Bài 8. Điện năng. Công suất điện

Nguyễn Duy Khang
27 tháng 11 2020 lúc 15:57

Cường độ dòng điện của máy thu thanh là:

`I_1=P_1/U_1=50/110=5/11(A)`

Do mắc nối tiếp nên `I=I_1=I_2=5/11A`

Giá trị điện trở:

`R_2=U_2/I_2=220/(5/11)=484(Ω)`

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
27 tháng 11 2020 lúc 15:49

\(E=6V\\ R=1\Omega\\ I_{max}=?A\\ \)

Cường độ dòng điện lớp nhất là:

`I_{max}=E/R=6/1=6(A)`

$#Chúc bạn học tốt$

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
27 tháng 11 2020 lúc 15:47

\(\begin{array}{l}

E=6V\\

R=1Ω\\

(I_max}=?A\\

Cường độ dòng điện lớn nhất là:\\

(I_max)=E/R=6/1=6(Ω) \end{array}{l}

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
27 tháng 11 2020 lúc 15:48

\(\begin{array}{l}

E=6V\\

R=1Ω\\

(I_max}=?A\\

Cường độ dòng điện lớn nhất là:\\

(I_max)=E/R=6/1=6(Ω) \end{array}

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN