Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Tuệ Minhh
11 giờ trước (13:54)

Tóm tắt:

Đổi 1h30p=\(\dfrac{3}{2}\)h

                                             S                                v                             t                
      Xe A              \(\dfrac{3}{2}\)x               x            \(\dfrac{3}{2}\)
      Xe B         \(\dfrac{3}{2}\left(x+2\right)\)            x+12

            \(\dfrac{3}{2}\)       

    => Ta có phương trình: \(\dfrac{3}{2}x+\dfrac{3}{2}\left(x+12\right)=90\)

   + Gọi vận tốc xe A là x(km/h)                                 (x>0)

            vận tốc xe B là x+12(km/h)

     Quãng đường xe A đi được trong 1h30p là \(\dfrac{3}{2}x\)

     Quãng đường xe B đi được trong 1h30p là \(\dfrac{3}{2}\left(x+12\right)\)

             => Ta có pt: \(\dfrac{3}{2}x+\dfrac{3}{2}\left(x+12\right)=90\)

                           \(\Leftrightarrow\)\(\dfrac{6}{4}x+\dfrac{6}{4}\left(x+12\right)=\dfrac{360}{4}\)

                            \(\Rightarrow6x+6x+72=360\)

                           \(\Leftrightarrow12x\)=288

                           \(\Leftrightarrow x=24\)

     Vậy vận tốc xe A là 24(km/h)

            vận tốc xe B là 24+12=36(km/h)

 

Bình luận (0)
Lισи❖Minh Caoツ
Hôm qua lúc 20:16

gọi thời gian dự định là x

Ta có phương trình: 40x = 45 . (x - \(\dfrac{1}{3}\))

<=> 40x = 45x - 15

<=> -5x = -15

<=> x = 3

=> quãng đường AB là: 120 . 2 = 240 (km)

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Hoàng
Hôm kia lúc 10:25

Gọi giá xăng tháng 1 là x (nghìn đồng/lít) \(\left(x>12\right)\)

Thì giá xăng tháng 2 là \(x-12\)(nghìn đồng/lít)

Vì tháng 1 dùng 20 lít xăng , tháng 2 dùng 15 lít xăng, cả 2 tháng mua hết 740 000 tiền xăng. Ta có phương trình:

\(20x+15\left(x-12\right)=740\Leftrightarrow35x=920\Leftrightarrow x=\dfrac{184}{7}\left(t.m\right)\)

Vậy giá xăng tháng 1 là \(\dfrac{184000}{7}\)(nghìn đồng/lít)

Bình luận (0)
Tagami Kera
9 tháng 4 lúc 21:08

+gọi quãng đường là x (km), ( x>0) 

+thời gian dự định đi với vận tốc 80km/h là: \(\dfrac{x}{80}\)h

+thời gian dự đinh đi với 48km/h là : \(\dfrac{x}{48}\)h

+vì đi 80km/h sớm 1h và đi 48km/h muộn 1h , nên ta có pt : 

 \(\dfrac{x}{80}+1=\dfrac{x}{48}-1\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{3x}{240}-\dfrac{5x}{240}=\dfrac{-480}{240}\)

\(\Leftrightarrow\)-2x=-480

\(\Leftrightarrow\)x=240 ( TMĐK) 

Vậy quãng đường ab dài 240 km 

Bình luận (0)

Chọn B nhé bạn

Bình luận (0)

Gọi tuổi của em hiện nay là x(tuổi)(Điều kiện: \(x\in Z^+\))

Tuổi của anh hiện nay là: 36-x(tuổi)

Theo đề, ta có phương trình:

\(36-x-3=2x-6\)

\(\Leftrightarrow33-x-2x+6=0\)

\(\Leftrightarrow-3x=-39\)

hay x=13(thỏa ĐK)

Vậy: năm nay em 13 tuổi

Bình luận (2)
Nguyễn Văn Hoàng
2 tháng 4 lúc 22:06

Số tuổi em 3 năm trước là a (a là số nguyên dương)

thì số tuổi anh 3 năm trước là 2a

=> Số tuổi em , tuổi anh hiện nay lần lượt là a+3, 2a+3.

Mà tổng số tuổi 2 anh em hiện nay là 36. Ta có phương trình

a+3+2a+3=36

3a=30

a=10 (thỏa mãn)

Vậy tuổi em hiện nay là 10+3=13 tuổi

Bình luận (1)
Hoài Thương
4 tháng 4 lúc 19:29

Lời giải :

Gọi số học sinh là \(a\left(a\in N,a>0,a< 250\right)\)

Theo bài ra ta có :

\(25000a+40000\left(250-a\right)=6550000\)

\(\Leftrightarrow25000a+10000000-40000a=6550000\Leftrightarrow-15000a=-3450000\Leftrightarrow a=230\)

Số giáo viên là : \(250-230=20\) ( giáo viên )

Bình luận (0)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
2 tháng 4 lúc 17:52

Gọi số tờ tiền 2000đ là x (đồng) (x là số tự nhiên, x < 20)

=> Số tờ tiền 5000đ là: 20 - x (đồng)

Theo bài ta có món quá trị giá 79000 đ

=> 2000x + 5000(20-x) = 79000 

\(\Leftrightarrow\) 2000x + 100000 - 5000x = 79000

\(\Leftrightarrow-3000x=-21000\Leftrightarrow x=7\left(tmđk\right)\)

Vậy số tờ tiền 2000đ là 7 tờ

Số tờ tiền 5000đ là 20 - 7 = 13 tờ

 

 

Bình luận (2)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
2 tháng 4 lúc 17:45

Gọi quãng đường AB dài x (km)(x>0)

Ta có

+ Thời gian đi : \(\dfrac{x}{40}\left(h\right)\)

+ Thời gian về: \(\dfrac{x}{50}\left(h\right)\)

Do thời gian về ít hơn thời gian đi 36 phút = \(\dfrac{3}{5}\) giờ nên ta có

\(\dfrac{x}{40}-\dfrac{x}{50}=\dfrac{3}{5}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{50x}{2000}-\dfrac{40x}{2000}=\dfrac{3}{5}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{10x}{2000}=\dfrac{3}{5}\Leftrightarrow\dfrac{x}{200}=\dfrac{3}{5}\Leftrightarrow x=120km\)(tm x >0)

Vậy quãng đường AB dài 120 km

Thời gian đi: 120 : 40 = 3 giờ

Thời gian về: 3 - 0,6 = 2,4 h

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN