Bài 2. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm

\(R_{tđ}=\dfrac{R_1\cdot R_2\cdot R_3\cdot R}{R_1+R_2+R_3+R}\)

Bình luận (1)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 17 tháng 1 lúc 10:02

\(\dfrac{1}{R_{tđ}}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3}=\dfrac{1}{R}\\ \Rightarrow R_{tđ}=\dfrac{R_1.R_2.R_3.R}{R_1.R_2.R_3+R_1.R_2.R+R_1.R_3.R+R_2.R_3.R}\)

 

Bình luận (4)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 16 tháng 1 lúc 21:51

1\Rtđ=1\R1+1\R2+1\R3

Bình luận (0)
Nguyễn Xuân Tiến
Nguyễn Xuân Tiến 1 tháng 1 lúc 21:37

a) R12=\(\dfrac{R1\times R2}{R1+R2}\)=\(\dfrac{10\times15}{10+15}\)=6(Ω)

R\(_{tđ}\)=R12+R3=6+6=12(Ω)

I\(_{AB}\)=\(\dfrac{U_{AB}}{R_{tđ}}\)=\(\dfrac{12}{12}\)=1(A)

vì R12 nt R3 =>IAB=I12=I3=1(A)

U12=I12\(\times\)R12=1\(\times\)6=6(V)

Mà R1//R2=>U12=U1=U2=6(V)

I2=\(\dfrac{U_2}{R_2}\)=\(\dfrac{6}{15}\)=0.4(A)

b)P=\(I_{AB}^2\times R_{tđ}\)=1\(\times\)12=12(W)

P\(_2\)=I\(_2\)\(\times\)R\(_2\)=0.4\(\times\)15=6(W)

đổi 15'=0.25s

A=P\(\times\)t=12\(\times\)0.25

 

Bình luận (3)
ling Giang nguyễn
ling Giang nguyễn 2 tháng 1 lúc 16:30

cho xin mạch bài hai

Bình luận (0)
ling Giang nguyễn
ling Giang nguyễn 2 tháng 1 lúc 16:32

Không có mô tả.

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 27 tháng 12 2020 lúc 16:14

a) Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn 1:

\(I_{đm1}=\dfrac{P_{đm1}}{U_{đm1}}=\dfrac{3}{6}=0,5\left(A\right)\)

Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn 2:

\(I_{đm2}=\dfrac{P_{đm2}}{U_{đm2}}=\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}\left(A\right)\)

b) Điện trở của bóng đèn 1:

\(R_1=\dfrac{U_{đm1}^2}{P_{đm1}}=\dfrac{6^2}{3}=12\left(\Omega\right)\)

Điện trở của bóng đèn 2:

\(R_2=\dfrac{U_{đm2}^2}{P_{đm2}}=\dfrac{6^2}{2}=18\left(\Omega\right)\)

Điện trở tương đương toàn mạch khi đó:

\(R_{tđ}=R_1+R_2=12+18=30\left(\Omega\right)\)

Bình luận (1)
Mai Thùy Trang
Mai Thùy Trang 25 tháng 12 2020 lúc 20:36

    Tóm tắt :                                                                                                          Biết :   \(R_1=7\Omega\) ; \(R_2=9\Omega\)

                  \(U=6V\)

       Tính : a. \(R_{tđ}=?\)     

                  b. \(I_1=?\) ; \(I_2=?\)

a.   Vì \(R_1\) nt \(R_2\) nên điện trở tương đương của đoạn mạch là :

             \(R_{tđ}=R_1+R_2=7+9=16\Omega\)

b.   CĐDĐ qua mạch chính là :

           \(I=\dfrac{U}{R}=\dfrac{6}{16}=\dfrac{3}{8}A\)

       Do \(R_1\) nt \(R_2\) nên :

         \(I=I_1=I_2=\dfrac{3}{8}A\)

                     Đáp số : a.  \(R_{tđ}=16\Omega\)

                                    b.  \(I_1=I_2=\dfrac{3}{8}A\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 23 tháng 12 2020 lúc 21:16

Em chụp ảnh hình mạch điện lên nhé.

Bình luận (0)
Mai Thùy Trang
Mai Thùy Trang 23 tháng 12 2020 lúc 23:09

   Cường độ dòng điện là :

       \(I=\dfrac{U}{R}=\dfrac{6}{12}=0,5A\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngân Hòa
Nguyễn Ngân Hòa 23 tháng 12 2020 lúc 11:57

Cường độ dòng điện qua điện trở R3 là: \(I_3=\dfrac{U_3}{R3}=\dfrac{7,5}{5}=1,5\left(A\right)\)Vì R1ntR2ntR3 nên I=I1=I2=I3=1,5(A)

Hiệu điện thế ở hai đầu mạch là: U=I.R=I.(R1+R2+R3)=1,5.(4+3+5)=18(V)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 23 tháng 12 2020 lúc 11:58

a) Cường độ dòng điện chạy qua điện trở \(R_3:\)

\(I_3=\dfrac{U_3}{R_3}=\dfrac{7,5}{5}=1,5\left(A\right)\)

Do mắc nối tiếp nên \(I=I_1=I_2=I_3=1,5\left(A\right)\)

b) Điện trở tương đương của đoạn mạch:

\(R_{td}=R_1+R_2+R_3=4+3+5=12\left(\Omega\right)\)

Hiệu điện thế ở hai đầu mạch:

\(U=I.R_{td}=1,5.12=18\left(V\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN