaCO_3+CO_2\rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2\)

Bình luận (0)
Loading...