Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Hãy tìm các dạng đột biến làm thay đổi cấu trúc của gen trong từng trường hợp sau :
- Số liên kết hiđrô của gen tăng thêm 1 liên kết
- Số liên kết hiđrô của gen tăng thêm 2 liên kết
- Số liên kết hiđrô của gen giảm bớt 1 liên kết
- Số liên kết hiđrô của gen giảm bớt 2 liên kết
- Số liên kết hiđrô của gen không thay đổi
- Không làm thay đổi chiều dài của gen
- Không làm thay đổi chiều dài của gen và làm số liên kết hiđrô của gen tăng 1 liên kết
- Không làm thay đổi chiều dài của gen và làm số liên kết hiđrô của gen tăng 2 liên kết
- Không làm thay đổi chiều dài của gen và làm số liên kết hiđrô của gen giảm 1 liên kết
- Không làm thay đổi chiều dài của gen và làm số liên kết hiđrô của gen giảm 2 liên kết
Câu 2: Một gen ở vi khuẩn có chiều dài 0,51μm và có 3600 liên kết H.
a. Xác định số lượng từng loại nu của gen.
b. Xét về mặt cấu tạo hóa học, các gen khác nhau phân biệt nhau ở những đặc điểm nào?
c. Nếu trong quá trình tự nhân đôi của ADN có sự cặp đôi nhầm (ví dụ: A cặp đôi với G)
thì sẽ dẫn đến hậu quả gì?
Câu 3: Một gen có 75 vòng xoắn và có hiệu số giữa G với A bằng 150 Nu. Gen bị đột biến
trên một cặp nu và sau đột biến , gen có chứa 300 nu loại A và 450 nu loại G. Xác định dạng
đột biến đã xảy ra trên gen.

Được cập nhật 21 tháng 7 lúc 14:07 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.