Bài 9: Độ dài đường tròn

Nguyen Thuy Hoa
2 tháng 6 2017 lúc 16:37

Độ dài đường tròn

Bình luận (0)

Gọi bán kính của trái đất là : R

=> Đường tròn lớn của trái đất dài :  \(C=2\pi R=40000\)

Do đó : \(\pi R=20000km\)

\(\Rightarrow R=\frac{20000}{\pi}=\frac{20000}{3,14}\approx6369\left(km\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN