Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Gen 1 và gen 2 đều có 2025 liên kết H. Chuỗi peptit do gen 1 điều khiển tổng hợp có khối lượng 27280 đvC Gen 2 có G ít hơn G của gen 1 là 180 nu
a. Tính số lượng từng loại nu của gen
b. Mạch 1 của gen có 20% A và 30% X . Tính số lượng từng loại nu của gen trên mỗi mạch đơn của mỗi gen.
c. Gen 1 nhân đôi 3 đợt đã tạo ra gen con có A = 180 và G = 4201 nu .Xác định đột biến gen và tỉ lệ của gen đột biến trên tổng số gen tạo thành.

2. Hai cặp nhiễm sắc thể của một tế bào bào với ký hiệu: A đồng dạng a, cặp nhiễm sắc thể giới tính XY. Tế bào đó thực hiện quá trình giảm phân bình thường và không xảy ra hiện tượng Trao đổi chéo
a. các nhiễm sắc thể tập hợp và mặt phẳng xích đạo của Thoi vô sắc thì kí hiệu nhiễm sắc thể trong tế bào như thế nào .Giải thích
b. Khi chấm dứt phân bào 1 2 tế bào con sinh ra mang bộ nhiễm sắc thể có ý nghĩa ra sao? giải thích.
c. Khi chấm dứt quá trình giảm phân bốn tế bào con sinh ra mang bộ nhiễm sắc thể của khí hậu như thế nào? Giải thích

3. Ở người xét 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau ký hiệu là AaBbDd. Một tế bào sinh tinh giảm phân tạo giao tử, cặp nhiễm sắc thể Bb không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 bình thường thì tạo ra những loại nào? Biết trong quá trình giảm phân không xảy ra hiện tượng hoán vị gen các, cặp nhiễm sắc thể giảm phân bình thường

0 câu trả lời

Câu 1: Hãy tìm các dạng đột biến làm thay đổi cấu trúc của gen trong từng trường hợp sau :
- Số liên kết hiđrô của gen tăng thêm 1 liên kết
- Số liên kết hiđrô của gen tăng thêm 2 liên kết
- Số liên kết hiđrô của gen giảm bớt 1 liên kết
- Số liên kết hiđrô của gen giảm bớt 2 liên kết
- Số liên kết hiđrô của gen không thay đổi
- Không làm thay đổi chiều dài của gen
- Không làm thay đổi chiều dài của gen và làm số liên kết hiđrô của gen tăng 1 liên kết
- Không làm thay đổi chiều dài của gen và làm số liên kết hiđrô của gen tăng 2 liên kết
- Không làm thay đổi chiều dài của gen và làm số liên kết hiđrô của gen giảm 1 liên kết
- Không làm thay đổi chiều dài của gen và làm số liên kết hiđrô của gen giảm 2 liên kết
Câu 2: Một gen ở vi khuẩn có chiều dài 0,51μm và có 3600 liên kết H.
a. Xác định số lượng từng loại nu của gen.
b. Xét về mặt cấu tạo hóa học, các gen khác nhau phân biệt nhau ở những đặc điểm nào?
c. Nếu trong quá trình tự nhân đôi của ADN có sự cặp đôi nhầm (ví dụ: A cặp đôi với G)
thì sẽ dẫn đến hậu quả gì?
Câu 3: Một gen có 75 vòng xoắn và có hiệu số giữa G với A bằng 150 Nu. Gen bị đột biến
trên một cặp nu và sau đột biến , gen có chứa 300 nu loại A và 450 nu loại G. Xác định dạng
đột biến đã xảy ra trên gen.

Được cập nhật 21 tháng 7 lúc 14:07 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.