Điều hòa hoạt động gen

Pham Thi Linh
24 tháng 9 2018 lúc 16:36

+ Số nu của gen là: N = 20 . 75 = 1500 nu = 2 (A + G) (1)

+ Mà G - A = 150 nu (2)

+ Từ 1 và 2 ta có: A = T = 300 nu; G = X = 450 nu

+ Số lượng nu sau đột biến không thay đổi và đột biến xảy ra trên 1 cặp nu

Suy ra đột biến xảy ra ở đây là đột biến thay thế 1 cặp nu cùng loại. Ví dụ: AT = TA hoặc GX = XG

Bình luận (1)
Thảo Phương
23 tháng 9 2018 lúc 9:50

Đột biến gen thường có hại vì nó làm thay đổi kiểu hình của Sinh vật. Tức là làm biến đổi đi cái hài hòa trong kiểu gen đã dc chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong đk tự nhiên. Vd: cá sấu bạch tạng: cá sấu có màu trắng ~> việc ẩn nấp dưới nước để bắt mồi là rất khó [vì màu da # màu nước].

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
2 tháng 4 2017 lúc 15:28

- Sự hoạt động cùa opêron chịu sự điều khiển của một gen điều hoà (regulator: R) nằm ở trước opêron.

- Bình thường, gen R tổng hợp ra một loại prôtêin ức chế gắn vào gen chỉ huy do đó gen cấu trúc ở trạng thái bị ức chế nên không hoạt động. Khi có chất cảm ứng (ví dụ lactôzơ) thì opêron chuyển sang trạng thái hoạt động (cảm ứng).

- Biểu hiện ở gen R và opêron Lac trong trạng thái ức chế:

+ Trong điều kiện bình thường (môi trường không có chất cảm ứng: đường lactôzơ), gen điều hoà (R) phiên mã tạo ra mARN của nó, mARN này được sử dụng để tổng hợp ra chất ức chế (prôtêin ức chế).

+ Chất ức chế đến bám vào gen chỉ huy. Gen chỉ huy bị ức chế do đó các gen cấu trúc không phiên mã.

- Biểu hiện ở gen R và opêron Lac khi có chất cảm ứng lactôzơ:

+ Khi môi trường nuôi E. coli có đường lactôzơ (đặc biệt là môi trường trước đó không có lactôzơ và thiếu glucôzơ) thì lactôzơ tác dụng với chất ức chế, chất ức chế bị bất hoạt. Do vậy, nó không còn có thể kết hợp với gen chỉ huy nữa.

+ Gen chỉ huy được tự do điều khiển quá trình phiên mã của cả opêron, mARN cùa các gen A. B, C được tổng hợp và sau đó được sử dụng để dịch mã tổng hợp các prôtêin enzim tương ứng. Đó là trạng thái cảm ứng (hoạt động) của opêron.

- Khi lactôzơ bị phân giải hết, chất ức chế được giải phóng, chất ức chế chuyển từ trạng thái bất hoạt sang trạng thái hoạt động đến bám vào gen chỉ huy và opêron lại chuyển sang trạng thái bị ức chế.


Bình luận (0)
_silverlining
2 tháng 4 2017 lúc 15:29

- Sự hoạt động cùa opêron chịu sự điều khiển của một gen điều hoà (regulator: R) nằm ở trước opêron.

- Bình thường, gen R tổng hợp ra một loại prôtêin ức chế gắn vào gen chỉ huy do đó gen cấu trúc ở trạng thái bị ức chế nên không hoạt động. Khi có chất cảm ứng (ví dụ lactôzơ) thì opêron chuyển sang trạng thái hoạt động (cảm ứng).

- Biểu hiện ở gen R và opêron Lac trong trạng thái ức chế:

+ Trong điều kiện bình thường (môi trường không có chất cảm ứng: đường lactôzơ), gen điều hoà (R) phiên mã tạo ra mARN của nó, mARN này được sử dụng để tổng hợp ra chất ức chế (prôtêin ức chế).

+ Chất ức chế đến bám vào gen chỉ huy. Gen chỉ huy bị ức chế do đó các gen cấu trúc không phiên mã.

- Biểu hiện ở gen R và opêron Lac khi có chất cảm ứng lactôzơ:

+ Khi môi trường nuôi E. coli có đường lactôzơ (đặc biệt là môi trường trước đó không có lactôzơ và thiếu glucôzơ) thì lactôzơ tác dụng với chất ức chế, chất ức chế bị bất hoạt. Do vậy, nó không còn có thể kết hợp với gen chỉ huy nữa.

+ Gen chỉ huy được tự do điều khiển quá trình phiên mã của cả opêron, mARN cùa các gen A. B, C được tổng hợp và sau đó được sử dụng để dịch mã tổng hợp các prôtêin enzim tương ứng. Đó là trạng thái cảm ứng (hoạt động) của opêron.

- Khi lactôzơ bị phân giải hết, chất ức chế được giải phóng, chất ức chế chuyển từ trạng thái bất hoạt sang trạng thái hoạt động đến bám vào gen chỉ huy và opêron lại chuyển sang trạng thái bị ức chế.Bình luận (0)
Nhật Linh
2 tháng 4 2017 lúc 15:29

- Sự hoạt động cùa opêron chịu sự điều khiển của một gen điều hoà (regulator: R) nằm ở trước opêron.

- Bình thường, gen R tổng hợp ra một loại prôtêin ức chế gắn vào gen chỉ huy do đó gen cấu trúc ở trạng thái bị ức chế nên không hoạt động. Khi có chất cảm ứng (ví dụ lactôzơ) thì opêron chuyển sang trạng thái hoạt động (cảm ứng).

- Biểu hiện ở gen R và opêron Lac trong trạng thái ức chế:

+ Trong điều kiện bình thường (môi trường không có chất cảm ứng: đường lactôzơ), gen điều hoà (R) phiên mã tạo ra mARN của nó, mARN này được sử dụng để tổng hợp ra chất ức chế (prôtêin ức chế).

+ Chất ức chế đến bám vào gen chỉ huy. Gen chỉ huy bị ức chế do đó các gen cấu trúc không phiên mã.

- Biểu hiện ở gen R và opêron Lac khi có chất cảm ứng lactôzơ:

+ Khi môi trường nuôi E. coli có đường lactôzơ (đặc biệt là môi trường trước đó không có lactôzơ và thiếu glucôzơ) thì lactôzơ tác dụng với chất ức chế, chất ức chế bị bất hoạt. Do vậy, nó không còn có thể kết hợp với gen chỉ huy nữa.

+ Gen chỉ huy được tự do điều khiển quá trình phiên mã của cả opêron, mARN cùa các gen A. B, C được tổng hợp và sau đó được sử dụng để dịch mã tổng hợp các prôtêin enzim tương ứng. Đó là trạng thái cảm ứng (hoạt động) của opêron.

- Khi lactôzơ bị phân giải hết, chất ức chế được giải phóng, chất ức chế chuyển từ trạng thái bất hoạt sang trạng thái hoạt động đến bám vào gen chỉ huy và opêron lại chuyển sang trạng thái bị ức chế.Bình luận (0)
Quang Duy
2 tháng 4 2017 lúc 15:29

Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là gì?

A. Nơi tiếp xúc với enzim ARN polimeraza.

B. Mang thông tin quy định prôtêin ức chế.

C. Mang thông tin quy định enzim ARN pôlimcraza.

D. Nơi liên kết với prôtêin điều hoà.

Trả lời: B


Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
2 tháng 4 2017 lúc 15:28

Trả lời: B

Bình luận (0)
Nhật Linh
2 tháng 4 2017 lúc 15:29

Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là gì?

A. Nơi tiếp xúc với enzim ARN polymelaza

B. Mang thông tin quy định protein điều hòa

C. Mang thông tin quy định enzim ARN polimelaza

D. Nơi liên kết với protein điều hòa

Bình luận (0)
Lê Thiên Anh
2 tháng 4 2017 lúc 15:29

Trên ADN, các gen có liên quan về chức năng thường được phân bố thành một cụm, có chung một cơ chế điều hòa được gọi là operon.

Operon Lac gồm các thành phần;

- Nhóm gen cấu trúc liên quan nhau về chức năng nằm kề nhau.

-Gen chỉ huy (O) : ằm trước các gen cấu trúc, là vị trí tương tác với protein ức chế.

-Vùng khởi động:(P) nằm trước gen chỉ huy đó là vị trí tương tác của ARN polimeraza để khởi đầu phiên mã.Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
2 tháng 4 2017 lúc 15:29
- Opêron là cụm các gen cấu trúc có kiên quan về chức năng thường được phân bố liền nhau có chung một cơ chế điều hòa. - Cấu trúc opêron Lac ở E. coli + Các gen cấu trúc (Z, Y, A) quy định tổng hợp các enzim tham gia vào các phản ứng phân giải đường lactôzơ có trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào. + O (operator): Vùng vận hành là trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đóprôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. + P (promoter): Vùng khởi động, nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. (ức chế quá trình phiên mã do gen điều hòa R hoạt động sẽ tổng hợp prôtêin ức chế và đến liên kết với vùng vận hành)
Bình luận (0)
Nhật Linh
2 tháng 4 2017 lúc 15:28

Điều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm do gen tạo ra hay điều hòa các quá trình nhân đôi ADN , phiên mã tạo ARN và quá trình tổng hợp protein

Bình luận (0)
♬ ♪ ♥ Izanami ♥ ♪♫
22 tháng 1 2017 lúc 19:07
Bình luận (0)
Đặng Thu Trang
26 tháng 11 2016 lúc 19:10

Operon lac là mô hình điều hòa phiên mã

Bình luận (1)
fighting
2 tháng 12 2016 lúc 11:36

operon lac là mô hình điều hòa phiên mã

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thái Bình
19 tháng 9 2015 lúc 17:36

Trong cơ chế điều hòa của operon lac ở E. coli, protein ức chế tương tác với vùng vận hành O.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN