Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Quang Anh Vũ
10 giờ trước (22:55)

`-0,5x^2(-yz).(-3xy^3z)`

`=-1,5x^{2+1}.y^{1+3}.z^{1+1}`

`=-1,5x^3y^4z^2`

Bình luận (2)
Nguyễn Đình An
10 giờ trước (23:07)

\(-0.5x^2-yz\cdot\left(-3xy^3z\right)\)

\(\left(-0.5\right)\cdot\left(-3\right)x^2\cdot x.y\cdot y^3\cdot z\cdot z\)

\(1.5.x^3\cdot y^4\cdot z^2\)

Bình luận (0)
Bảo Anh Nguyễn Cao Bảo A...
26 tháng 4 lúc 20:49

mình cần câu trả lời ...

Bình luận (0)
Bảo Anh Nguyễn Cao Bảo A...
26 tháng 4 lúc 20:53

khocroikhocroi

Bình luận (0)
Nguyễn Đình Nhật Long
26 tháng 4 lúc 20:55

-3/4x^5y^4 và -8/9x^2y^5 mình ko hiểu, bạn viết rõ ra được ko?

Bình luận (0)
Nguyễn Đình Nhật Long
22 tháng 4 lúc 23:04

a)

A(x) = \(x^6-2x^5+9x^4+5x^3-4x+7\)

B(x) = \(-x^6-2x^5+9x^4-5x^3+2x-7\)

b)

A(x)+B(x) = \(-4x^5+18x^4-2x\)

A(x)-B(x) = \(2x^6+10x^3-6x+14\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Khuyên
20 tháng 4 lúc 12:43

giải nhanh hộ mình với 

 

Bình luận (0)

 

2x5y3 

-3x5y3

 

5x5y3

 

-2x5y3

Bình luận (0)
DrZero
20 tháng 4 lúc 8:54

3x2y3

 

Bình luận (1)
Nguyễn Việt Lâm
28 tháng 3 lúc 21:58

Đề bài ko đúng em, tử số bên trái là 32 mới hợp lý chứ không phải 3.2

Ta có: \(\left|5x+7\right|+\left|5x-1\right|=\left|5x+7\right|+\left|1-5x\right|\ge\left|5x+7+1-5x\right|=8\) (1)

\(\left(2y+1\right)^{2020}\ge0\Rightarrow3\left(2y+1\right)^{2020}+4\ge4\)

\(\Rightarrow\dfrac{32}{3\left(2y+1\right)^{2020}+4}\le\dfrac{32}{4}=8\) (2)

Từ (1); (2) \(\Rightarrow\left|5x+7\right|+\left|5x-1\right|\ge\dfrac{32}{3\left(2y+1\right)^{2020}+4}\)

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

\(\left\{{}\begin{matrix}\left(5x+7\right)\left(1-5x\right)\ge0\\2y+1=0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}-\dfrac{7}{5}\le x\le\dfrac{1}{5}\\y=-\dfrac{1}{2}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Uyên trần
28 tháng 3 lúc 19:53

5x + 7 +5x - 1= 10x +6 

Bình luận (1)
Cuong Nguyen
28 tháng 3 lúc 19:59

bằng 10x+6

Bình luận (0)

5x+7+5x-1=(5x+5x)+(7-1)=10x+6

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
27 tháng 3 lúc 16:03

Đây là hai đơn thức đồng dạng

Vì \(4yx^2\) có thể viết thành: \(4x^2y\)

Bình luận (1)
Nguyên Đăng Nguyên
27 tháng 3 lúc 17:55

Đồng dạng vì cùng biến x2y

Bình luận (0)

Xét ΔDEF có 

\(\widehat{D}+\widehat{E}+\widehat{F}=180^0\)(Định lí tổng ba góc trong một tam giác)

\(\Leftrightarrow\widehat{E}+\widehat{F}=150^0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}\cdot\widehat{F}+\widehat{F}=150^0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{3}{2}\cdot\widehat{F}=150^0\)

hay \(\widehat{F}=100^0\)

Vì \(\widehat{E}+\widehat{F}=150^0\)

nên \(\widehat{E}+100^0=150^0\)

hay \(\widehat{E}=50^0\)

Vậy: \(\widehat{F}=100^0\)\(\widehat{E}=50^0\)

Bình luận (0)
Cuong Nguyen
26 tháng 3 lúc 18:49

DF>EF>DE

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN