Di truyền và biến dị - Chương VI. Ứng dụng Di truyền học

Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 23 tháng 12 2020 lúc 13:56

Câu 1:

a.

N = 4500

-> L = (4500 : 2) . 3,4 = 7650 Ao

-> C = 4500 : 20 = 225

b.

A = T = 20% . 4500 = 900 nu

G = X = 4500 : 2  - 900 = 1350 nu

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 23 tháng 12 2020 lúc 13:57

Câu 2:

a.

N = (5100 : 3,4) . 2 = 3000 nu

C = 3000 : 20 = 150

b.

A = T = 600 nu

G = X = 3000 : 2 - 600 = 900 nu

 

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 23 tháng 12 2020 lúc 13:58

Câu 3:

A: đỏ >> a: vàng

P: AA x aa

GP: A x a

F1: Aa (100% đỏ)

F1 lai phân tích:

Aa x aa -> 1Aa : 1aa (1 đỏ : 1 vàng)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 21 tháng 12 2020 lúc 18:41

Em tách nhỏ câu hỏi ra nhé!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN