Đường kính và dây của đường tròn

Nguyen Thuy Hoa
Nguyen Thuy Hoa 23 tháng 6 2017 lúc 15:57

Đường kính và dây của đường tròn

Bình luận (0)
HoàngYT :3
HoàngYT :3 22 giờ trước (20:21)

A O B H M K P C

Ta có : \(AH\perp CD\left(gt\right)\)

           \(BK\perp CD\left(gt\right)\)

=> AH // BK

=> Tứ giác ABKH là hình thang có đáy AH và BK

Theo ( gt ) : OA = OB mà \(OM\perp CD\)( theo cách dựng )

=> OM // AC / BK

=> MK = MH (1)

Mặt khác : \(OM\perp CD\Rightarrow MC=MD\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) => MH - MC = MK - MD

                     => CH = DK

Vậy CH = DK

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 5 tháng 1 lúc 16:19

ĐKXĐ: \(x\ge1\)

\(\Leftrightarrow x-\sqrt{x^2-1}+x+\sqrt{x^2-1}+2\sqrt{x^2-\left(x^2-1\right)}=4\)

\(\Leftrightarrow2x+2=4\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 4 tháng 1 lúc 16:05

Bài 2:

a) Ta thấy:

$6^2+4,5^2=7,5^2\Leftrightarrow AB^2+AC^2=BC^2$

Theo định lý Pitago đảo ta suy ra $ABC$ là tam giác vuông tại $A$

b) 

$S_{ABC}=\frac{AB.AC}{2}=\frac{AH.BC}{2}$

$\Rightarrow AH=\frac{AB.AC}{BC}=\frac{6.4,5}{7,5}=3,6$ (cm) 

$\sin B=\frac{AC}{BC}=\frac{4,5}{7,5}\Rightarrow \widehat{B}\approx 36,8^0$

$\Rightarrow \widehat{C}\approx 90^0-36,78^0=53,2^0$

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 4 tháng 1 lúc 16:09

Hình 2:

undefined

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 4 tháng 1 lúc 16:10

Bài 3 bạn xem lại đề. Thứ nhất A là điểm ở ngoài chứ không phải tiếp điểm thì ta mới kẻ được 2 tiếp tuyến $AB,AC$. Thứ 2 là $OA$ thì làm sao vuông góc với $AO$ được?

Bình luận (0)
Ngô Duy
Ngô Duy 27 tháng 12 2020 lúc 13:44

D.10cm

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN