Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

Mai Thùy Trang
Mai Thùy Trang 6 tháng 1 lúc 20:54

   Đổi : 10' = 600s

   NL tỏa ra ở dây dẫn đó là :

      \(Q=U.I.t=I^2.R.t=0,2^2.3000.600=72000J\)

Bình luận (0)
Lê Xuân Hươn
Lê Xuân Hươn 6 tháng 1 lúc 20:41

Giúp em đi mn

Bình luận (0)

a) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên là:

Qi = cm(t2 – t1) = 4200.2.(100-20) = 672000 J

b) Nhiệt lượng mà ấm đã tỏa ra khi đó là:

Từ công thức H = => Qtp = = 746700 J

c) Thòi gian đun sôi lượng nước trên là:

Từ công thức Qtp = A = Pt, ta tìm được t = ≈ 747 s

Bình luận (0)
lenguyenminhhai
lenguyenminhhai 4 tháng 1 lúc 17:11

a) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên là:

Qi = cm(t2 – t1) = 4200.2.(100-20) = 672000 \(j\)

b) Nhiệt lượng mà ấm đã tỏa ra khi đó là:

Từ công thức H =  => Qtp =  = 746700 J

c) Thòi gian đun sôi lượng nước trên là:

Từ công thức Qtp = A = Pt, ta tìm được t   ≈ 747 s

Bình luận (0)
Phạm Hoàng Hải Anh
Phạm Hoàng Hải Anh 26 tháng 12 2020 lúc 19:59

Bạn tự tóm tắt nhennn ?!!

Vì tất cả thiết bị hoạt động bình thường nên :

Điện trở của mỗi dụng cụ là :

Rb=\(\dfrac{U^2}{P_b}=\dfrac{220^2}{800}=60,5\Omega\)

Rđ=\(\dfrac{U^2}{P_đ}=\dfrac{220^2}{110}=440\Omega\)

b, Khối lượng nước là 2,5l \(\approx\)2,5kg

Nhiệt lượng để đun sối 2,5l nước là :

\(Q_{thu}=m.c.\left(100-15\right)=2,5.4200.\left(100-15\right)=892500\left(J\right)\)

Theo PTCBN ta có : \(Q_{tỏa}=Q_{thu}\)

     \(\Leftrightarrow A=Q_{tỏa}=892500J\)

     \(\Leftrightarrow P_b.t=892500\)

     \(\Leftrightarrow t=\dfrac{892500}{P_b}=\dfrac{892500}{800}=1115,625\left(s\right)\approx18,6phút\)

 

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 22 tháng 12 2020 lúc 9:04

a. Cường độ dòng điện định mức và điện trở của đèn lần lượt là:

\(I_{đm}=\dfrac{P_đ}{U_đ}=0,5\) (A)

\(R_đ=\dfrac{U_đ}{I_{đm}}=12\left(\Omega\right)\)

b. Để đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện qua đèn phải bằng cường độ dòng điện định mức của đèn

\(\Rightarrow I=0,5\) (A)

Điện trở tương đương của mạch là:

\(R_{td}=\dfrac{U}{I}=\dfrac{9}{0,5}=18\left(\Omega\right)\)

Điện trở của biến trở là:

\(R_b=R_{td}-R_đ=6\left(\Omega\right)\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 15 tháng 12 2020 lúc 8:46

a. Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra là

\(Q=I^2Rt=550\) (J)

b. Điện năng mà bếp tiêu thụ trong 1 tháng là

\(A=550.4.3600.30=2376.10^5\) (J)

Hoặc \(A=66\) (kWh)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN