Điện học lớp 7 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Cho sơ đồ mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp. Biết cuờng độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là I=0,15A. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn?

Bài 6: Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên. Hãy cho biết:

a) Bóng đèn Đ1 và ampe kế A1 được mắc với nhau như thế nào?

b) Bóng đèn Đ2 và ampe kế A2 được mắc với nhau như thế nào?

c) Hai bóng đèn Đ1 và Đ2 có thể coi là mắc song song với nhau

không? Vì sao?

d) Ampe kế nào đo cường độ dòng điện mạch rẽ, ampe kế nào

đo cường độ dòng điện mạch chính?

e) Nếu số chỉ của A1 là I1 = 0,15A; của A2 là I2 = 0,17A thì số

chỉ I của ampe kế A là bao nhiêu?

f) Nếu số chỉ của A2 là I2 = 0,21A, của A là I = 0,39A thì số

chỉ I1 của ampe kế A1 là bao nhiêu?

Câu 7: a. Em hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện, một công tắc đóng, hai bóng đèn mắc nối tiếp và chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch điện đó.

b. Có I1= 0,5A, I2= 0,5A, U1= 4V, U1= 2V. Hãy tính I = ?A và U = ? V

Câu 8: a. Em hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện, một công tắc đóng, hai bóng đèn mắc song song và chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch điện đó.

b. Có I1= 0,5A, I2= 0,3A, U1= 3V, U1= 3V. Hãy tính I = ?A và U = ?V

Câu 9: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp 2 đèn, hiệu điện thế hai đầu đèn 1 là: U1 = 3V, hiệu điện thế hai đầu đèn 2 là: U2 = 4V. Tính hiệu điện của cả đoạn mạch?

Câu 10: Cho đoạn mạch mắc song song 2 đèn, cường độ dòng điện qua đèn 1 là: I1 = 0,5A, cường độ dòng điện qua đèn 2 là: I2 = 0,3A. Tính cường độ dòng điện của đoạn mạch?

Câu 11:.Có hai nguồn điện điện loại 6V ; 3V và hai bóng đèn cùng loại đều ghi 3V.Hãy trình bày các mắc hai bóng đèn vào một trong hai nguồn trên để cả hai bóng đều sáng bình thường?

Câu 12: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ

a) Biết các hiệu điện thế U12 = 2,5V; U23 = 3,3V

Tính: U13 = ?

b) Biết U13 = 12V; U12 = 5,8V. Tính U23 = ?

Câu 13 : Cho mạch điện gồm nguồn điện , khoá K đóng, 2 đèn Đ12 mắc nối tiếp nhau.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện ? Quy ước chiều dòng điện ?

b. Cho cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 là I1 = 1.5A .Hỏi cường độ dòng điện qua đèn Đ2 là I2 và toàn mạch là bao nhiêu ?

c. Cho hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U2= 3V , hiệu điện thế toàn mạch Utm=10V. Hỏi hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là bao nhiêu ?

d. Nếu tháo một trong hai đèn thì đèn còn lại có sáng bình thường không ? Tại sao ?

Được cập nhật 3 giờ trước (5:04) 5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.