Đồ thị hàm số y = ax^2 (a khác 0)

santa
santa 30 tháng 12 2020 lúc 22:30

Để đồ thị hàm số y = ax + 5 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2 

=> 0 = a.(-2) + 5

=> a = \(\dfrac{5}{2}\)

Vậy ...

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 17 tháng 12 2020 lúc 16:28

Lời giải:

a) Để hàm số là hàm bậc nhất thì \(m-1\neq 0\Leftrightarrow m\neq 1\)

b) Hàm số là hàm số biến? Mình không hiểu đề cho lắm

c) Hàm số đi qua đâu hở bạn?

d) 

Để đồ thị hàm số song song với đường thẳng y=3x-2000 thì:

\(\left\{\begin{matrix} m-1=3\\ 2\neq 2000\end{matrix}\right.\Leftrightarrow m=4\)

e) Đề thiếu.

Mình thấy bạn muốn nhờ mọi người giúp đỡ thì việc đầu tiên bạn cần làm là gõ một cái đề thật chỉn chu cẩn thận!!!!

Bình luận (1)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 17 tháng 9 2020 lúc 16:01

a.

Hàm nghịch biến trên R \(\Leftrightarrow m\left(m+3\right)< 0\Leftrightarrow-3< m< 0\)

b.

Hàm đồng biến trên R \(\Leftrightarrow\frac{m}{2m+3}>0\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}m>0\\m< -\frac{3}{2}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 25 tháng 7 2020 lúc 12:53

a, - Thay x = -2 và y = -1 vào hàm số trên ta được :

\(-1=-2a+5\)

=> \(a=3\)

b, - Thay a = 3 vào hàm số ta được :\(y=3x+5\)

- TXĐ : R ( \(y=3x+5\) )

+, Cho x = 0 => y = 5 => Điểm ( 0;5 )

+, Cho y = 0 => \(x=-\frac{5}{3}\) => Điểm ( \(-\frac{5}{3};0\) )

( Hình thì bạn tự tìm tọa độ của x , y trên trục tọa độ rồi vẽ nha )

c, Ta có : \(S_{AOB}=\frac{1}{2}.OA.OB=\frac{1}{2}.\left|5\right|.\left|-\frac{5}{3}\right|=\frac{25}{6}\) ( đvdt )

Vậy ...

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 15 tháng 7 2020 lúc 11:15

Phương trình hoành độ giao điểm: \(x^2-2x+m-5=0\)

\(\Delta'=1-m+5=6-m>0\Rightarrow m< 6\)

Do \(x_1\) là nghiệm của pt nên \(x_1^2-2x_1+m-5=0\Leftrightarrow x_1^2=2x_1-m+5\)

Thay vào bài toán:

\(x_1^2+2x_2< 6\Leftrightarrow2x_1-m+5+2x_2< 6\)

\(\Leftrightarrow2\left(x_1+x_2\right)< m+1\)

\(\Leftrightarrow4< m+1\Rightarrow m>3\)

Vậy \(3< m< 6\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 2 tháng 7 2020 lúc 21:47

Giao điểm của 2 đường thẳng là nghiệm của hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}2x-3y=8\\5x+4y=-3\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=-2\end{matrix}\right.\)

Vậy giao điểm của 2 đường thẳng là \(\left(1;-2\right)\)

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 2 tháng 7 2020 lúc 21:59

Tọa độ gia điểm 2 đường thẳng là nghiệm của hệ :

\(\left\{{}\begin{matrix}2x-3y=8\\5x+4y=-3\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=-2\end{matrix}\right.\)

=> Hai đường thẳng giao nhau tại điểm của tọa độ (1;-2)

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng
Nguyễn Thanh Hằng 2 tháng 7 2020 lúc 20:03

Xét phương trình :

\(x^2-mx-1=0\)

\(\left(a=1;b=-m;c=-1\right)\)

Ta có : \(a.c=\left(-1\right).1=-1< 0\)

\(\Leftrightarrow\) Phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt trái dấu

\(x_1< x_2\)

\(\Leftrightarrow x_1< 0< x_2\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left|x_1\right|=-x_1\\\left|x_2\right|=x_2\end{matrix}\right.\)

Ta có : \(\left|x_1\right|-\left|x_2\right|=6\)

\(\Leftrightarrow-x_1-x_2=6\)

\(\Leftrightarrow-\left(x_1+x_2\right)=6\)

Theo định lý Viet ta có :

\(x_1+x_2=\frac{-b}{a}=m\)

\(\Leftrightarrow-m=6\)

\(\Leftrightarrow m=-6\)

Vậy...

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
Đỗ Thanh Hải 2 tháng 7 2020 lúc 20:11

Xét phương trình \(x^2-mx-1=0\)

\(\Delta=\left(-m\right)^2-4.1.-1\) = \(m^2+4\)

Để pt có 2 nghiệm phân biệt \(x_1,x_2\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a\ne0\\\Delta>0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}1\ne0\left(lđ\right)\\m^2+4>0\left(lđ\right)\end{matrix}\right.\)

Theo viet: \(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=m\\x_1.x_2=-1\end{matrix}\right.\)

Ta có : \(x_1.x_2=-1< 0\) => x1 và x2 trái dấu

Mà x1 < x2 => x1 < 0, x2 > 0

=> |x1| = -x1; |x2| = x2

Lại có |x1| - |x2| = 6

=> -x1 - x2 = 6

\(\Leftrightarrow-\left(x_1+x_2\right)=6\)

\(\Leftrightarrow m=6\)

Vậy m=6 là giá trị cần tìm

Hok tốt

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN