Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
21 tháng 1 lúc 22:24

Để hàm số y=(2m-3)x-5m+1 là hàm số bậc nhất thì \(2m-3\ne0\)

\(\Leftrightarrow2m\ne3\)

\(\Leftrightarrow m\ne\dfrac{3}{2}\)

a) Để hàm số y=(2m-3)x-5m+1 đồng biến trên R thì \(2m-3>0\)

\(\Leftrightarrow2m>3\)

hay \(m>\dfrac{3}{2}\)

Vậy: Khi hàm số y=(2m-3)x-5m+1 đồng biến trên R thì \(m>\dfrac{3}{2}\)

b) Để đồ thị hàm số y=(2m-3)x-5m+1 song song với đường thẳng y=3x+5 thì \(\left\{{}\begin{matrix}2m-3=3\\-5m+1\ne5\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2m=6\\-5m\ne4\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m=3\\m\ne\dfrac{-4}{5}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow m=3\left(nhận\right)\)

Vậy: Để đồ thị hàm số y=(2m-3)x-5m+1 song song với đường thẳng y=3x+5 thì m=3

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
Thiếu úy -
21 tháng 1 lúc 22:30

a. Tìm m để hàm số đồng biến.

Để hàm số trên đồng biến. => 2m-3 > 0

                                          <=> 2m > 3

                                          <=> m > 3/2

b. Tìm m để đồ thị hàm số (1) song song đường thẳng y=3x-5 

Để đồ thị hàm số (1)  song song đường thẳng y = 3x - 5 

=>   2m-3 = 3 và -5m+1 khác  - 5

<=> m = 3      và m khác 6/5

<=> m = 3  (tm)

 c. Tính góc tạo bởi đường thẳng y=3x-5 với trục Ox

Gọi góc tạo bởi đường thẳng y=3x-5 với trục Ox là a (a>0)

=> tan a = |3| 

=> tan a = 3

=> góc a = 71o 33'

 

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
5 tháng 1 lúc 22:27

Vì (1) song song với đường thẳng y=2x+2 nên m+3=2

hay m=-1

Vậy: (1): y=2x+2n-3

Để (1) cắt đường thẳng y=3x-3 tại điểm có hoành độ bằng 2 thì

Thay x=2 vào hàm số y=3x-3, ta được:

\(y=3\cdot2-3=6-3=3\)

Thay x=2 và y=3 vào hàm số y=2x+2n-3, ta được: 

\(4+2n-3=3\)

\(\Leftrightarrow2n+1=3\)

\(\Leftrightarrow2n=2\)

hay n=1

Vậy: m=-1 và n=1

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
3 tháng 1 lúc 21:31

2) Để (d)//(1) thì \(\left\{{}\begin{matrix}2m-1=2\\-5m\ne3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2m=3\\m\ne\dfrac{-3}{5}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m=\dfrac{3}{2}\\m\ne-\dfrac{3}{5}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow m=\dfrac{3}{2}\)

Vậy: Khi \(m=\dfrac{3}{2}\) thì (d)//(1)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
3 tháng 1 lúc 13:49

a) Để (d)//(d1) thì \(\left\{{}\begin{matrix}m^2-2=2\\m-1\ne-3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m^2=4\\m\ne-2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m\in\left\{2;-2\right\}\\m\ne-2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow m=2\)

b) Để (d) trùng với (d2) thì

\(\left\{{}\begin{matrix}m^2-2=-1\\m-1=-2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m^2=1\\m=-1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow m=-1\)

c) Để (d) cắt (d3) thì 

\(m^2-2\ne3\)

\(\Leftrightarrow m^2\ne5\)

\(\Leftrightarrow m\notin\left\{\sqrt{5};-\sqrt{5}\right\}\)

Để (d) cắt (d3) tại một điểm có hoành độ x=-1 thì

Thay x=-1 vào hàm số \(y=3x-2\), ta được: 

\(y=3\cdot\left(-1\right)-2=-3-2=-5\)

Thay x=-1 và y=-5 vào hàm số \(y=\left(m^2-2\right)x+m-1\), ta được: 

\(\left(m^2-2\right)\cdot\left(-1\right)+m-1=-5\)

\(\Leftrightarrow2-m^2+m-1=-5\)

\(\Leftrightarrow-m^2+m-1+5=0\)

\(\Leftrightarrow-m^2+m+4=0\)

\(\Leftrightarrow m^2-m-4=0\)

\(\Leftrightarrow m^2-2\cdot m\cdot\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{17}{4}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(m-\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{17}{4}\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}m-\dfrac{1}{2}=\dfrac{\sqrt{17}}{2}\\m-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{\sqrt{17}}{2}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}m=\dfrac{\sqrt{17}+1}{2}\left(nhận\right)\\m=\dfrac{1-\sqrt{17}}{2}\left(nhận\right)\end{matrix}\right.\)

d) Để (d) vuông góc với (d4) thì \(\left(m^2-2\right)\cdot\dfrac{4}{5}=-1\)

\(\Leftrightarrow m^2-2=-1:\dfrac{4}{5}=-1\cdot\dfrac{5}{4}=\dfrac{-5}{4}\)

\(\Leftrightarrow m^2=-\dfrac{5}{4}+2=\dfrac{-5}{4}+\dfrac{8}{4}=\dfrac{3}{4}\)

hay \(m\in\left\{\dfrac{\sqrt{3}}{2};-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right\}\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
30 tháng 12 2020 lúc 23:09

Lời giải:a) Gọi $M(x_0,y_0)$ là điểm cố định mà $(d)$ luôn đi qua với mọi giá trị của $m$. Ta chỉ cần chỉ ra $x_0,y_0$ có tồn tại là được.

$M\in (d), \forall m$

$\Leftrightarrow y_0=(m-2)x_0+2, \forall m$

$\Leftrightarrow mx_0+(2-2x_0-y_0)=0, \forall m$

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x_0=0\\ 2-2x_0-y_0=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x_0=0\\ y_0=2\end{matrix}\right.\) 

Vậy $(d)$ luôn đi qua điểm cố định $(0,2)$ (đpcm)

b) Gọi $A,B$ lần lượt là giao điểm của $(d)$ với trục $Ox,Oy$

Dễ thấy $A(\frac{-2}{m-2},0)$ và $B(0,2)$

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, nếu khoảng cách từ $O$ đến $(d)$ là $h$ thì:

\(\frac{1}{h^2}=\frac{1}{OA^2}+\frac{1}{OB^2}=\frac{1}{|x_A|^2}+\frac{1}{|y_B|^2}=\frac{(m-2)^2}{4}+\frac{1}{4}\)

Để $h=1$ thì \((m-2)^2+1=4\Leftrightarrow m=\pm \sqrt{3}-2\)

c) Để $h_{\max}$ thì $\frac{(m-2)^2+1}{4}$ min

$\Leftrightarrow (m-2)^2+1$ min

Dễ thấy $(m-2)^2+1$ đạt giá trị min bằng $1$ khi $m-2=0\Leftrightarrow m=2$

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
30 tháng 12 2020 lúc 22:44

Gọi (MN): y=ax+b

Thay x=1 và y=1 vào hàm số y=ax+b, ta được: 

a+b=1

hay a=1-b

Thay x=2 và y=-2 vào hàm số y=ax+b, ta được: 

\(2a+b=-2\)

\(\Leftrightarrow2\left(1-b\right)+b=-2\)

\(\Leftrightarrow2-2b+b+2=0\)

\(\Leftrightarrow4-b=0\)

hay b=4

Thay b=4 vào biểu thức a=1-b, ta được: 

a=1-4=-3

Vậy: (MN): y=-3x+4

Thay x=-1 và y=7 vào hàm số y=-3x+4, ta được:

\(-3\cdot\left(-1\right)+4=7\)

\(\Leftrightarrow3+4=7\)(đúng)

Vậy: M,N,P thẳng hàng(đpcm)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
23 tháng 12 2020 lúc 19:13

Để d song song với d' thì \(\left\{{}\begin{matrix}m^2=2\\m\ne1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m=\pm\sqrt{2}\\m\ne1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow m\in\left\{\sqrt{2};-\sqrt{2}\right\}\)(1)

Để d' cắt trục hoành thì y=0

Thay y=0 vào hàm số \(y=m^2x+m\), ta được: 

\(m^2x+m=0\)

\(\Leftrightarrow x\cdot m^2=-m\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{-m}{m^2}=\dfrac{-1}{m}\)

Để d' cắt trục hoành tại điểm có hoành độ âm thì \(x< 0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{-1}{m}< 0\)

\(\Leftrightarrow m>0\)(2)

Từ (1) và (2) suy ra \(m=\sqrt{2}\)

Vậy: Để d//d' và d' cắt trục hoành tại điểm có hoành độ âm thì \(m=\sqrt{2}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN