Định lí

Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
4 tháng 12 2020 lúc 16:17

Lớp 7 sao làm được bài này? Muốn giải thì ít nhất phải sử dụng kiến thức lớp 8 hoặc lớp 9

Ta có: \(x^2+y^2\ge2xy\Rightarrow-xy\ge-\frac{x^2+y^2}{2}\)

\(\Rightarrow9=x^2+y^2-xy\ge x^2+y^2-\frac{x^2+y^2}{2}\)

\(\Rightarrow9\ge\frac{x^2+y^2}{2}\Rightarrow x^2+y^2\le18\)

\(P_{max}=18\) khi \(x=y=\pm3\)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
9 tháng 11 2020 lúc 13:56

Chương I : Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Qua C vẽ tia Cz // Ax

Do Ax // Cz nên:

\(\widehat{xAC}+\widehat{ACz}=180^0\) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

\(\Rightarrow\widehat{ACz}=180^0-\widehat{xAC}=180^0-130^0=50^0\)

\(\Rightarrow\widehat{zCB}=\widehat{ACB}-\widehat{ACz}=90^0-50^0=40^0\)

Ta có:

\(\widehat{zCB}+\widehat{CBy}=40^0+140^0=180^0\)

\(\widehat{zCB}\)\(\widehat{CBy}\) là hai góc trong cùng phía

\(\Rightarrow Cz\) // \(By\)

Do Ax // Cz

Cz // By

\(\Rightarrow Ax\) // \(By\)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
9 tháng 11 2020 lúc 14:00

* Định lý: Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

* Vẽ hình và ghi GT, KL

Chương I : Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Bình luận (0)
Nguyễn Bùi Anh Tuấn
30 tháng 10 2020 lúc 21:27

m B n O A C

\(\widehat{BOm}=\frac{1}{2}\widehat{BOC}\left(tia.phân.giác\right)\)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
29 tháng 10 2020 lúc 9:32

Chương I : Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Qua O vẽ tia Ou // Ax // By

Do Ou // By

\(\Rightarrow\) \(\widehat{yOu}=\widehat{yBt}\) (đồng vị)

Do Ou // Ax

\(\Rightarrow\widehat{xOu}=\widehat{xAz}\) (đồng vị)

\(\widehat{xOy}=\widehat{xOu}+\widehat{yOu}\)

\(\Rightarrow\widehat{xOy}=\widehat{xAz}+\widehat{yBt}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Bùi Anh Tuấn
28 tháng 10 2020 lúc 20:11

Rảnh giải giùm full cái này

Định lí

Bình luận (0)
Nguyễn Giang
Thượng sĩ -
28 tháng 10 2020 lúc 19:44

A B a b 1 1 GT KL AB a AB CM:a//b b 2

\(\cdot\text{Do AB//a}\left(gt\right):\)

\(\Rightarrow\widehat{A1}=90^o\)

\(\text{Ta có: }\widehat{A1}+\widehat{A2}=180^o\left(\text{kề bù}\right)\)

\(\text{Mà }\widehat{A1}=90^o\left(cmt\right)\)

\(\Rightarrow90^o+\widehat{A2}=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{A2}=180^o-90^o\)

\(\Rightarrow\widehat{A2}=90^o\)

\(\cdot\text{Do AB//b}\left(gt\right):\)

\(\Rightarrow\widehat{B1}=90^o\)

\(\text{Lại có: }\widehat{A2}+\widehat{B1}=90^o+90^o=180^o\left(1\right)\)

\(\widehat{A2}\text{ và }\widehat{B2}\text{ ở vị trí trong cùng phía của 2 đường thằng a và b}\left(2\right)\)

\(\text{Từ (1) và (2)}\Rightarrow\text{a//b}\left(đpcm\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN