Chương I- Điện học

Quang Nhân
Quang Nhân 2 giờ trước (21:19)

Bình luận (0)
Mai Thùy Trang
Mai Thùy Trang Hôm kia lúc 20:49

undefined

 
Bình luận (1)
Mai Thùy Trang
Mai Thùy Trang Hôm kia lúc 20:50

undefined

Bình luận (3)
Yehudim
Yehudim 13 tháng 1 lúc 0:03

R2=?

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 13 tháng 1 lúc 0:01

\(R_D=\dfrac{U_{dm}^2}{P_{dm}}=\dfrac{36}{6}=6\left(\Omega\right)\)

\(R_DntR_1\Rightarrow R_{td}=R_1+R_D=3+6=9\left(\Omega\right)\)

\(I=I_{dm}=\dfrac{P_{dm}}{U_{dm}}=\dfrac{6}{6}=1\left(A\right)\)

\(\Rightarrow U_1=I.R_1=1.3=3\left(V\right)\)

\(Q=I^2.R_{td}.t=1.9.5.60=2700\left(J\right)\)

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 8 tháng 1 lúc 18:47

Okie iem :3

\(Q=P.t=1000.t\left(J\right)\)

\(Q_{toa}=mc\left(100-20\right)=4.4200.80\left(J\right)\)

Áp dụng phương trinh cân bằng nhiệt:

\(\Rightarrow Q=Q_{toa}\Leftrightarrow1000t=4.4200.80\Rightarrow t=...\left(s\right)\)

b/ Con số 1000 W cho biết công suất của ấm khi hoạt động bình thường

c/ Điện trở được gập làm đôi, nghĩa là cắt dây đó thành 2 phần bằng nhau rồi mắc song song

\(R'=\dfrac{1}{2}R=\dfrac{1}{2}.\dfrac{U^2_{dm}}{P_{dm}}=\dfrac{1}{2}.\dfrac{220^2}{1000}=...\left(\Omega\right)\)

\(\Rightarrow R_{td}=\dfrac{R'}{2}=...\left(\Omega\right)\Rightarrow Q'=\dfrac{U^2_{dm}}{R_{td}}.t\left(J\right)\)

\(\Rightarrow Q'=Q_{toa}\Leftrightarrow\dfrac{220^2}{R_{td}}.t'=4.4200.80\Rightarrow t'=...\left(s\right)\)

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 8 tháng 1 lúc 9:17

Tóm tắt:

Đ1: 110V - 100W

Đ2: 110V - 80W

U = 110V

t = 1h = 3600s

* Đèn nào sáng hơn? Vì sao?

* A = ?

Giải:

* Hai đèn mắc song song thì U = U1 = U2 = 110V

Vì 100W > 80W nên P1 > P2

=> Đèn Đ1 (110V - 100W) sáng hơn

* Điện năng tiêu thụ trong 1h:

A = (P1 + P2) .t = (100+80).3600 = 648000J

 

 

 

 

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 8 tháng 1 lúc 9:25

Giải

Điện trở Đ1:

R1\(\dfrac{U_1^2}{P_1}=\dfrac{110^2}{100}=121\Omega\)

Điện trở Đ2:

R2 = \(\dfrac{U^2_2}{P_2}=\dfrac{110^2}{80}=151\Omega\)

Vì 121 < 151 nên R1 < R2 

 

 

Bình luận (0)
Mai Thùy Trang
Mai Thùy Trang 7 tháng 1 lúc 22:05

undefined

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN