Giá trị của một biểu thức đại số

Trần Ái Linh
Trần Ái Linh 18 tháng 12 2020 lúc 23:03

Có: \(3x-4y=0 \Leftrightarrow y=\dfrac{3x}{4}\)

Thay vào biểu thức A được: 

\(A=x^2+\Bigg(\dfrac{3x}{4}\Bigg)^2 \)

Vì \(x^2 ≥0 ; \Bigg(\dfrac{3x}{4}\Bigg)^2 ≥0\)

\(\Rightarrow A_{min} \Leftrightarrow x=0 \Rightarrow y=0\)

Vậy \(\Rightarrow A_{min} \Leftrightarrow x=y=0\).

Bình luận (1)
Phạm Vũ Trí Dũng
Phạm Vũ Trí Dũng 24 tháng 5 2020 lúc 14:38

b) Có x+y+z=0 => \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=-z\\y+z=-x\\x+z=-y\end{matrix}\right.\)

=> B = \(-xyz\) = -2

a) Có x + y + 1 =0 => x + y = -1

\(x^2\left(x+y\right)-y^2\left(x+y\right)+x^2-y^2+2\left(x+y\right)+3\)

= \(\left(x+y\right)\left(x^2-y^2\right)+\left(x-y\right)\left(x+y\right)+2\left(x+y\right)+3\)

= \(\left(x+y\right)^2\left(x-y\right)+\left(x-y\right)\left(x+y\right)+2\left(x+y\right)+3\)

Thay x + y = -1, ta có:

A = x - y - x + y - 2 + 3

= 1

Bình luận (0)
Trương Huy Hoàng
Trương Huy Hoàng 15 tháng 5 2020 lúc 22:43

Biểu thức B y đâu bn????

Bình luận (0)
💋Amanda💋
💋Amanda💋 8 tháng 5 2020 lúc 20:27
https://i.imgur.com/9C6VYPl.jpg
Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN