Đột biến gen

Nguyễn Bảo Ngọc
10 tháng 12 2018 lúc 19:36

a),b) Theo NTBS ta có: G + A = 50%

Lại có : G – A = 20% (giả thiết)

Vậy ta có hệ phương trình tìm phần trăm từng loại nu của gen bình thường là:

G + A = 50%

G – A = 20%

Giải hệ ta được: G = 35% = X ; A = 15% = T (Theo NTBS)

- Theo đề ta có có phương trình tìm số lượng nu của gen bình thường là:

2A + 3G = 4050

<=> 2.15% + 3.35% = 4050

<=> 135% = 4050

=> N = 100% = 100.4050/135 = 3000 (Nu)

Vậy theo NTBS, ta có số lượng từng loại nu của gen bình thường là:

A = T = 15%N = 15% . 3000 = 450

G = X = 35%N = 35% . 3000 = 1050.

- Tỉ lệ A/G của gen bình thường là:

A/G = 15 : 35 ≈ 42,86%

Vì sau đột biến chiều dài gen không đổi nhưng đã thay đổi tỉ lệ A/G thành 43,27% > 42,86% => gen đột biến có số cặp
A – T nhiều hơn và số cặp G – X ít hơn so với gen bình thường . Vậy đây là dạng đột biến gen hay thế cặp nu G – X thành A – T.

Gọi a là số cặp nu thay thế (a∈ N*), ở gen đột biến, ta có:

A/G = (450 + a /1050 - a ). 100% = 43,27%

Bấm máy ta tìm được a = 3

Vậy dạng đột biến là thay thế 3 cặp nu G – X thành 3 cặp nu A – T.

Theo NTBS, ta có số lượng từng loại nu gen đột biến là:

A = T = A + 3 = 450 + 3 = 453

G = X = G – 3 = 1050 – 3 = 1047

c) Thay thế 1 cặp nu sẽ làm thay đổi 1 axit amin. Vậy thay thế 3 cặp nu sẽ làm thay đổi nhiều nhất 3 axit amin trong phân tử protein ở ĐB trên.

d) Khi gen ĐB nhân đôi 4 đợt thì nhu cầu về nu tự do thuộc mỗi loại đều tăng. Cụ thể số nu mỗi loại tăng thêm 2^4 -1 lần.
(Không chắc đúng hết ạ, hy vọng giúp được bạn!)

Bình luận (0)
Lê Hạ Châu
3 tháng 12 2018 lúc 20:56
https://i.imgur.com/nB5pDPJ.jpg
Bình luận (0)
Kiêm Hùng
17 tháng 10 2018 lúc 20:34

+ Thể bốn (2n + 2): tế bào lưỡng bội thêm 2 NST vào 1 cặp NST nào đó.

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN