Chương II- Điện từ học

Yến Nguyễn
Thiếu tá -
14 tháng 1 lúc 21:45

undefined

Bình luận (0)
Mai Thùy Trang
11 tháng 1 lúc 20:40

NL cần thiết để đun sôi 2kg nước là :

   \(Q_{thu}=m.c.\left(t_2-t_1\right)=2.4200.\left(100-25\right)=630000J\)

NL bếp tỏa ra là :

   \(H=\dfrac{Q_{thu}}{Q_{tỏa}}.100\%\Rightarrow Q_{tỏa}=\dfrac{Q_{thu}}{H}.100\%=\dfrac{630000}{85}.100\approx741176J\)

Thời gian đun sôi nước là :

     \(t=\dfrac{A}{P}=\dfrac{741176}{1000}\approx741s\)

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
8 tháng 1 lúc 20:25

- Các thiết bị điện hay dụng cụ điện được mắc nối tiếp với nhau trong mạch điện được hiểu là đoạn mạch nối tiếp

Vật lý 9 Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

 I1 = I2 = ... = In

 UAB = U1 + U2 + ... + Un

 Rtđ = R1 + R2 +...+ Rn

 

 

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đại úy -
9 tháng 1 lúc 10:15

Công thức tính điện trở dây dẫn là

\(R=\dfrac{\rho l}{S}\)

Trong đó:

\(\rho\) là điện trở suất của dây dẫn (Ωm)

\(l\) là chiều dài của dây (m)

\(S\) là tiết diện của dây (m2)

Bình luận (0)
@Anh so sad
8 tháng 1 lúc 20:16

Công thức tính điện trở

U : hiệu điện thế ( V )

I : cường độ dòng điện ( A )

R : điện trở của dây dẫn ( Ω )

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
7 tháng 1 lúc 21:49

Tóm tắt:

U = 220V

P = 100W

t = 20h = 72000s

a) R = ?

b) A = ?

Giải:

a) Điện trở của bóng đèn:

\(R=\dfrac{U^2}{P}=\dfrac{220}{100}=2,2\Omega\)

b) Điện năng tiêu thụ trong 20h

A = P . t = 100.72000 = 7200000J

 

 

Bình luận (0)
Mai Thùy Trang
7 tháng 1 lúc 22:22

ĐT của \(Đ_1\) là : \(R_{Đ_1}=\dfrac{U^2}{P}=\dfrac{110^2}{100}=121\Omega\)

ĐT của \(Đ_2\) là : \(R_{Đ_2}=\dfrac{U^2}{P}=\dfrac{110^2}{80}=151,25\Omega\)

Vì 121 < 151,25 \(\Rightarrow\) \(R_{Đ_1}< R_{Đ_2}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN